งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
���������������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 เมษายน 2559
2 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ซองส่งออกพลาสติก (สทว.ซ18) จำนวน 160,000 ซอง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
3 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำเหรียญเกียรตินิยม อันดับ 1,2 พร้อมกล่อง จำนวน 53 อัน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
4 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดทำประกันภัย ประจำปี 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
5 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเปลี่ยนและซ่อมอุปกรณืตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก MDB และอุปกรณืหม้อแปลงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
6 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อถังพักขยะ จำนวน 2 ใบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
7 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องอบผ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
8 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเหมาบริการศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรระดับปริญญาโท
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 เมษายน 2559
9 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับวารสารภาษษต่างประเทศ จำนวน 51 ชื่อเรื่อง (51 ชุด)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
10 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 31"x43" จำนวน 50 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
11 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
12 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว น้ำหนักมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 31x 43 จำนวน 200 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
13 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบอกรับวารสารต่างประเทศ จำนวน 35 ชื่อเรื่อง (35 ชุด)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
14 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตัดชุดฟอร์มลูกจ้างประจำสำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จำนวน 214 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
15 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำเสื้อโปโลของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ มสธ. จำนวน 1,200 ตัว
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
16 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี และซีดีมัลติมีเดีย จำนวน 300,000 กล่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 เมษายน 2559
17 ชื่อเรื่อง :ราคากกลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา (ระบบใหม่) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 มีนาคม 2559
18 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG จำนวน 32 กล่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2559
19 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการไทย (ปรับปรุงครั้งที่ 2) อ.1-7 จำนวน 4,000 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2559
20 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2559
21 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 80 ม้วน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2559
22 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพับ เก็บเล่ม และไสสันทากาวระเบียบการสมัครเป็นการนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ประจำปี 2559 จำนวน 35,000 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 มีนาคม 2559
23 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อขวดพลาสติกใสพร้อมฝาปิด จำนวน 320,000 ขวด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 มีนาคม 2559
24 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัสน์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
25 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องเล่นกลับภาพและเสียง (Video Play-out) จำนวน 4 เครื่อง ครั้งที่ 2
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 มีนาคม 2559
26 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 30 รายการ (30 ชุด)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
27 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 115 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางวันที่ 3 มีนาคม 2559
28 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดียเรื่อง การสื่อสารในอาเซียน (ASEAN Communication)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
29 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้ รับรองในห้องพัก จำนวน 25 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
30 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 18 ชื่อเรื่อว (18 ชุด)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
31 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 8 ชื่อเรื่อง ( ชุด)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
32 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างผลิตคลิปวิดิทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และรรรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 มกราคม 2559
33 ชื่อเรื่อง :ราคากลางปรับปรุงห้องเครื่องปรับอากาศ อาคารสัมมนา 2 และอาคารพิทยพัฒน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 เมษายน 2559
34 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 ตุลาคม 2558
35 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 140 ตู้ ติดตั้งในห้องพัก ณ อาคารสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 มกราคม 2559
36 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างแปลบทความโครงการทำหนังสือรวมบทความวิชาการ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 500 หน้า
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 ธันวาคม 2558
37 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
38 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558-วันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
39 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเทป Bckup (LTO-6) จำนวน 45 ม้วน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
40 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัจ้างดูแลบำรรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำงบปะรมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
41 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำเสื้อโปโลของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ มสธ. จำนวน 900 ตัว
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 ธันวาคม 2558
42 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการส่งข้อมูบลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่นระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 ตุลาคม 2558
43 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์สีจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 28 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 58 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
44 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับรุงระบบปรับอากาศห้องรำไพพรรณี อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 ตุลาคม 2558
45 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซัก-รีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
46 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ BROTHER จำนวน 36 กล่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
47 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดโต๊ะทำงาน (Work Station) จำนวน 16 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
48 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากร (e-Mail System) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
49 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก MAIN DISTRIBUTION Bord (MDB) ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
50 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซักผ้าเพื่อบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุดโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 ตุลาคม 2558
51 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเคาน์เตอร์เตรียมเครื่องดื่มพร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุมอาคารบริหาร ชั้น 6 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 และอาคารตรีศี ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 มกราคม 2559
52 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 20 ชื่อเรื่อง (20 ชุด)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2559
53 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเขียแบบและถอดแบบประมาณราคางานปรับปรุงพื้นที่สำนักคอมพิวเตอร์ภายในอาคารวิชาการ 1 อาคารบริการ 1 และอาคารบริการ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 มกราคม 2559
54 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2559
55 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 มกราคม 2559
56 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีในรายการบ่ายนี้มีคำตอบในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 มกราคม 2559
57 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุอะไหล่สิ้นเปลืองเครื่องไรต์เตอร์ดีวีดี จำนวน 220 ตัว
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 มกราคม 2559
58 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปรณ์ถ่ายภาพ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 ธันวาคม 2558
59 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ซองบรรจุเอกสารการสมัตร สทว.ซ.06 สีเขียว จำนวน 125,000 ซอง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 มกราคม 2559
60 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพัฒนาระบบการวิเคราะห์อัตราเรียกเก็บ (รายรับ-รายจ่าย) การจัดการเรียนการสอนปริญญาโทของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 มกราคม 2559
61 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบปรนัย จำนวน 300,000 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 มกราคม 2559
62 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างสร้างทางลาดสำหรับคนพิการบริเวณอาคารวิชาการ 3 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 มกราคม 2559
63 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 มกราคม 2559
64 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (มสธ.1) จำนวน 125,000 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 มกราคม 2559
65 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างพิมพ์ซองพลาสติกใสสำหรับบรรจุเอกสารการสัมครฯ ปีการศึกษา จำนวน 125,000 ซอง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 มกราคม 2559
66 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 19 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
67 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อถุงพลาสติกเพื่อใช้กับเครื่องบรรจุหีบห่อ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 มกราคม 2559
68 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ปรับปรุงครั้งที่ 2) หน่วย 1-8 จำนวน 3,000 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 มิถุนายน 2559
69 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างกำจัดปลวก มด ยุง หมัด เห็บ เลือด ไร และแมลงอื่นๆ ณ อาคารที่ทำการและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
70 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเขียนแบบปรับปรุงพื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
71 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 135 ไร่ และลานจอดรถฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ไร่ รวมพื้นที่ 138 ไร่ รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
72 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาบริการตกแต่งดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ห้องประทับ ที่ประทับ และบริเวณหน้าห้องประชุมพระปกเกล้า
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
73 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างสำรวจและออกแบบป้ายชื่ออาคารและป้ายสัญลักษณ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 มิถุนายน 2559
74 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างศึกษาสำรวจและออกแบบเพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่งานภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 137 ไร่
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 มิถุนายน 2559
75 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณฯ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 มิถุนายน 2559
76 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 มิถุนายน 2559
77 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์แสงสว่าง จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 มิถุนายน 2559
78 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
79 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อข้าวสาร จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
80 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าเต้นท์สีขาว พร้อมด้วยผ้าใบกันฝน เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 190 หลัง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
81 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซัก-รีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 255- 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
82 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (Line Matrix Printer) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
83 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดวื้อพัดลม พร้อมติดตั้ง ณ อาคารวิชาการ 3 และอาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2559
84 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
85 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ IP-PBX) อาคารบรรณสาร และอาคารเแลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
86 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซด์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 มิถุนายน 2559
87 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 มิถุนายน 2559
88 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ชุด "เจาะลึกเศรษฐกิจอาเซียน"
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
89 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 78 จุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 มิถุนายน 2559
90 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ปรับปรุงครั้งที่ 2 ) หน่วย 9-15 จำนวน 3,000 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
91 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องพิพม์ชนิด Dot Matrix แคร่สั้น จำนวน 28 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
92 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 มิถุนายน 2559
93 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 มิถุนายน 2559
94 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำปกปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
95 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบจองห้องพัก-ห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
96 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
97 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ พ. ศ. 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มิถุนายน 2559
98 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มิถุนายน 2559
99 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ประจำงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มิถุนายน 2559
100 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลรักษาและซ่อมแวมเครื่อง UPS จำนวน 6 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มิถุนายน 2559
101 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 มิถุนายน 2559
102 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อขาตั้งกล้องแบบ Pedestal พรน้อมหัวกล้องแบบ Fluid head จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 มีนาคม 2559
103 ชื่อเรื่อง :จัดจ้างกำจัดหนู ณ อาคารที่ทำการและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
104 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานติดตั้งม่านปรับแสงภายในอาคารวิชาการ 3 ชั้น 2-6 และอาคารวิชการ 2 ชั้น 6
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 มีนาคม 2559
105 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อมอเตอร์ปั้มน้ำล้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 มีนาคม 2559
106 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 มีนาคม 2559
107 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มีนาคม 2559
108 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างงานเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทางสื่อออนไลน์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มีนาคม 2559
109 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์สมรรถนะสูงหนึ่งสี (ดำ) (BLP) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 เมษายน 2559
110 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่อง LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 มีนาคม 2559
111 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อการบริการทางเทคนิคสำหรับระบบ IBM SmartCloud Desk และระบบ Tivoli Endpoint Manager
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 เมษายน 2559
112 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบัตรพลาสติก เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 30,000 ใบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 มีนาคม 2559
113 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องขยายเสียงกระเป๋าหิ้ว จำนวน 17 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มีนาคม 2559
114 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลสอบระบบใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2559
115 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 120,000 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2559
116 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการทางเทคนิคเพื่อการซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมให้ทันสมัยสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2559
117 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม (แบบ Site License)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
118 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำกระเป๋าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,500 ใบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 มีนาคม 2559
119 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสามศร อาคารอนเกนิทัศน์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
120 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ครั้งที่ 1 จำนวน 26 ชุดวิชา 43 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
121 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จำนวน 2,300 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
122 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าห้องสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 40 ตู้
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
123 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
124 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
125 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อพัดลม พร้อมติดตั้ง ณ อาคารวิชาการ 3 และอาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
126 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารตรีศร จำนวน 8 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 มีนาคม 2559
127 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเขียนแบบ จำนวน 3 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
128 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดวื้อ LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จำนวน 21 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2559
129 ชื่อเรื่อง :ราคากลาจัดจ้างพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จำนวน 5,000 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
130 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบแจ้งผลการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
131 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำกล่องบรรจุแบบทดสอบ จำนวน 4,000 กล่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 เมษายน 2559
132 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสำนักงาน (ปรับปรุงครั้งที่ 2) หน่วยที่ 8-15 จำนวน 2,000 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 เมษายน 2559
133 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG จำนวน 32 กล่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 เมษายน 2559
134 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้าง ประจำโครงการวิจัยวิชาการสำหรับคราจารย์ จำนวน 2 คน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 เมษายน 2559
135 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 143,000 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
136 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างพิมพ์ชุดวิชา จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
137 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 สิงหาคม 2558
138 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless LAN) ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
139 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
140 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
141 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารเฉลิมพะรเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
142 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ (e-Book Academic Collection) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
143 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างกำจัด หนู ณ อาคารที่ทำการและบริเวณโโยรอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
144 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีในรายการบ่ายนี้มีคำตอบในวันที่ 26 สิงหาคม 2558
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 สิงหาคม 2558
145 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่และจัดทป้ายพร้อมติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 2 ป้าย
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
146 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงและเติมน้ำยา
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
147 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เบลดเซิร์ฟเวอร์ (Blade server) สำหรับจัดเก้บข้อมุลสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
148 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเพลทโพสิทีฟชนิดหน้าเดียว จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 กันยายน 2558
149 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS Virtua จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 กันยายน 2558
150 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 ตุลาคม 2558
151 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างกำจัดปลวก มด ยุง หมัด เห็บ เลือดไร และแมลงอื่นๆ ณ อาคารที่ทำการและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
152 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
153 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบบัตรคิว จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
154 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำเสื้อโปโลของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ มสธ.จำนวน 1,100 ตัว
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
155 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
156 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.ออกอากาศ ระหว่างวันที่ 3-31 สิงหาคม 2558
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
157 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างโต๊ะจีน จำนวน 200 โต๊ะ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
158 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 สิงหาคม 2558
159 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อข้าวสาร จำนวน 2 รายการ ประจำงบประมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
160 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 สิงหาคม 2558
161 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบจองห้องพัก-ห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 สิงหาคม 2558
162 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่นิติกร จำนวน 5 คน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 กันยายน 2558
163 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
164 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "ปี่พาทย์มอญรำ" จำนวน 2,000 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
165 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสำนักพิมพ์ ประจำปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) จำนวน 1 คน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
166 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเอกชนดำเนินงานให้บริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบปะรมาณ 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
167 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องตั้งและลบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 ตุลาคม 2558
168 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
169 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำเสื้อสปอร์ตตราสัญลักษณ์ มสธ.จำนวน 600 ตัว
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
170 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่อง Printer จำนวน 15 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 ตุลาคม 2558
171 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง UPS จำนวน 6 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
172 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารงานห้องอาหาร จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
173 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้พเสียแบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
174 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเคลือบมันสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
175 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
176 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ งบประมาณปี 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 กันยายน 2558
177 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 137 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
178 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 17 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
179 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Hello English" ตะั้บแต่เดือนตุลาคม 2558 - เดือนมีนาคม 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 กันยายน 2558
180 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องพับปิดผนึกซองอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
181 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
182 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องเล่นและบันทึกสัญญาณภาพคมชัดสูงแบบ Soild-state memory Cards จำนวน 2 เครื่ือง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
183 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 มกราคม 2559
184 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
185 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 คน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 สิงหาคม 2558
186 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแผ่น SONY XD CAM ความจุ 50 GB จำนวน 200 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 กันยายน 2558
187 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อขวดพลาสติกใสบรรจุน้ำดื่ม จำนวน 103,800 ใบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 สิงหาคม 2558
188 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ อาคารอเนกนิทัศน์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 ตุลาคม 2558
189 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษ Odela White น้ำหนักมาตรฐาน 250 กรัม/ตารางเมตร จำนวน 25 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
190 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 3 ตัว
รายละเอียด: ลงราคากลาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
191 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 กันยายน 2558
192 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องฉายสื่อผสมแบบเลนส์เดียว จำนวน 12 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
193 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชั้นหนังสือแบบชั้นสูง 2 หน้า 2 ช่วง จำนวน 13 ตัว
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
194 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 63 ถัง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 กันยายน 2558
195 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 ตุลาคม 2558
196 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเวลาออกอากาศ "English in Shape" ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - เดือยมีนาคม 2559
รายละเอียด: ลงราคาลกลางในวันที่ 14 กันยายน 2558
197 ชื่อเรื่อง :ราคกาลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษา Active Directory จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคาลกลางในวันที่ 14 กันยายน 2558
198 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 กันยายน 2558
199 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเวลาออกอากาศรายการเพื่อการศึกษา (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - เดือนมีนาคม 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 กันยายน 2558
200 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องบันทึกวีดีทัศน์ความละเอียดสูงแบบ XDCAM HD จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
201 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่อง LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
202 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Line Printer จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 กันยายน 2558
203 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชั้นหมุนใส่วารสารใหม่ จำนวน 4 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
204 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเก็บขยะมูลฝอยในจุดรวมขยะของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 สิงหาคม 2558
205 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
206 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปี 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
207 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
208 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 ธันวาคม 2558
209 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 ธันวาคม 2558
210 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 500 ที่นั่ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 ธันวาคม 2558
211 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื่้อเครื่อง Computer Macintoch สำหรับงานตัดต่อภาพและเสียงรายการวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 ธันวาคม 2558
212 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 48 เครื่อง และตู้โหลดเซ็นเตอร์ จำนวน 2 ตู้ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารสัมมนา 2
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
213 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสือวิทยุกระจายเสียง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
214 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดอ่างอุ่นอาหารใหญ่ จำนวน 20 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 ธันวาคม 2558
215 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 วงจร
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
216 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานพับ เก็บเล่ม และไสัสนทากาวระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ประจำปี 2559 จำนวน 25,000 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 เมษายน 2559
217 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 เมษายน 2559
218 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์กำหนดเวลาให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
219 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำ DVD และเอกสารประกอบการบรรยายโมดุลโครงการพัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารการพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 ธันวาคม 2558
220 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
221 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 137 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 ธันวาคม 2558
222 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประัมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 )จำนวน 13 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
223 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องสำเนา CD,DVD จำนวน 20 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
224 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
225 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 67,800 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
226 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่อง LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จำนวน 17 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
227 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 กันยายน 2558
228 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำป้ายแสดงผังบริเวณ มสธ.และป้ายชื่ออาคาร ป้ายแสดงทิศทางอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
229 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อ External Harddisk/western 2.0 TB พร้อมกระเป๋ากันการตกหล่น จำนวน 42 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 กันยายน 2558
230 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเืพ่องานท รัพยากรบุคคลและงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบปะรมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 ตุลาคม 2558
231 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) จำนวน 18 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
232 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 267,800 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
233 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์จัดเก้บข้อมูล (Storasge System) จำนวน 13 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 ตุลาคม 2558
234 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารสัมมนา 2 อาคารพิทยพัฒน์ อาคารอเนกนิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
235 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อที่นอนพร้อมบล็อกสปริง จำนวน 124 หลัง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
236 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำที่ตั้งและร้อยสันเกลียวห่วงปฏิทินตั้งโต๊ะ มสธ.ประจำปี 2559 จำนวน 10,00 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
237 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์แผ่นซีดีและแผ่นดีวีดีประจำชุดวิชาและปก จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 ตุลาคม 2558
238 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลำบำรุงรักษษและซ่อมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ (IP-PBX) อาคารบรรณสาร และอาคารเฉลิมพะรเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
239 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โโยสาร ยี่ห้อ FUJI จำนวน 3 ชุด ณ อาคารสัมมนา 1 และอาคารวิชการ 3 ประจำปี 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
240 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 สิงหาคม 2558
241 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 ตุลาคม 2558
242 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถภึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
243 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 140 ตู้
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 ธันวาคม 2558
244 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ ณ อาคารบริการ 2 (อาคารขนาด 4 ชั้น) อาคารตรีศรและาอคารสุโขสโมสร ประจำปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
245 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวิทธิ์การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (Turnitin) จำนวน 1 โปรแกรม ประจำปี 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 ตุลาคม 2558
246 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 5 ชุด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ประจำปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
247 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำปกเข้าเล่มสมุดไดอารี่เล่มเล็ก มสธ.ประจำปี 2559 จำนวน 10,000 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
248 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพัฒนาสื่อการเรียนการาสอนในรูปแบบ e-Book
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
249 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
250 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS for Windows) จำนวน 10 License
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
251 ชื่อเรื่อง :ราคกาลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา (ระบบใหม่)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 ตุลาคม 2558
252 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสำนักพิมพ์ จำนวน 1 คน ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
253 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 ธันวาคม 2558
254 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
255 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน 500 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 กันยายน 2558
256 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Symantec และบำรุงรักษ่า ณ สถานที่ติดตั้ง (Onsite Service)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 กันยายน 2558
257 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อขากล้องวิดีโอสำหรับกล้องแบบ Camcorder จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
258 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องเล่นกลับภาพและเสียง (Video Play-out) จำนวน 4 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
259 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุกระดาษสำหรับพิพม์ปกซีดี/ดีวีดี/ซีดีมัลติมีเดีย
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
260 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับรุงระบบท่อดักไขมันสุโขสโมสร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 มกราคม 2559
261 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โโยสารยี่ห้อ SIGMA จำนวน 4 ชุด ณ อาคาบริหาร และอาคารวิชาการ 1 ประจำปี 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
262 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเวลาออกาอกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 กันยายน 2558
263 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการ DDN128Kbps จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 กันยายน 2558
264 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร น้ำหนักมาตรฐาน 70 กรีใ/ตารางเมตร ขนาด A4 จำนวน 12,000 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
265 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน 4 ภาค
รายละเอียด: ราคากลางลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
266 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำวัสดุ จำนวน 3 งาน เพื่อใช้ประกอบการจัดอบรม
รายละเอียด: ลงราคากลางวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
267 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุประกอบการอบรม
รายละเอียด: ลงราคากลางวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
268 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ลงราคากลางวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
269 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ปี 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 ตุลาคม 2558
270 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารการสอนรายวิชาวิทยาลัยชุมชน จำนวน 6 รายวิชา
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 มกราคม 2559
271 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเคลือบมันสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
272 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
273 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
274 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าเต็นท์สีขาวพร้อมด้วยผ้าใบกันฝน เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 190 หลัง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
275 ชื่อเรื่อง :ราคาจัจด้างตกแต่งดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ห้องประทับ ที่ประทับ และบริเวณหน้าห้องประชุมพระปกเกล้า เส้นทางเสด็จ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
276 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อดอกไม้ประดับ พร้อมตกแต่งสถานที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
277 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเคลือบมันสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยาน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
278 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอล จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
279 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
280 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้งตัดชุดปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ จำนวน 11 แบบ ประจำปี 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
281 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
282 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าพัดลมไอน้ำ จำนวน 165 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
283 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำตราสัญลักษณ์ตรีศรทองคำ พร้อมกล่อบรรจุ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
284 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างงานในโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขผ่านจุลสาร วส.ออนไลน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
285 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงบอร์ดนิทรรศการในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
286 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษปอนด์ น้ำหนักมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 300 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
287 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
288 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแผ่นจัดเก็บข้อมุล XD CAM จำนวน 185 แผ่น พร้อมกล่องบรรจุแบบหูล็อค จำนวน 40 ใบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 สิงหาคม 2560
289 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเวลาออกอากาศรายการเพื่อการศึกษษ ตั้แต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กันยายน 2560
290 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการวงจร DDN 128 Kbps จำนวน 1 วงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
291 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างกำจัดหนู ณ อาคารที่ทำการและบริเวณโอยรอบมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
292 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบจองห้องพัก-ห้องประชุม พร้อมระบบบริหารงานห้องอาหาร จำนวน 1 ระบบ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
293 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือชุดความรู้ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 39 ปี จำนวน 5,000 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
294 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้างประจำโครงการวิจัยวิชาการสำหรับคณาจารย์ จำนวน 2 คน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
295 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในว้นที่ 11 สิงหาคม 2560
296 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 สิงหาคม 2560
297 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อข้าวสาร จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
298 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษชำระจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
299 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
300 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับติดตั้งห้องประชุม 500 ที่นั่ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
301 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 สิงหาคม 2560
302 ชื่อเรื่อง :ราคากลางชัดเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Genertor) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 มิถุนายน 2560
303 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขัยรถยนต์ (จ้างต่อ) จำนวน 10 คน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
304 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์สำนักงาน และเคาน์เตอร์ห้องเตรียมเครื่องดื่ม ของสาขาวิชา 12 สาชา จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 เมษายน 2560
305 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างผลิตสื่อในโครงการ "การพัฒนาองฃค์ความรู้เพื่อพัฒนาประชาคมอาเซียนด้วย MOCC"
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 มิถุนายน 2560
306 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำปกปริญญาบัตรระัดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 เมษายน 2560
307 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำปกปริญญาบัตรระัดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 เมษายน 2560
308 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 เมษายน 2560
309 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติิ (SPSS for Window) จำนวน 30 License
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 เมษายน 2560
310 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันนาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 เมษายน 2560
311 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมท่อส่งลมเย็นและถังพักน้ำเติมระบบน้ำเย็น อาคารอนเกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
312 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้าน้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 31x43 นิ้ว จำนวน 50 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 เมษายน 2560
313 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพัฒนาระบบ Media Convergence จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
314 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์สแกนลายนิ้วมือพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 เมษายน 2560
315 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องทำบัตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 เมษายน 2560
316 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 110,000 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 มีนาคม 2560
317 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อการบริการทางเทคนิคสำหรับระบบ IBM SmartCloud Control Desk และระบบ Tivoli Endpoint Manager
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 มีนาคม 2560
318 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตัดชุดฟอร์มปฏิบัติงานลูกจ้างประจำสำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จำนวน 103 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มีนาคม 2560
319 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเคลือบชมันสิ่งพิมพ์ (ครั้งที่ 4)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2560
320 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจั้างติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำอุ่น แบบถัง Boiler และใช้ Circulating Pump (ปั๊มหมุนเวียนน้ำ) ขนาดไม่น้อยกว่า 170 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 เมษายน 2560
321 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าห้องสุขาเคลื่อนที่พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
322 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 กันยายน 2560
323 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าเต้นท์สีขาวพร้อมด้วยผ้าใบกันฝน เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 190 หลัง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
324 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มิถุนายน 2560
325 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตีเส้นจราจร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 มิถุนายน 2560
326 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับฐานข้อมูล CINAHL Plus with Full Text ทางการพยาบาล จำนวน 1 ฐาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 มิถุนายน 2560
327 ชื่อเรื่อง :ราคากลรงจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอเนกนิทัศน์ และอาคารวิทยทัศน์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 มิถนุายน 2560
328 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
329 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
330 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออาหาร 4 ประเภท
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 มิถุนายน 2560
331 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษปอน์ด น้ำหนักมาตรบาน 70 กรัท/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
332 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG จำนวน 24 กล่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
333 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษสำหรับพิมพฺปกซีดี ดีวีดี และซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 306,100 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
334 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมดาดฟ้า และราสฃน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
335 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตัดชุดปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ จำนวน 11 แบบ ประจำปี พ.ศ. 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
336 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมปั๊มลมของเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
337 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "นนทบุรีศรีมหานคร" จำนวน 2,000 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 มิถุนายน 2560
338 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์ปกซีดี ดีวีดี ซีดีมัลติมีเดีย ประจำชุดวิชา จำนวน 230,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
339 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำหล่องบรรจุแบบทดสอบ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
340 ชื่อเรื่อง :จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 5 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน 2561)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 มกราคม 2561
341 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์โโยขสารยี่ห้อ Fuji จำนวน 11 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน 2561)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 มกราคม 2561
342 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่อง Digitak Color Monitor จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 มกราคม 2561
343 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อขวดพลาสติกใสบรรจุน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 160,000 ขวด พร้อมฝาเปิด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 ธันวาคม 2561
344 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรงุรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (IP-PBX) กลางมหาวิทยาลัย อาคารบรรณสาร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 ธันวาคม 2561
345 ชื่อเรื่อง :ราคากลางตู้ไฟฟ้าย่อย (Load Center) และอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางวันที่ 17 มกราคม 2561
346 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
347 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 6 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 มกราคม 2561
348 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
349 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 ธันวาคม 2560
350 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซีชนิดสามแกนพร้อมแกนหมุน จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 ธันวาคม 2560
351 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล้องความเร็วสูงและซอฟต์แวร์วิเคราะห์การเคลื่อนไหววัตถุ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
352 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล้องไมโครสโคป จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
353 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบงานพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑืพึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 กันยายน 2560
354 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเหมาดูแลบำรงุรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก จำนวน 19 ตู้
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
355 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล (storage System) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
356 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพ LCD หรือ LED จำนวน 13 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
357 ชื่อเรื่อง :ราคากลางโต๊ะกลม จำนวน 37 ตัว และเก้าอี้อาร์มแชร์ จำนวน 74 ตัว
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
358 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลระบบปรับอากาศชิลเล่อร์อาคารอเนกนิทัศน์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคกลาง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
359 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง อาคารบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
360 ชื่อเรื่อง :ราคากลางชุดโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม จำนวน 1 site License
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
361 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพโทรทัศน์ทางอากาศ จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
362 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับ UPS และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนสน 105 ก้อน พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 มกราคม 2561
363 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ Virtualization Server จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
364 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จำนวน 35 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
365 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 40 ม้วน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
366 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษษและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA จำนวน 4 ชุด อาคารบริหาร และอาคารวิชาการ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 มกราคม 2561
367 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำงรุงรักษษและซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ อาคารบริการ 2 อาคารตรีศร จำนวน 5 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 มกราคม 2561
368 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า UPS พื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 มกราคม 2561
369 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลำบรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสำรองำฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) แบบเหมารวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 มกราคม 2561
370 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องควบคุมการเข้าออกประตูและบันทึกเวลาทำงาน จำนวน 5 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 มกราคม 2561
371 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรม Data Center Virtualization (Vmware) จำนวน 14 License
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
372 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลระบบบำบัดน้พเสียภายในมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม จำนวน 2 เดือน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 กันยายน 2560
373 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำซองพลาสติกใสใส่ระเบียบการสมัคร จำนวน 950,000 ซอง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
374 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 กันยายน 2560
375 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลทางจราจรทารงคอมพิวเตอร์ (Log System) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 กันยายน 2560
376 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Fire Wall) จำนวน 3 เครืื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 กันยายน 2560
377 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 หน่วยงาน จำนวน 36 เครื่อง ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม จำนวน 2 เดือน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15กันยายน 2560
378 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 กันยายน 2560
379 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Symantec และบำรงุรักษา ณ สถานที่ติดตั้ง (Onesite Service) ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 กันยายน 2560
380 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการข้อมูลข่่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 กันยายน 2560
381 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 กันยายน 2560
382 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตรวจสอบและบำรงุรักษากล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบรประมาณ 2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 กันยายน 2560
383 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑืพึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มอตอ สำหรับส่วนงานพัสดุที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 กันยายน 2560
384 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 กันยายน 2560
385 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปี 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 กันยายน 2560
386 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเพื่ม) จำนวน 10 คน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 กันยายน 2560
387 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
388 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 กันยายน 2560
389 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเก้าอี้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
390 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ จำนวน 25 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
391 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมจำลองการออกแบบกระบวนการผลิตโรงงาน จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
392 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมคานวณด้านงานคุณภาพและออกแบบการทดลอง ในอุตสาหกรรม จานวน 35 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
393 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมคานวณด้านงานคุณภาพและออกแบบการทดลอง ในอุตสาหกรรม จานวน 35 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
394 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรร์ผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
395 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำป้ายคลินิกแพทย์แผนไทย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
396 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Line Printer ของระบบงานทะเบียนออนไลน์ จำนวน 3 เครื่อง ประจำปี 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 กันยายน 2560
397 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
398 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 กันยายน 2560
399 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะทำงาน ณ ส่วนกลาง มสธ.
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
400 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัจด้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 ตุลาคม 2560
401 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูอลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 ตุลาคม 2560
402 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ จำนวน 2ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 ตุลาคม 2560
403 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 2 เส้นทาง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 กันยายน 2560
404 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 กันยายน 2560
405 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดวื้อโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (Turnitin) ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
406 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบำรุงรักษา Active directory จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
407 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัด้จางดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 125 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 สิงหาคม 2559
408 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 สิงหาคม 2559
409 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 สิงหาคม 2559
410 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 สิงหาคม 2559
411 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดวื้อกระดาษชะรำขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 สิงหาคม 2559
412 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ CTP จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 สิงหาคม 2559
413 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบ Precision Air จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
414 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ FUJI จำนวน 3 ชุด ร อาคารสัมมนา 1 และอาคารวิชาการ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
415 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมสายเมนไฟฟ้าระบบน้ำพุพร้อมติดตั้ง ณ อาคารวิทยทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
416 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
417 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออาหารว่าง (ขนมเบรค) ในวันที่ 28-30 กันยาน 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
418 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษปีการศึกษา 2558
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
419 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตรวจสอบบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
420 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตรวจสอบบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
421 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 กันยายน 2559
422 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ขนของ ยี่ห้ออ MITSUBISHI จำนวน 5 ชุด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 สิงหาคม 2559
423 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 กันยายน 2559
424 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารคลินิกแพทย์แผนไทย (ระหว่างเดือนเมษายน 2560ถึงเดือนกันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 มีนาคม 2560
425 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบีัยนผ่านระบบ SMS
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 กันยายน 2559
426 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำงบประมาณ 2560 จำนวน 8 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 กันยายน 2559
427 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่สั้น จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 กันยายน 2559
428 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2560 จำนวน 28 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 กันยายน 2559
429 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ (ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
430 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 24 สิงหาคม 2559
431 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการส่งข้อมูลด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 กันยายน 2559
432 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับงานจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย (Wired Lan) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561
433 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และอาร์ดแวร์ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ (ระบบเก่า) ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 กันยายน 2559
434 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักานขับรถยนต์ (เพิ่มเติม) จำนวน 4 คน (ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
435 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์ศูนย์หนังสือ มสธ. จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 สิงหาคม 2559
436 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเอกชนดำเนินการนิติกร จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
437 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างโต๊ะจีน จำนวน 200 โต๊ะ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
438 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าพัดลมไอน้ำ จำนวน 169 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
439 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบัตรเติมน้้ามันรถราชการเพื่อการจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 กันยายน 2559
440 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเลอร์ อาคารเฉลิมพระเกยรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
441 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเวลาออกอกาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
442 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแผ่น SONY XD CAM ความจุ 50GB จำนวน 200 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
443 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
444 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าเก้าอี้พร้อมบริการทำความสะอาดและจัดเรียง จำนวน 2,600 ตัว
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
445 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อตู้สัญญาณเตือนภัยพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตู้
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
446 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำหมุนวน จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
447 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
448 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเขียนแบบและถอดแบบประมาณราคางานปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินบริเวณภายในมหาวิทยาลัย ช่วงที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
449 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษษเครื่องพิมพ์ Line Printer ของระบบงานทะเบียนออนไลน์ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
450 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกาวร้อนสำหรับไสสันและไสข้างหนังสือ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
451 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับฐานข้อมูล CINAHL with Full Text ทางการพยบาบาล จำนวน 1 ฐาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
452 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างผลิตสื่อในโครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประชาคมอาเซียนด้วย MOOC"
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
453 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA จำนวน 4 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
454 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุประเภทผ้า จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
455 ชื่อเรื่อง :ราคากลางมอเตอร์สูบน้ำ IFP สถานีบำบัดน้พเสีย จำนวน 3 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
456 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
457 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
458 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องผสมวัสดุชนิดลูกกลิ้ง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 ธันวาคม 2560
459 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารสัมมนา 2 อาคารพิทยพัฒน์ อาคารอเนกนิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 สิงหาคม 2559
460 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 สิงหาคม 2559
461 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างสำเนาดีวีดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 4,600 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
462 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการวงจร DDN 128 Kbps จำนวน 1 วงจร ประจำปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
463 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 และบริเวณอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
464 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมท่อส่งน้ำทิ้ง ณ โรงสูบน้ำมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
465 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
466 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 ตุลาคม 2559
467 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ ณ อาคารบริการ 2 (อาคารขนาด 4 ชั้น) อาคารตรีศรและอาคารสุโขสโมสร ประจำปี 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
468 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างชุดพนักงาน จำนวน 9 แบบ (300 ชุด)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
469 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างติดตั้งระบบสื่อแบบรวมศูนย์แบบ Officr365 (Skype for Business) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
470 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
471 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างผลิต CD-ROM สูจิบัตรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 14,000 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
472 ชื่อเรื่อง :ราคากลางการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
473 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อโทรทัศน์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
474 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ซองพลาสติก (สทว.ซ.18) จำนวน 160,000 ซอง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20มกราคม 2560
475 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับวารสารภาษษต่างประเทศ จำนวน 10 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 มกราคม 2560
476 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 มกราคม 2560
477 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดจ้างบริการนาทัศนศึกษาดูงานและอบรมสัมมนา ณ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 มกราคม 2560
478 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ระดับภูมิภาคอาเซียน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2560
479 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดกซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับชุดตัดต่อนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2560
480 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่อง Computer แบบ Notebook สำหรับชุดตัดต่อนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2560
481 ชื่อเรื่อง :ลงราคากลางจัดซื้อเครื่องฉายสื่อผสมแบบเลนส์เดียว จำนวน 38 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 มกราคม 2560
482 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางวันที่ 23 มกราคม 2560
483 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อถุงพลาสติกเพื่อใช้กับเครื่องบรรจุหีบห่อ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 31 มกราคม 2560
484 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 19 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 มกราคม 2560
485 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม จำนวน 1 Site License
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 มกราคม 2560
486 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเคลือบมันสิ่งพิพม์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มกราคม 2560
487 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบตัดต่อภาพและเสียงรายการวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มกราคม 2560
488 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเพลทโพสิทีฟ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 มกราคม 2560
489 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเอกชนดำเนินงานให้บริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 5 คน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 กันยายน 2559
490 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตัดเสื้อโปโลของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ มสธ. จำนวน 2,500 ตัวโดยวิธีตกลงราคา
รายละเอียด: ลงราคากลางวันที่ 23 มกราคม 2560
491 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG จำนวน 23 กล่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
492 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอล จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
493 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำใบสมัครและขี้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ปีการศึกษา 2560 จำนวน 120,000 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
494 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำซองบรรจุเอกสารการสมัคร จำนวน 110,000 ซอง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
495 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบเสียงและระบบภาพ ห้องประชุม 150 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
496 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
497 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษหนังสืพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.80 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 31x45 นิ้ว จำนวน 300 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
498 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ขนาด 60KVA จำนวน 48 ก้อน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 มกราคม 2560
499 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโดยการบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ 21 ชื่อเรื่อง (21 ชุด)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
500 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำกล่องบรรจุแบบทดสอบ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 มกราคม 2560
501 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A3-A4 จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
502 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับงานจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย (Wired LAN) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
503 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโดยการบอกรับบริการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสุมดจัดใหก้บบริการ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
504 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษษอังกฤษ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
505 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร จำนวน 50 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
506 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบเสียงและระบบภาพ ห้องประชุม 80 ที่นั่ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 31 มกราคม 2560
507 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบอกรับวารสารภาษษต่างประเทศ จำนวน 22 ชื่อเรื่อง (22 ชุด)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
508 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปี 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
509 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 มกราคม 2560
510 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโคมไฟ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 28 โคม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
511 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาดกำลังจ่ายไม่ต่ำกว่า 1500VA/980W จำนวน 14 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
512 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นพำร้อมติดตั้ง จำนวน 39 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
513 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแผ่น XD CAM จำนวน 300 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
514 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ SSL VPN จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
515 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำชุดกิ๊ฟเซ็ทปากกา จำนวน 400 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
516 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่อง External Harddisk ขนาดบรรจุ 2TB จำนวน 28 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 พฤศจิากยน 2559
517 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (Turnitin) จำนวน 1 โปรแกรม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
518 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบารุงรักษาเครื่องสารองไฟฟ้าฉุกเฉิน จานวน 3 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 ตุลาคม 2559
519 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 15,000 ปก
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
520 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้วx25 นิ้ว จำนวน 400 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
521 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบรปะมาณ 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 ตุลาคม 2559
522 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 ตุลาคม 2559
523 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างศึกษาสำรวจและออกแบบงานระบบสาธารณูปโภคอาคารวิทยทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 ตุลาคม 2559
524 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
525 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรม Team Viewer จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
526 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไมโครโฟนแบบ Condenser สำหรับใช้ห้องบันทึกเสียง จำนวน 7 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 ธันวาคม 2559
527 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบสัญาณเตือนภัย พร้อมติดตั้ง ณ อาคารบริภัณฑ์ (สำนักพิมพ์) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 ธันวาคม 2559
528 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง พร้อมชุดเก็บเรียงเย็บเล่ม และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
529 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล Storage System จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
530 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ Server Load Balancing จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
531 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
532 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 159,300 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
533 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสุโขสโมสร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 ธันวาคม 2559
534 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี และซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 306,000 กล่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 มีนาคม 2560
535 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้างประจำโครงการบริหารยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
536 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ จำนวน 6 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
537 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้างประจพโครงการบริหารยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
538 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัยชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
539 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่อง LED TV จำนวน 19 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
540 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเข้าเล่มทำปกสมุดอนุทินเล่มเล็ก จำนวน 8,000 เล่ม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
541 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Indentity Service Engine) จำนวน 5,000 License 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 ธันวาคม 2559
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ