งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
������������������������������������ ������������ ������������ ������������������������������������������������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :การพัฒนาต้นแบบแนวทางเลือกบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าเกษตรประเภทพืชอาหารของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านการเกษตร จังหวัดตรัง
รายละเอียด: วันที่ประกาศราคากลาง 23 สิงหาคม 2560 วันที่อนุมัติราคากลาง 22 สิงหาคม 2560
2 ชื่อเรื่อง :การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด: วันที่อนุมัติราคากลาง 21 กรกฎาคม 2560
3 ชื่อเรื่อง :การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้หลักการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการการลงทุนระหว่างประเทศ
รายละเอียด: ลงประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 อนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
4 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตความชอบของสีมะม่วงน้าดอกไม้ในการพิมพ์พ่นหมึกส้าหรับงานบรรจุภัณฑ์
รายละเอียด: วันที่ประกาศราคากลาง 25 กรกฎาคม 2560 วันที่อนุมัติราคากลาง 25 กรกฎาคม 2560
5 ชื่อเรื่อง :การประเมินรูปแบบการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด: วันที่ประกาศราคากลาง 25 กรกฎาคม 2560 วันที่อนุมัติราคากลาง 21 กรกฎาคม 2560
6 ชื่อเรื่อง :การศึกษาความคิดเห็นและแนวทางในการจัดสอนเสริมแบบเข้มพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ โครงการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: วันที่ประกาศราคากลาง 25 กรกฎาคม 2560 วันที่อนุมัติราคากลาง 21 กรกฎาคม 2560
7 ชื่อเรื่อง :การดาเนินการตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานและสมรรถนะแรงงานและนัยของนโยบายสมรรถนะแรงงานต่อการศึกษาระบบเปิดในอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รายละเอียด: วันที่ประกาศราคากลาง 25 กรกฎาคม 2560 วันที่อนุมัติราคากลาง 24 กรกฎาคม 2560
8 ชื่อเรื่อง :การวัดและประเมินผลการศึกษาสาหรับการศึกษาระบบเปิด: รูปแบบและความท้าทายสาหรับปี 2561 - 2565
รายละเอียด: วันที่ประกาศราคากลาง 25 กรกฎาคม 2560 วันที่อนุมัติราคากลาง 24 กรกฎาคม 2560
9 ชื่อเรื่อง :การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดตามทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้สาหรับนักศึกษานานาชาติในกลุ่มอาเซียน
รายละเอียด: วันที่ประกาศราคากลาง 25 กรกฎาคม 2560 วันที่อนุมัติราคากลาง 24 กรกฎาคม 2560
10 ชื่อเรื่อง :แนวทางการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
รายละเอียด: วันที่ประกาศราคากลาง 26 กรกฎาคม 2560 วันที่อนุมัติ 25 กรกฎาคม 2560
11 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงรับบบริการจัดการงานวิจัย (URMS) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 สิงหาคม 2560
12 ชื่อเรื่อง :รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการจัดการความรู้ด้านการวิจัย สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: วันที่ประกาศราคากลาง 7 ส.ค.60 วันที่อนุมัติ 7 ส.ค.60
13 ชื่อเรื่อง :การพัฒนาระบบการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดโดยใช้ทคโนโลยีบล็อกเชน
รายละเอียด: วันที่ประกาศราคากลาง 7 ส.ค.60 วันที่อนุมัติ 7 ส.ค.60
14 ชื่อเรื่อง :การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตชุมชน
รายละเอียด: วันที่ลงประกาศ 18 กรกฎาคม 2560 วันที่อนุมัติ 18 กรกฎาคม 2560
15 ชื่อเรื่อง :รูปแบบการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตาหรับผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง
รายละเอียด: วันที่ประกาศราคากลาง 21 สิงหาคม 2560 วันที่อนุมัติ 18 สิงหาคม 2560
16 ชื่อเรื่อง :การพัฒนากระบวนการวัดและการประเมินตามสภาพจริงสาหรับนักศึกษาออทิสติกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: กำหนดวันที่ 8 ก.พ. 61 วันที่อนุมัติราคากลาง 12 ก.พ.61
17 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตความชอบของสีมะม่วงน้าดอกไม้ในการพิมพ์พ่นหมึกส้าหรับงานบรรจุภัณฑ์
รายละเอียด: วันที่ประกาศ 28 ส.ค.60 วันที่อนุมัติ 25 ส.ค.60
18 ชื่อเรื่อง :รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถการจัดทาแผนธุรกิจและวิเคราะห์การเงินในการประกอบธุรกิจของเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
รายละเอียด: วันที่ประกาศ 4 ก.ย.60 วันที่อนุมัติ 31 ส.ค.60
19 ชื่อเรื่อง :การพัฒนามัลติมีเดียความจริงเสมือนสาหรับการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: วันที่ประกาศราคากลาง 4 ก.ย. 60 วันที่อนุมัติ 4 ก.ย.60
20 ชื่อเรื่อง :การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนสาหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตในระบบการเรียนการสอนทางไกล
รายละเอียด: วันที่ประกาศ 5 กันยายน 2560 วันที่อนุมัติ 6 กันยายน 2560
21 ชื่อเรื่อง :การออกแบบและพัฒนากระบวนการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาครูภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสาน
รายละเอียด: วันที่ประกาศ 13 ก.ย.60 วันที่อนุมัติ 12 ก.ย.60
22 ชื่อเรื่อง :การออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ การผลิตรายการโทรทัศน์สารคดีภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสาน
รายละเอียด: วันที่ลงประกาศ 15 ก.ย.60 วันที่อนุมัติ 15 ก.ย.60
23 ชื่อเรื่อง :ประสิทธิผลของการสร้างสารและผลิตสื่อดิจิทัลด้านอาหารและโภชนาการสาหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุเบาหวาน
รายละเอียด: วันที่ประกาศ 25 ก.ย.60 วันที่อนุมัติ 22 ก.ย.60
24 ชื่อเรื่อง :การพัฒนาระบบหุ่นยนต์สนทนาด้วย Line Messaging API ในการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: วันที่ประกาศ 19 ก.ย.60 วันที่ประกาศ 19 ก.ย.60
25 ชื่อเรื่อง :การพัฒนารูปแบบบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
รายละเอียด: วันที่ประกาศ 19 ก.ย.60 วันที่อนุมัติ 19 ก.ย.60
26 ชื่อเรื่อง :การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยการศึกษาทางไกล
รายละเอียด: วันที่ประกาศ 22 พ.ย.60 อนุมัติเมื่อวันที่ 17 พ.ย.60
27 ชื่อเรื่อง :การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียความจริงเสมือนสาหรับการนวดไทยเพื่อบาบัดโรค
รายละเอียด: ประกาศวันที่ 22 พ.ย.60 อนุัมติเมื่อวันที่ 20 พ.ย.60
28 ชื่อเรื่อง :การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
รายละเอียด: ประกาศวันที่ 22 พ.ย.60 อนุมุัติเมื่อวันที่ 20 พ.ย.60
29 ชื่อเรื่อง :การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าปิง
รายละเอียด: ประกาศวันที่ 22 พ.ย.60 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 พ.ย.60
30 ชื่อเรื่อง :การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการรู้สารสนเทศสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียด: วันที่ประกาศราคากลาง 7 ส.ค.60 วันที่อนุมัติ 7 ส.ค.60
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ