งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
2 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
3 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำป้ายศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561
4 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี และซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 230,000 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
5 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อน้ำพุสระน้ำพุ่มข้าวบิณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
6 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
7 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
8 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างซักรีดวุสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
9 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
10 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการประกวดผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
11 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารบริการ 1 ชั้น 3 และอาคารบริการ 2 ชั้น 1-3 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
12 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียงและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
13 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2561
14 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561
15 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 149,600 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561
16 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อจอภาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 184 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561
17 ชื่อเรื่อง :ประกาศ จ้างดูแลระบบชิลเลอร์ อาคารอเนกนิทัศน์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
18 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
19 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะทำงาน จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
20 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 48 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
21 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
22 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561
23 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
24 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
25 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
26 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้พเสียแบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
27 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
28 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561
29 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
30 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาศปอนด์ขาว ขนาดมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 21 นิ้ว x 31 นิ้ว จำนวน 5,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
31 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำป้ายศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
32 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาศปอนด์ขาว ขนาดมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 21 นิ้ว x 31 นิ้ว จำนวน 5,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
33 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
34 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562
35 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
36 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี จำนวน 150,000 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
37 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562
38 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562
39 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
40 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 8,000 ปก
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
41 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
42 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560
43 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเก้าอี้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
44 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเวลา 10 เดือน (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
45 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
46 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 เมษายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
47 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
48 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษหนังสอืพิมพ์ น้ำหนักมาตรบาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 35,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
49 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถตู้โดยสารสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
50 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
51 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเวลา 10 เดือน (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
52 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560
53 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 2 เส้นทาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
54 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อาอาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561
55 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบันทึกวิดีทัศน์ความละเอียดสูงแบบ XDCAM HD จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561
56 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้เสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 110,740 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
57 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
58 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกผลการจัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ตำบลไรส่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
59 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561
60 ชื่อเรื่อง :ผลประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง อาคารวิทยทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561
61 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 49 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561
62 ชื่อเรื่อง :ผลการจัจด้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 14 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2560
63 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
64 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรักษาความปอลดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศุนย์วิทยพัมนา มสธ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
65 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียงและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
66 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
67 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อรถยกไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560
68 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
69 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้งปรับปรุงระบบประปา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
70 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
71 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560
72 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
73 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
74 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างตัดชุดพนักงานศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 276 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
75 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560
76 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital สำหรับห้อง Studio-1 จำนวน 1 ระบบ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
77 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560
78 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
79 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
80 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
81 ชื่อเรื่อง :ผลการดำเนินการเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
82 ชื่อเรื่อง :ผลการจั้ดจ้างปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ศูนย์วิทยพัมนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
83 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560
84 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
85 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงห้องประุชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
86 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบภาพห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
87 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเย็บลวดไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
88 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
89 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 Lumens จำนวน 52 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
90 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ัว จำนวน 42,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
91 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
92 ชื่อเรื่อง :ประกาศเชิญเสนอราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ 8228 อาคารบริภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
93 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562
94 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
95 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
96 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีฯ จำนวน 12 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
97 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงระบบบำบัดสระว่ายน้ำและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
98 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562
99 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องเคลือบพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
100 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
101 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และหลังคาด้านหน้าอาคารบริการ 1 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
102 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Database Server จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
103 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างยามบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยประจำปี 2562 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
104 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบฅโสตทํสนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
105 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษหนังสือพิพม์น้ำหนักมาตรญาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 x 35 นิ้ว จำนวน 30,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
106 ชื่อเรื่อง :ประกาศประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ()ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
107 ชื่อเรื่อง :ผลการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562
108 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเกือนกันยายน 2563) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
109 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
110 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 180 เครื่องและระบบเสารับสัญญาณภาพแบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ี 9 ธันวาคม 2562
111 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
112 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างรถสวัสดิการ ประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
113 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36x25 นิ้ว จำนวน 500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
114 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงหลังคา ถังเก็บน้ำ และห้องน้ำ อาคารสุโขสโมสร ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
115 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
116 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 42 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
117 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
118 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
119 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 252) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
120 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคารจัดซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
121 ชื่อเรื่อง :ผลจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562
122 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษษระบบำบัดน้พเสียแบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
123 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
124 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ 28 มิถุนายน 2562
125 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ภูมิทัสน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
126 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเล่นกลับสัญาญาณภาพและเสียง (Play Out System) จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
127 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562
128 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมการใช้งาน จำนวน 16 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
129 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาเช่าเครื่องเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
130 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาเช่าเครื่องเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
131 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ e-Library จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
132 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษาะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วัีนที่ 3 ธันวาคม 2561
133 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านการให้บริการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
134 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
135 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณภาพสำหรับระบบกล้องแบบ Digital High Definition จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
136 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
137 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านให้บริการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562
138 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเล่นกลับสัญาญาณภาพและเสียง (Play Out System) จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
139 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงารนการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
140 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561
141 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ร วันที่ 12 ตุลาคม 2561
142 ชื่อเรื่อง :ผลการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561
143 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
144 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
145 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
146 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
147 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
148 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
149 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบาย คสล.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
150 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
151 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปกปริญญาบัตร จำนวน 15,000 ปก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
152 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถสวัสดิหารเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
153 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อห้องปฏิบัติการศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
154 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงทาสีอาคารศูนยืวิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
155 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า EBPC จำวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
156 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561
157 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 78 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
158 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
159 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาด 100KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
160 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิงอาคารตรีศร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562
161 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารคลังสินค้า จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562
162 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมฑืดิจิตอลเลเซอร์สีสี่ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
163 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้น คสล. จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
164 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (STOU MOOC) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
165 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างทำบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 30 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562
166 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 89 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
167 ชื่อเรื่อง :ผลกรจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ