งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
������������������������������������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 42 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
2 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพพร้อมเสียงแบบ Digital High Definition ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
3 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (STOU MOCC) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
4 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกันซึมอาคาร EBPC จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
5 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
6 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
7 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการศุนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
8 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ศูฯย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
9 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างรถสวัสดกิการประจำปี 2562 จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
10 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชี จำนวน 12 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
11 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
12 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
13 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดการบริหหารคลังสินค้า จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
14 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
15 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และหลังคาด้านหน้าอาคารบริการ 1 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
16 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องเคลือบพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
17 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
18 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบำบัดสระว่ายน้ำปละปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
19 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อนถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
20 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
21 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
22 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 19 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
23 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Database Server จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
24 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์สี่สี จำนวน 1 เครื่ีอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่11 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
25 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านให้บริการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
26 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบายน้ำในคูคลอง และระบบป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
27 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
28 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างรถสวัสดิการ ประจำปี 2562 จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
29 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
30 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 31 ตุลาคม 25641 ระหว่าง 8.30 - 16.30 น.
31 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
32 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวศึกษาอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
33 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องเคลือบพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
34 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 78 ชุด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
35 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมการใช้งาน จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
36 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
37 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
38 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำอยร์ดนอทรรศการเคลื่นอที่ จำนวน 30 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
39 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้น คสล. จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่20 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
40 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
41 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิงอาคารตรีศร พร้อมติดตั้ง จำวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
42 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษาด้านให้บริการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
43 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
44 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิสวกรรมย้อนรอย จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
45 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
46 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ e-Library จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
47 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
48 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 x 35 นิ้ว จำนวน 30,000 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
49 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
50 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างรถสวัดิการ ประจำปี 2563 จำนวน 12 เส้นทาง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
51 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
52 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
53 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์และบริการสื่อสารข้อมูล (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
54 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อาอหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัจด้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
55 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
56 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ภูมิทัศน์ ของมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
57 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
58 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
59 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัจด้างดูแลบำรุงรักษาและซ่มแซมระบบปรับอากาศชิลเลอร์ อาคารพิทยพัฒน์ อาคารสัมมนา 2 อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
60 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
61 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จำนวน 3 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
62 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง อาคารวิชาการ 1 -2,อาคารบริหาร,อาคารบรรณสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
63 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อรถโดยวาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
64 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
65 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี จำนวน 120,000 กล่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
66 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างทำปกปริญญาปก จำนวน 15,000 ปก
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
67 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร อาคารบริหาร อาคารบริการ 1 อาคารบริการ 2 อาคารวิชการ 1 อาคารวิชการ 2 อาคารบรรณสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
68 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น.
69 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเพลทพอสิทีฟ (CTP) จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
70 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 180 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
71 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นกลับสัญญาณภาพ (Play Out System) จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
72 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
73 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3200 Lumens จำนวน 52 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
74 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 เมษายย 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
75 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
76 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการย้อนรอย จำนวน 1 ชุด ( 2 รายการ)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
77 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการย้อนรอย จำนวน 1 ชุด ( 2 รายการ)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
78 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ช้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
79 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเย็บลวดไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
80 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36x25 นิ้ว จำนวน 500 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
81 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
82 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
83 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถังเก็บน้ำ และห้องน้ำ อาคารสุโขสดมสร ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ระหว่าง 08.30 - 16.30 น.
84 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี และดีวีดี จำนวน 150,000 กล่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่14 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
85 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่10 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
86 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการศูนย์วิทชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่12 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
87 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
88 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
89 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องทำเล่มไสสันทากาว ขนาดไม่น้อยกว่า 4 หัวจับ จำนวน 1 เครื่องว
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ใฝนวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
90 ชื่อเรื่อง :ประกาศประวกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้พเสียแบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
91 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ทม (LPG) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
92 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบภาพห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
93 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
94 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 110,740 แผ่น (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
95 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ต.ปงยางคง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
96 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ (e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
97 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
98 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ศูนย์วิทยนพัฒนา มสธอุบลราชธานี จำนวน งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
99 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี จำนวน 1 งาน ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
100 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
101 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อครุภณฑ์ประเภทโต๊ะทำงาน จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่อข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
102 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเก้าอี้ จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
103 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียงและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน 2 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30
104 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน 2 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
105 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
106 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561)(e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
107 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบันทึกวิดีทัศน์ความละเอียดสูบแบบ XDCAM HD จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
108 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างตัดชุดพนักงานศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 276 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
109 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อจอภาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 184 จอ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
110 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงประตูบานม้วนเหล็กระบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 7 บาน (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
111 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
112 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561) (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
113 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนฅ์สูบน้ำดับเพลิง อาคารวิทยทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: กำนดยื่นซองเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
114 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนฅ์สูบน้ำดับเพลิง อาคารวิทยทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: กำนดยื่นซองเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
115 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรค เบื้องต้น จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้งบอิเล็กทรนิกส์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
116 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30
117 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่ข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
118 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชิลเลอร์ อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
119 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 48 เครื่อง (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 19 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
120 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำป้ายศูนย์บริการการศึกษา พร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
121 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 เมษายน 2561 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
122 ชื่อเรื่อง :ประกาศจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30
123 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561) e-bidding
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
124 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างรถตู้โดยสารสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจปีการศึกษา 2559-2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bindding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
125 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 เมษายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
126 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 42 เครื่อง เป็นเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหรนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
127 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 149,600 แผ่น (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30
128 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่ข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
129 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประปา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
130 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital สำหรับห้อง Studio-1 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
131 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
132 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 2 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
133 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560-เดือนกันยายน 2561) e-bidding
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
134 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อรถยกไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30
135 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30
136 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น
137 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
138 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเพลทพอซิทึฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ (e-bidding)
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30
139 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
140 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
141 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 42,000 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
142 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอยและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ผู้ยื่ข้อเสนอทางเทคนิคและเสนอราคทางระบบจัดซื้อระบบภาครัฐด้วยอิดล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562
143 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด 4 ที่นั่้ง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
144 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
145 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทนรอนิกส์ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
146 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเหมารวมภายในมหามวิทยาลัย ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
147 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมาความ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
148 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่7 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
149 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัสน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
150 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมาความ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
151 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 89 เครื่อง
รายละเอียด: ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30
152 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (คั้งแต่วันที่ 1 คุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
153 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุงพ้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายละเอียด: ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกาศจัดจ้างฯ ได้ที่กองพัสดุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารบริการ 2 ชั้น 2 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 - 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. กองพัสดุ
154 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้วง x 25 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
155 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแจ่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
156 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลำบรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
157 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ระหว่างเวา 8.30 - 16.30 น.
158 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ระหว่าง 8.30 - 16.30 น.
159 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
160 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำบอร์ดนิทรรณการเคลื่อนที่ จำนวน 25 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
161 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่12 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
162 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทผ้า จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
163 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
164 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 89 เครื่อง (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
165 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30
166 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
167 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี ซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 230,000 กล่อง (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30
168 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อน้ำพุสระน้ำพุ่มข้าวบิณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
169 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
170 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
171 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bindding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
172 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
173 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
174 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำป้ายศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
175 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัจด้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
176 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
177 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (e-bidding)
รายละเอียด: กำนดยื่นซองเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
178 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษปอนด์ขาว น้ำหนักมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 21.5 นิ้ว x31 นิ้ว จำนวน 5,000 รีม (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
179 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
180 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
181 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
182 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารบริการ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ 2 ชั้น 1-3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
183 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
184 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 อาคาร
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
185 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างซักรีด-วัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
186 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดสัญญาณภาพสำหรับระบบกล้องแบบ Digital High Definition จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
187 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
188 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
189 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัสนูปกรณ์ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
190 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปอลดภัยของศูยน์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
191 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปอลดภัยของศูยน์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
192 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบงประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
193 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
194 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร จำนวนประมาณ 500 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
195 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
196 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
197 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมา๊ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
198 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
199 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างรถส่ง-รับผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
200 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
201 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 85 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
202 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 9,500 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
203 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
204 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
205 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับรปุงทาสี ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จ.อุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่1 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
206 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษปอน์ด จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
207 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
208 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 3 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
209 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 3 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
210 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) และน้ำยารวม จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
211 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัจด้างปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
212 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36x25 นิ้ว จำนวนประมาณ 600 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
213 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์กระดาษตอ่เนื่องชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
214 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าบริการคลาวด์สำหรับจัดทำศูนย์ข้อมูล (Data Center on Cloud) พร้อมการย้ายและติดตั้งระบบ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
215 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอรี์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
216 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
217 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) สำหรับระบบจัดสอบออนไลน์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
218 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อ ์์NAS Storage สำหรับจัดเก็บไฟล์ต้นฉบับรายการวิทยุโทรทัศน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 TB จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 กมุภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
219 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษหนังสือพิพม์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
220 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบห้องผลิตรายการทางโซเชียล จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
221 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปอลดภัยของศูยน์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
222 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 83 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
223 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
224 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซลขนาด 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัจด้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
225 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
226 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงรั้วศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.ลำปาง ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
227 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก จำนวน 33 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
228 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 พฤาภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
229 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ใช้ปริมาณมาก) จำนวน 29 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
230 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
231 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบบประะมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
232 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่้อสร้างลานปาริชาตพร้อมโครงสร้างปกคุลมพื้นที่ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น .
233 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบห้องผลิตรายการทางโซเชียล จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
234 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถุึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
235 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมาธิราช
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.
236 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
237 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก้อสร้างลานปาริชาตพร้อมโครงสร้างปกคลุมพื้นที่ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. น.
238 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก จำนวน 1 งา นประจำปี 2567
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่17 สิงหาคม 2566 ระหว่าง 9.00 ถึง 12.00 น. น.
239 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 25466 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 12.00 น.
240 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลบาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่25 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.
241 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่วีนที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น.
242 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่วีนที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ระหว่างเววลา 9.00 น. - 12.00 น.
243 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างงานตกแต่งพื้นที่บริเวณชั้น 5 อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อจัดเป็นห้องนิทรรศการถาวรและพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 4 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
244 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบ Call center จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 5 มกราคม 2566 ะหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
245 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถุึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
246 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคจัดจ้างพัฒนาระบบบันทึกการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่7 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
247 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้อง 8107 ชั้น 1 อาคารบริภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
248 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างซัก-รีดวัสดุผ้า จำนวน 1 งาน (จำนวน 15 รายการ)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
249 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
250 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างรถสวัสดินการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 11 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
251 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลฃาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 14 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.
252 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น.
253 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดเช่าอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น.
254 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปี พ.ศ.2567
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.น.
255 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 ประเภท
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น.
256 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม LPG จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 2567
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
257 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 21 เครื่อง ณ อาคารศุนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 23 มีนาค 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
258 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
259 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2568)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
260 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดต่อสำหรับผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 23 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
261 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
262 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 10,000 ปก
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
263 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างพิมพ์ซองแบบทดสอบ จำนวน 200,000 ซอง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
264 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้อง 8107 ชั้น 1 อาคารบริภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
265 ชื่อเรื่อง :ประวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
266 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
267 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ชิลเลอร์ อาคารพิทยพัมน์ อาคารสัมมนา 2ฯ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.
268 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพะรเกีนรติ 80 พรรษ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
269 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.
270 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 21 เครื่อง ณ อาคารศุนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
271 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์วิทยพัฒนาบริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
272 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดต่อสำหรับลผลิตสื่อดิจิทัลบเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
273 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปแากเกร็ด จ.นนทบุรี (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
274 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 50 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระยะเวลาเช่า 3 ปีงบปะรมาณ)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
275 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น
276 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
277 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
278 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันทมี่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.6.30 น.
279 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 900 หีบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 10 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
280 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 50 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล จำนวน 100 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
281 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
282 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
283 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด 4 ที่นั่ง จำกัด 14 คัน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
284 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลำบรุงรักษาระบบบำบัดเสีย แบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตลุาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ผู้ยื่นต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
285 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
286 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
287 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
288 ชื่อเรื่อง :ประกาศเชิญเสนอราคาจัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
289 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร ประจำปี 2564 จำนวน 12 เส้นทาง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
290 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษษต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
291 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเพลทพอสิทีฟ CTP จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
292 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันี่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
293 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
294 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันี่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
295 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างยามบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
296 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
297 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาทำความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
298 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษหนังสอืพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
299 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36x25 นิ้ว จำนวน 600 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
300 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
301 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 77 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
302 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเพลทพอสิทีฟ (CTP) พร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
303 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
304 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
305 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
306 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสี ศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่13 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
307 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์อาคารสัมมนา 1 และปรับรปุงขยายห้องประชุม อาคารสัมมนา 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่17 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
308 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสำนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
309 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
310 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 90,000 แผ่น
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่11 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
311 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อลิฟต์โโยสารและลิฟต์ขนของพร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 4 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
312 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D จำนวน 4 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
313 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
314 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อแผ่น XD-CAM พร้อมกล่องบรรจุแบบหูล็อก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
315 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซต จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
316 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟแซต จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
317 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูบานม้วนเหล็กรอบคลังพัสดุการศึกษา ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 4 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
318 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ถึง 2562 จำนวน 46 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
319 ชื่อเรื่อง :xประกวดราคาซื้อแผ่น DVD หนเาขาว จำนวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
320 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างสำรวจ ตรวจสอบ อาคารสถานที่ และจัดทำข้อมูลข้อเสนอแนะ เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาที่ทำการ ณ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูฯย์วิทยพัฒนา มสธ. จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
321 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
322 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ตบ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใมนวันที่ 22 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
323 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ตบ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใมนวันที่ 22 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.
324 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูบานม้วนเหกล็กกรอบคลังพัสดุการศึกษา ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 4 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
325 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคารถยนต์เก๋ง ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 14 คัน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
326 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกกระดาษอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
327 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
328 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
329 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 7,000 ปก
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
330 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบงานกราฟิก จำนวน 6 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
331 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบงานกราฟฟิก จำนวน 6 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
332 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24x35 นิ้ว จำนวน 15,000 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
333 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
334 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัจด้างโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน STOU Book 4.0
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด้จางภาครัฐด้วยอิเล็กทอนิกส์ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
335 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำปี 2565 ของศูนย์ฯ อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
336 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศุนย์วิทยพัมนา มสธ.จันทุบรี ประจำปี 2565
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่30 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
337 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 30 เครื่อง (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
338 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
339 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
340 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล จำนวน 30 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
341 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุกษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่31 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
342 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
343 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงเมนไฟฟ้าหลักและเครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารเแลิมพระเกียรติ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ..นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
344 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขอจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
345 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
346 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 15 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
347 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร มสธ.ประจำปี 2565 ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
348 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหาร จำนวน 5 ประเภท (ระยะเวลา 9 เดือน ตัุ้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565-30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
349 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิก เว็บไซต์และมัลติมีเดีย
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทนรอนิกส์ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น.
350 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบรปะมาณ 2565
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
351 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
352 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
353 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 48 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
354 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลระบบดับเพลิง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
355 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ชุด และซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 53 ชุด และม่านอากาศ จำนวน 18 ชุพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
356 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 30 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
357 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
358 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
359 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัตจ้างปรับปรุงรั้ว ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
360 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมอาคารบริหาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
361 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
362 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่อง IMAC PRO จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
363 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
364 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 35x24 นิ้ว จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
365 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
366 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
367 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
368 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกกระดกาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
369 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรทัศน์แอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
370 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบงานกราฟิก จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
371 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงสำหรับงานออกอากาศ (External Storage) จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
372 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อรถไฟฟ้าขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
373 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
374 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพ จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ