งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
วิธีประกวดราคาขาย
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 - 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัดสุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
2 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาศเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ขายทอดตลาดในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. - 10.20 น.
3 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น.
4 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเอกสารการสอนชำรุดและสิ่งพิมพ์ที่หมดสภาพการใช้งานและล้าสมัย จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 - 10.20 น.
5 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.30 - 10.20 น. กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
6 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.40 น.
7 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. - 10.20 น.
8 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 - 10.20 น.
9 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคา 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 - 10.20 น.
10 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ถึง 10.20 น.
11 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารการสอนรุ่นเก่าชำรุดและสิ่งพิมพ์
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 10.20 น.
12 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9.30 - 10.20 น.
13 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9.30 - 10.20 ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
14 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 28 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 น.ถึงเวลา 10.20 น.
15 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษเอกสาราเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 - 10.20 น. ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองประกวดราคา เวลา 10.30 น.
16 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 13 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 กำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
17 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารการสอนรุ่นเก่าชำรุดและสิ่งพิมพ์
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 - 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัดสุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
18 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาศเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคา 1 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
19 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 4 กันยายน 2561 ระหว่างวันที่ 9.30 น. ถึง เวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุม กองพัสดุ อาคาบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข
20 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.30 น. - 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
21 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาศเอกสารเกี่ยวกับการสอน จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
22 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30 - 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึ. 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน
24 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
25 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเอกสารสิ่งพิมฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานและล้าสมัย
รายละเอียด: กำหนยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 ถึงเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
26 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารการาอนรุ่นเก่าชำรุด
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึ. 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน
27 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึ. 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน
28 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาศเอกสารเกี่ยวกับการสอน จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
29 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาศเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
30 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 - 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ