งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
������������������������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 24 ราย (265 ชิ้น) และวัสดุอุปกรณืชำรุด จำนวน 28 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
2 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 30 รายการ (168 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
3 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 8 รายการ (160 ชิ้น)
รายละเอียด: ขายทอดตลาดในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
4 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 10 รายการ (43 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
5 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดเพลทเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวน 2,000 กิโลกรัม
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 9 รายการ (96 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ (95 ชิ้น)
รายละเอียด: ขายทอดตลาดในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
8 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 25 รายการ (475 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
9 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 27 รายการ (142 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
10 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑืชำรุด จำนวน 9 รายการ (52 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชถมกองพัสดุ 6211ห อาคารบริการ 2 ชั้น 2
11 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 26 รายการ (722 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
12 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 12 รายการ (25 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211
13 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ (233 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
14 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดเพลทเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ (54 ชิ้น) และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
16 ชื่อเรื่อง :ขานทอดตลาดเพลทเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.
17 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 21 รายการ (212 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
18 ชื่อเรื่อง :วขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 12 รายการ (198 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
19 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 30 รายการ (168 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
20 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
21 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 287 เครื่อง
รายละเอียด: ขายทอดตลาดในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
22 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 227 ลูก
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
23 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดเพลทเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ
24 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 20 รายการ
รายละเอียด: ขาทอดตลาดในวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น.
25 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและครุภัณฑ์หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ขายทอดตลาดในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิทยพัมนา มสธ.จันทบุรี
26 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและครุภัณฑ์หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 9 รายการ (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559
27 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558 จำนวน 11 รายการ
รายละเอียด: ขายทอดตลาดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6211 กองพัสดุ
28 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดเพลทเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวน 2,000 กิโลกรัม
รายละเอียด: ขายทอดตลาดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
29 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
30 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น.
31 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 20 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น.
32 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ (73 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปะชุม 6211 กองพัสดุ
33 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 52 เครื่อง
รายละเอียด: ขายทอดตลาดในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6211 กองัสดุ อาคาบริการ 2 ชั้น 2
34 ชื่อเรื่อง :ขายทอดลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำวใน 74 รายการ (42 ชุด) และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ร ห้องประชุม 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
35 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ขายทอดตลาดในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
36 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 15 กันยายน 2559
37 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. เวลา 6211 กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
38 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ขายทอดตลาดในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
39 ชื่อเรื่อง :ขายทอดจลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559 จำนวน 18 รายการ
รายละเอียด: ขายทอดตลาดในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น.
40 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559 จำนวน 28 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น.
41 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 16 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
42 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น.
43 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 16 รายการ (64 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
44 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ขายทอดตลาดในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
45 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 341 รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน 1 กอง
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ อาคารสุโขสโมสรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
46 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
47 ชื่อเรื่อง :เลื่อนการขายทอดตลาดครุภํณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 จำนวน 122 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2564
48 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 จำนวน 344 รายการ และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 25 รายการ ของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
49 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 58 รายการ (292 ชิ้น) และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 54 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
50 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดวัสดุใกล้หมดอายุ จำนวน 4 รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
51 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 จำนวน 80 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณอาคารสุโขสโมสร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
52 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดเพลทที่ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 3,000 กิโลกรัม
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณใต้อาคารบริหาร ชั้น 1
53 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 17 รายการ (171 ชิ้น) และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ บริวเณด้านข้างอาคารสุโขสโมสร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
54 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 จำนวน 22 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ หน้าห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
55 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดวัสดุใกล้หมดอายุ จำนวน 4 รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศุนย์สัมมนาและฝึกอบรม
56 ชื่อเรื่อง :ขายอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 จำนวน 112 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6211 กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
57 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 13 รายการ (169 ชิ้น) และอุึปกรณ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.15 น. ณ ใต้วิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
58 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 จำนวน 303 รายการ และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 13 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รเวลา 10.30 น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารสุโขสโมสร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
59 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 13 รายการ (218 ชอ้น) และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ใต้อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
60 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 จำนวน 167 รายการ และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 9 รายการ ของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่้ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสวค์อา่คารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
61 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 จำนวน 438 รายการ และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 43 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณอาคารบริหาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
62 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 จำนวน 281 รายการ และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริวเณลานด้านข้างอาคารสุโขสโมสร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
63 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 จำนวน 354 รายการ และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 88 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณอาคารบริหาร 1 ชั้น 1
64 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 จำนวน 239 รายการ และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารบริภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
65 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 จำนวน 6 รายการ (ประเภทรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง และรถไฟฟ้า)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารบริภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
66 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดคตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 จำนวน 159 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ หน้าอาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 15 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6211 กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
68 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑืชำรุด จำนวน 11 รายการ (44 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง หมู่ 2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
69 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562 จำนวน 25 รายการ (210 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6211 กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
70 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑืชำรุด จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนาย่อย ั้น 2 อาคารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
71 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑืชำรุด จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนาย่อย ั้น 2 อาคารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
72 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562 จำนวน 7 รายการ (99 ชิ้น)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
73 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 จำนวน 138 รายการ จัดตามประเภทแบ้สคงเหลือ 20 รายการ
รายละเอียด: กำหนดชายทอดตลาดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ห้องประชุม 6211 กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
74 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 16 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 8228 สำนักบรอการการศึกษา อาคารบริภัณฑ์ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
75 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 จำนวน 24 รายการ (278 รายการ)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น ณ. ห้องประชุม 6211 กองพัสดุ อาคารบยริการ 2 ชั้น 2
76 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 จำนวน 112 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
77 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 106 รายการ และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณสวนย่อม (ซุ้มโต๊ะหิน) ข้างอาคารสุโขสโมสร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
78 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 (ประเภทรถไฟฟ้าขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารบริภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
79 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 6211 กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
80 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 13 รายการ (30 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง หมู่ 2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
81 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 9 รายการ (91 ชิ้น)
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูฯย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีะรรมราช
82 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดครุภัณฑืชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 จำนวน 130 รายการ ของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
83 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดครุภัณฑืชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 จำนวน 270 รายการ และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6211 กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
84 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 จำนวน 124 รายการ และอุปกรณืชำรุด จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6211 กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
85 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 จำนวน 162 รายการ และอุปกรณืชำรุด จำนวน 15 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
86 ชื่อเรื่อง :การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 จำนวน 237 รายการ และอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 10 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
87 ชื่อเรื่อง :ขายทอดตลาดเพลทเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวน 1,500 กิโลกรัม
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
88 ชื่อเรื่อง :ประกาศขายทอดตลาดเพลทเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวน 2,000 กิโลกรัม
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกำไหนดเปิดซองขายทอดตลาดในวันที่เดียวกัน เวลา 10.30 น.
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ