งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A-4 จำนวน 10,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565
2 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A-4 จำนวน 15,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
3 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 18,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
4 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม/ตารางเมตร ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
5 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม/ตารางเมตร ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
6 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษถ่าย 80 แกรม ขนาด a4 จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
7 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดฅซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด แบบที่ 2 พร้อมค่าจัดส่งให้ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
8 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสร น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม/ตารางเมตร ขนาด A4 จำนวน 25,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
9 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 20,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ