งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
ประกาศเชิญเสนอราคา
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
2 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
3 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารบริการ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ 2 ชั้น 1-3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
4 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
5 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
6 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
7 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ขาว น้ำหนักมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 21.5 นิ้ว x31 นิ้ว จำนวน 5,000 รีม (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
8 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (e-bidding)
รายละเอียด: กำนดยื่นซองเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
9 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 89 เครื่อง (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
10 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน 2 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
11 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
12 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุงพ้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายละเอียด: ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกาศจัดจ้างฯ ได้ที่กองพัสดุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารบริการ 2 ชั้น 2 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 - 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. กองพัสดุ
13 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
14 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bindding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
15 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
16 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
17 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อน้ำพุสระน้ำพุ่มข้าวบิณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
18 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี ซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 230,000 กล่อง (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30
19 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
20 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30
21 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชิลเลอร์ อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
22 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัจด้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
23 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่7 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
24 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
25 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ระหว่าง 8.30 - 16.30 น.
26 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ระหว่างเวา 8.30 - 16.30 น.
27 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลำบรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
28 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแจ่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
29 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้วง x 25 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
30 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 42,000 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
31 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (คั้งแต่วันที่ 1 คุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
32 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
33 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 อาคาร
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
34 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัสน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
35 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างซักรีด-วัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
36 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมาความ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
37 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเหมารวมภายในมหามวิทยาลัย ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
38 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
39 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
40 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด 4 ที่นั่้ง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
41 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอยและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ผู้ยื่ข้อเสนอทางเทคนิคและเสนอราคทางระบบจัดซื้อระบบภาครัฐด้วยอิดล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562
42 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำป้ายศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
43 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
44 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 89 เครื่อง
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30
45 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมาความ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
46 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่ข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
47 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเพลทพอซิทึฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ (e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
48 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
49 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น
50 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30
51 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อรถยกไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30
52 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560-เดือนกันยายน 2561) e-bidding
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
53 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 2 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
54 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
55 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
56 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่ข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
57 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 149,600 แผ่น (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30
58 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
59 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 42 เครื่อง เป็นเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหรนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
60 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 เมษายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
61 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างรถตู้โดยสารสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจปีการศึกษา 2559-2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bindding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
62 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561) e-bidding
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
63 ชื่อเรื่อง :ประกาศจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30
64 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 เมษายน 2561 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
65 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำป้ายศูนย์บริการการศึกษา พร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
66 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 48 เครื่อง (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 19 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
67 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital สำหรับห้อง Studio-1 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
68 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียงและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน 2 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30
69 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนฅ์สูบน้ำดับเพลิง อาคารวิทยทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: กำนดยื่นซองเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
70 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนฅ์สูบน้ำดับเพลิง อาคารวิทยทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: กำนดยื่นซองเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
71 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561) (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
72 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
73 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงประตูบานม้วนเหล็กระบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 7 บาน (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
74 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อจอภาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 184 จอ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
75 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างตัดชุดพนักงานศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 276 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
76 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบันทึกวิดีทัศน์ความละเอียดสูบแบบ XDCAM HD จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
77 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 110,740 แผ่น (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
78 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561)(e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
79 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30
80 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประปา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
81 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเก้าอี้ จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
82 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อครุภณฑ์ประเภทโต๊ะทำงาน จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่อข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
83 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
84 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี จำนวน 1 งาน ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
85 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ศูนย์วิทยนพัฒนา มสธอุบลราชธานี จำนวน งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
86 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
87 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ (e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
88 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ต.ปงยางคง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
89 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นกลับสัญญาณภาพ (Play Out System) จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
90 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
91 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการย้อนรอย จำนวน 1 ชุด ( 2 รายการ)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
92 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36x25 นิ้ว จำนวน 500 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
93 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการศูนย์วิทชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่12 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
94 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่10 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
95 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี และดีวีดี จำนวน 150,000 กล่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่14 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
96 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถังเก็บน้ำ และห้องน้ำ อาคารสุโขสดมสร ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ระหว่าง 08.30 - 16.30 น.
97 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 180 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
98 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
99 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
100 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำบอร์ดนิทรรณการเคลื่อนที่ จำนวน 25 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
101 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ช้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
102 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างรถสวัดิการ ประจำปี 2563 จำนวน 12 เส้นทาง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
103 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการย้อนรอย จำนวน 1 ชุด ( 2 รายการ)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
104 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
105 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 เมษายย 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
106 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3200 Lumens จำนวน 52 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
107 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
108 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
109 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบภาพห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
110 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
111 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 19 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
112 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเย็บลวดไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
113 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
114 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทผ้า จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
115 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพพร้อมเสียงแบบ Digital High Definition ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
116 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัสนูปกรณ์ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
117 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร อาคารบริหาร อาคารบริการ 1 อาคารบริการ 2 อาคารวิชการ 1 อาคารวิชการ 2 อาคารบรรณสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
118 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างทำปกปริญญาปก จำนวน 15,000 ปก
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
119 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี จำนวน 120,000 กล่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
120 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
121 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อรถโดยวาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
122 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง อาคารวิชาการ 1 -2,อาคารบริหาร,อาคารบรรณสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
123 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 x 35 นิ้ว จำนวน 30,000 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
124 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
125 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
126 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
127 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเพลทพอสิทีฟ (CTP) จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
128 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ภูมิทัศน์ ของมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
129 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
130 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อาอหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัจด้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
131 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์และบริการสื่อสารข้อมูล (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
132 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
133 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
134 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อนถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
135 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จำนวน 3 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
136 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
137 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
138 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิงอาคารตรีศร พร้อมติดตั้ง จำวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
139 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
140 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้น คสล. จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่20 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
141 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำอยร์ดนอทรรศการเคลื่นอที่ จำนวน 30 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
142 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
143 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์สี่สี จำนวน 1 เครื่ีอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่11 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
144 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมการใช้งาน จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
145 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ e-Library จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
146 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
147 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวศึกษาอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
148 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิสวกรรมย้อนรอย จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
149 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 31 ตุลาคม 25641 ระหว่าง 8.30 - 16.30 น.
150 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
151 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างรถสวัสดิการ ประจำปี 2562 จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
152 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
153 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบายน้ำในคูคลอง และระบบป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
154 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านให้บริการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
155 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรค เบื้องต้น จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้งบอิเล็กทรนิกส์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
156 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดสัญญาณภาพสำหรับระบบกล้องแบบ Digital High Definition จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
157 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
158 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องเคลือบพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
159 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ศูฯย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
160 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่12 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
161 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบำบัดสระว่ายน้ำปละปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
162 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
163 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องเคลือบพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
164 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และหลังคาด้านหน้าอาคารบริการ 1 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
165 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
166 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 42 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
167 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
168 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Database Server จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
169 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษาด้านให้บริการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
170 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างรถสวัสดกิการประจำปี 2562 จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
171 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
172 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการศุนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
173 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
174 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
175 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกันซึมอาคาร EBPC จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
176 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (STOU MOCC) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
177 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 78 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
178 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
179 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดการบริหหารคลังสินค้า จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
180 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
181 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชี จำนวน 12 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ