งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
���������������������������������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึ. 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน
2 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 28 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 น.ถึงเวลา 10.20 น.
3 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.30 น. - 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
4 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาศเอกสารเกี่ยวกับการสอน จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
5 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30 - 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึ. 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน
7 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
8 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาศเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคา 1 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
9 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารการาอนรุ่นเก่าชำรุด
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึ. 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน
10 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารการสอนรุ่นเก่าชำรุดและสิ่งพิมพ์
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 - 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัดสุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
11 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาศเอกสารเกี่ยวกับการสอน จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
12 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาศเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
13 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 13 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 กำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
14 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณ. ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 กำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
15 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาศ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 122 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
16 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายสิ่งพิมพ์ที่หมดสภาพการใช้งานและล้าสมัย จำนวนประมาณ 5,000 กิโลกรัม
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.30 ถึงเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
17 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเอกสารสิ่งพิมฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานและล้าสมัย
รายละเอียด: กำหนยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 ถึงเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
18 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ถึง 10.20 น.
19 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาศเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ขายทอดตลาดในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. - 10.20 น.
20 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 น.
21 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเอกสารการสอนชำรุดและสิ่งพิมพ์ที่หมดสภาพการใช้งานและล้าสมัย จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 - 10.20 น.
22 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.30 - 10.20 น. กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
23 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.40 น.
24 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. - 10.20 น.
25 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 4 กันยายน 2561 ระหว่างวันที่ 9.30 น. ถึง เวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุม กองพัสดุ อาคาบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข
26 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคา 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 - 10.20 น.
27 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาศเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 3 รายการ ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
28 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารการสอนรุ่นเก่าชำรุดและสิ่งพิมพ์
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 10.20 น.
29 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9.30 - 10.20 น.
30 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9.30 - 10.20 ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
31 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 - 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
32 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษเอกสาราเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 - 10.20 น. ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองประกวดราคา เวลา 10.30 น.
33 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 - 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัดสุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
34 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 - 10.20 น.
35 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 10.20 น. และเปิดซองประกวดราคาเวลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
36 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุประกอบฉากที่ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
37 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือหมดสภาพการใช้งานระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ระหวง่างเวลา 9.30 ถึง เวลา 10.20 น. ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
38 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเพลทที่ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 800 กิโลกรัม
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวงลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
39 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวงลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
40 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุประกอบฉากที่ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
41 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเอกสารการสอนและสิ่งพิมพ์ที่หมดสภาพการใช้งานและล้าสมัย จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ระหวง่างเวลา 9.30 ถึง เวลา 10.20 น. ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
42 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 9.30 ถึงเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยยสุโขทัยธรรมาธิราชและกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
43 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเอกสารการสอนชำรุด จำนวนประมาณ 500 กิโลกรัม
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุม 6211 กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
44 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายประกวดราคาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
45 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 10.20 น. และเปิดซองประกวดราคาเวลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
46 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.45 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
47 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเพลทที่ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 1,000 กิโลกรัม
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
48 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
49 ชื่อเรื่อง :ประกวงดรคาขายน้ำมันเครื่องเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวน 1 ถัง (มีจำนวนประมาณ 30 ลิตร)
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่13 กันยายน 2566 2566 เวงลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
50 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 64 ลูก
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่11 กันยายน 2566 เวงลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
51 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษเอกสารสิ่งพิมพ์หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ระหวง่างเวลา 13.00 ถึง เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
52 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจำหน่ายเอกสารการสอบและสิ่งพิมพ์ที่หมดสภาพการใช้งานและล้าสมัย จำนวนประมาณ 50,000 กิโลกรัม
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 -10.20 ณ ใต้อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
53 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเอกสารประกอบการสมัครเป็นนักศึกษา จำนวนประมาณ 1,000 กิโลกรัม
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองการประกวดราคาในวันที่ 26 กันยายน 2566 ภายในเวลา 10.20 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน 10.30 น.
54 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือหมดสภาพการใช้งานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงดือนพฤษภาคม 2564
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมกอพงัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
55 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจำหน่ายเอกสารการสอนและสิ่งพิมพ์ที่หมดสภาพการใช้งานและล้าสมัย จำนวนประมาณ 35,000 กิโลกรัม
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลส 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในเดียวกัน เวลา 10.30 น.
56 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ร ห้องประชุมกองพัสดุอาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
57 ชื่อเรื่อง :จำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 จำนวน 3,000 ชุด
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ใต้อาคารบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
58 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือหมดสภาพการใช้งาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
59 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษอาหาร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2566
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
60 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือหมดสภาพการใช้งานระหว่างเดือนเมษาญน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565
รายละเอียด: กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 10.20 น. ณ บริเวณใต้อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
61 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายตลับหมึกเปล่าที่ผ่านการใช้งานแล้ว จำนวนประมาณ 321 ตลับ
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
62 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุที่ม่ใช้แล้วหรือหมดสภาพการใช้งานระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณ ใต้อคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
63 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ระหวง่างเวลา 9.30 ถึง เวลา 10.20 น. ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
64 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือหมดสภาพการใช้งานระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 9.30 ถึง เวลา 10.20 น. ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2
65 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือหมดสภาพการใช้งานระหว่างเดือนมีนาคม 2566 ถึงพฤษภาคม 2566
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.30 ถึง เวลา 10.20 น. ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
66 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเอกสารเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่้ 7 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณ หป้องประชุม 6211 กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราธิราช และกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวดัน เวลา 10.30 น.
67 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 320 ลูก
รายละเอียด: กำหนดการประกวดราคาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวงลา 10.30 น. ณ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
68 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายเศษกระดาษ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา9.30 - 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
69 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวสัดุที่ไม่ใช้แล้วหรือหมดสภาพใช้งานระหว่างเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 12 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 9.30 - 10.20 น. ณ ใต้อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและกำหนดเปิดซองประกวดราคาขายในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น.
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ