งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
2 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิงอาคารตรีศร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562
3 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาด 100KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
4 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
5 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 78 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
6 ชื่อเรื่อง :ผลกรจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
7 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้า EBPC จำวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
8 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงทาสีอาคารศูนยืวิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
9 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อห้องปฏิบัติการศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
10 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสำนักงานศูนย์รักษาความปอลดภัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
11 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปกปริญญาบัตร จำนวน 15,000 ปก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
12 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้น คสล. จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
13 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบาย คสล.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
14 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
15 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 42 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
16 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงห้องประุชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
17 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562
18 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Database Server จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
19 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และหลังคาด้านหน้าอาคารบริการ 1 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
20 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
21 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถสวัสดิหารเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
22 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาเช่าเครื่องเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
23 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561
24 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงารนการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
25 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเล่นกลับสัญาญาณภาพและเสียง (Play Out System) จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
26 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเล่นกลับสัญาญาณภาพและเสียง (Play Out System) จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
27 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
28 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
29 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
30 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านการให้บริการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
31 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารคลังสินค้า จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562
32 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ e-Library จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
33 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมฑืดิจิตอลเลเซอร์สีสี่ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
34 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาเช่าเครื่องเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
35 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมการใช้งาน จำนวน 16 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
36 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561
37 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณภาพสำหรับระบบกล้องแบบ Digital High Definition จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
38 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านให้บริการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562
39 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 89 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
40 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างทำบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 30 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562
41 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (STOU MOOC) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
42 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงระบบบำบัดสระว่ายน้ำและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
43 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษาะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วัีนที่ 3 ธันวาคม 2561
44 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเกือนกันยายน 2563) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
45 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องเคลือบพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
46 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
47 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษหนังสือพิพม์น้ำหนักมาตรญาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 x 35 นิ้ว จำนวน 30,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
48 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
49 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ภูมิทัสน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
50 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36x25 นิ้ว จำนวน 500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
51 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างรถสวัสดิการ ประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
52 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
53 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 252) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
54 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
55 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคารจัดซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
56 ชื่อเรื่อง :ผลการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562
57 ชื่อเรื่อง :ประกาศประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ()ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
58 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
59 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง อาคารวิชาการ 1-2, อาคารบริหาร,อาคารบรรรสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
60 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
61 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดจ้างทาสีภายนอกอาคาร อาคารบริหาร อาคารบริการ 1 อาคารบริการ 2 อาคารวิชาการ 1 อาคารวิชาการ 2 อาคารบรรณสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
62 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาซื้อชุดควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพพร้อมเสียงแบบ Digitak High Definition ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
63 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
64 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
65 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 180 เครื่องและระบบเสารับสัญญาณภาพแบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ี 9 ธันวาคม 2562
66 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเย็บลวดไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
67 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
68 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีฯ จำนวน 12 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
69 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
70 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
71 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบฅโสตทํสนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
72 ชื่อเรื่อง :ประกาศเชิญเสนอราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ 8228 อาคารบริภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
73 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
74 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ัว จำนวน 42,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
75 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
76 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
77 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562
78 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบภาพห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
79 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงหลังคา ถังเก็บน้ำ และห้องน้ำ อาคารสุโขสโมสร ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
80 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562
81 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
82 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ 28 มิถุนายน 2562
83 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
84 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
85 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษษระบบำบัดน้พเสียแบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
86 ชื่อเรื่อง :ผลจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562
87 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 Lumens จำนวน 52 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
88 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560
89 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะทำงาน จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
90 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
91 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
92 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
93 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560
94 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital สำหรับห้อง Studio-1 จำนวน 1 ระบบ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
95 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560
96 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
97 ชื่อเรื่อง :ผลการจั้ดจ้างปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ศูนย์วิทยพัมนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 งาน (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
98 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560
99 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 2 เส้นทาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
100 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
101 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้งปรับปรุงระบบประปา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
102 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
103 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อรถยกไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560
104 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
105 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียงและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
106 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 8,000 ปก
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
107 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างตัดชุดพนักงานศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 276 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
108 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ร วันที่ 12 ตุลาคม 2561
109 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
110 ชื่อเรื่อง :ผลการจัจด้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 14 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2560
111 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 49 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561
112 ชื่อเรื่อง :ผลประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง อาคารวิทยทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561
113 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561
114 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกผลการจัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ตำบลไรส่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
115 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
116 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้เสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 110,740 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
117 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบันทึกวิดีทัศน์ความละเอียดสูงแบบ XDCAM HD จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561
118 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อาอาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561
119 ชื่อเรื่อง :ผลการดำเนินการเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
120 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560
121 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
122 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
123 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถตู้โดยสารสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
124 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษหนังสอืพิมพ์ น้ำหนักมาตรบาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 35,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
125 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
126 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 เมษายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
127 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
128 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเวลา 10 เดือน (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
129 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
130 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเวลา 10 เดือน (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
131 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560
132 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้พเสียแบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
133 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเก้าอี้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
134 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
135 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562
136 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
137 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
138 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำป้ายศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
139 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
140 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
141 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562
142 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
143 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562
144 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
145 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
146 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
147 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561
148 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างยามบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยประจำปี 2562 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
149 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
150 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรักษาความปอลดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศุนย์วิทยพัมนา มสธ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
151 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
152 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูล Data Center จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563
153 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561
154 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
155 ชื่อเรื่อง :ประกาศ จ้างดูแลระบบชิลเลอร์ อาคารอเนกนิทัศน์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
156 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อจอภาพเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 184 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561
157 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 149,600 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561
158 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561
159 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2561
160 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียงและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
161 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
162 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการประกวดผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
163 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี จำนวน 150,000 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
164 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างซักรีดวุสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
165 ชื่อเรื่อง :ผลการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561
166 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
167 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อน้ำพุสระน้ำพุ่มข้าวบิณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
168 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี และซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 230,000 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
169 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำป้ายศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561
170 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
171 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาศปอนด์ขาว ขนาดมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 21 นิ้ว x 31 นิ้ว จำนวน 5,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
172 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาศปอนด์ขาว ขนาดมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 21 นิ้ว x 31 นิ้ว จำนวน 5,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
173 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารบริการ 1 ชั้น 3 และอาคารบริการ 2 ชั้น 1-3 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
174 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
175 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 48 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
176 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565
177 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลื้อง จำนวน 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565
178 ชื่อเรื่อง :ยหกเลิกการจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตรม. ขนาด 25x36 นิ้ว จำนวนประมาณ 500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
179 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการจัดจ้างเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565
180 ชื่อเรื่อง :การยกเลิกจัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565
181 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565
182 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) และน้ำยารวม จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
183 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
184 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้วx35 นิ้ว จำนวน 9,500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
185 ชื่อเรื่อง :ผลการยกเลิกการจัดจ้งทำปกปริญญาบัตร จำนวน 15,000 ปก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
186 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565
187 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาางรถสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565
188 ชื่อเรื่อง :ผลการจ้างปรับปรุงทางสี ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566
189 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลำบรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 งาน (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566
190 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2566
191 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 900 หีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566
192 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดซื้อกระดาษปอนด์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
193 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกจัดซื้อเครื่องตัดต่อสำหรับผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
194 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
195 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดเช่าผลการจัดจ้างเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี (งบประมาณ 2566-2568)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
196 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกจัดจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565
197 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์(ใช้ปริมาณมาก) จำนวน 29 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
198 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อยกเลิกการจัดซื้อ NAS Storage สำหรับจัดเก็บไฟล์ต้นฉบับรายการวิทยุโทรทัศน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 TB จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565
199 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบจัดเก็ยข้อมูล (Storage System) สำหรับระบบจัดสอบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565
200 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565
201 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลยกเลิกจัดจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.สุโขทัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565
202 ชื่อเรื่อง :ผลการการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
203 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบห้องผลิตรายการทางโซเซียล จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
204 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2565
205 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้วx35ินิ้ว จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2565
206 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565
207 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
208 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565
209 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565
210 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำเล่มไสสันทากาว ขนาดไม่น้อยกว่า 4 หัวจับ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565
211 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
212 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างก่อสร้างลานปาริชาตพร้อมโครงสร้างปกคลุมพื้นที่ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
213 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศซิลเลอร์ อาคารพิทยพัฒน์ อาคารสัมมนา 2 อาคารอนเกนิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
214 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปอลดภัยของศูนย์วิทยริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
215 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปอลดภัยของศูนย์วิทยริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
216 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปอลดภัยของศูนย์วิทยริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
217 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซองแบบทดสอบ จำนวน 200,000 ซอง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566
218 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงรั้วศูนย์วิทยพัฒนาบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.ลำปาง ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
219 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2566
220 ชื่อเรื่อง :ผลงานจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา(16 มีนาคม -30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566
221 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566
222 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม LPG จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566
223 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซักรีดวัดสุผ้า 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66-30ก.ย.67
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566
224 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายกเลิกจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566
225 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายกเลิกจัดซื้อโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2566
226 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2566
227 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2566
228 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566
229 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2566
230 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศซิลเลอร์ ประจำปี 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566
231 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับค่าบริการทางเทคนิคเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เสียหาย และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 9 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2566
232 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานก่อสร้างลานปาริชาตพร้อมโครงสร้างปกคลุมพื้นที่ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2566
233 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคายกเลิกจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566
234 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกจัดจ้างตกแต่งพื้นที่บริเวณชั้น 5 อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อจัดเป็นห้องนิทรรศการถาวรและพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2566
235 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกจัดจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาอุทยานฯ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2566
236 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลจัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2566
237 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ประจำปี 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2566
238 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการจัดซื้อวัสดุอาหารจำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2566
239 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566
240 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้อง 8107 ชั้้น 1 อาคารบริภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2566
241 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกเช่าเครื่อวงถ่ายเอกสาร จำนวน 50 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รนะยะเวลาเช่า 3 ปีงบประมาณ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566
242 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์อลอีดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2565
243 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566
244 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 10,000 ปก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566
245 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกจ้างตกแต่งภายในห้องสมุดและศุนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566
246 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล จำนวน 50 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล จำนวน 100 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2566
247 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกเช่าบริการคลาวด์สำหรับจัดทำศูนย์ข้อมูล (Data Center on Cloud) พร้อมการย้ายและติดตั้งระบบ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2566
248 ชื่อเรื่อง :ผลการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566
249 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
250 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดจ้างพัฒนาระบบบันทึกการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566
251 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
252 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้อง 8107 อาคารบริภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566
253 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสร ศูนยวิทยริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566
254 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
255 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการำิจกรรมฯ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
256 ชื่อเรื่อง :จัดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ (Battery) สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
257 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
258 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อุปกรณ์สำหรับการสร้างบทเรียนการสอนเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566
259 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการำิจกรรมฯ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566
260 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการำิจกรรมฯ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566
261 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลจ้างตกแต่งภายในห้องสมุดและศุนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566
262 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องตัดต่อสำหรับผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
263 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลรักษาความผลอดภัยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563
264 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเพลทพอสิทีฟ CTP จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563
265 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษษระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
266 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปี งยประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
267 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งต่แวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
268 ชื่อเรื่อง :ผลการรจัดซืื้อรถยนต์ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 14 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
269 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาจัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
270 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาจัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563
271 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
272 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
273 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
274 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดคตอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 3D จำนวน 4 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
275 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563
276 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดจ้างยามบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยประจำปี 2564 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสํ. อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563
277 ชื่อเรื่อง :รายงานผลการเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัสน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
278 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
279 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563
280 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์น้ำหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้วx35 นิ้ว จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
281 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกประกาศจัดซื้อกระดาษปอนขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
282 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำอาคารศุนย์รักษาความปลอดภัยพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
283 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการคลาวด์สำหรับจัดทำศูนย์ข้อมูล (Data Center on Cloud) พร้อมการย้ายและติดตั้งระบบ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
284 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถสวัสดิการ ประจำปี 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
285 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของพร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 4 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
286 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อวัสดุประเภทผ้า จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
287 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
288 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลการจ้างปรับปรุงประตูบานม้วนเหล็กคลังพัสดุการศึกษา ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 4 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
289 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซต จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
290 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
291 ชื่อเรื่อง :ผลการจ้างสำรวจ ตรวจสอบ อาคารสถานที่ และจัดทำข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อบำรุงรักษาและพํฒนาที่ทำการ ณ ส่วนกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
292 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
293 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
294 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่น XD CAM พร้อมกล่องบรรจุแบบหูล็อค จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
295 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
296 ชื่อเรื่อง :ประกาศจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36x25 นิ้ว จำนวน 600 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
297 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563
298 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้งอน้ำ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563
299 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563
300 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟแซต จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
301 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงประตูบานม้วนเหล็กคลังพัสดุการศึกษา ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทุบรี จำนวน 4 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
302 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
303 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
304 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี จำนวน 120,000 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
305 ชื่อเรื่อง :ผลการยกเลิกซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 14 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
306 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
307 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
308 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัต จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563
309 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาางบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564
310 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำปี 2565 ของศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564
311 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครืองฟอกปี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
312 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอาการ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
313 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564
314 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ ปี 65
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564
315 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV)ขนาดไม่น้อยกว่า60นิ้วพร้อมติดตั้งจำนวน18ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
316 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน STOU Book 4.0
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
317 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงเมนไฟฟ้าหลักและเครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ฯ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
318 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงสำหรับงานออกอากาศ (External Storage) จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
319 ชื่อเรื่อง :ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
320 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
321 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นระยะเวลา 10 เดือน (1 ธ.ค. 64 ถึง 30 ก.ย.65)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
322 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นระยะเวลา 10 เดือน (1 ธ.ค. 64 ถึง 30 ก.ย.65)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
323 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างไสสันทากาวเอกสารชุดวิชางบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564
324 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลการ จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปี 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
325 ชื่อเรื่อง :ผลการซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
326 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
327 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลจัดจ้างเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2566
328 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
329 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกจ้างปรับปรุงห้องประชุม ศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ต.บ้านจั่น อ.เมืองบ จ.อุดรธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564
330 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
331 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 18 ชุด พร้อมติดตั้ง และซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 53 ชุด และม่านอากาศ จำนวน 18 ชุด พร้อมติดตั้ง 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
332 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 48 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
333 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
334 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
335 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 30 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
336 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงรั้ว ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ต.ปงยางคง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
337 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมอาคารบริหาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
338 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
339 ชื่อเรื่อง :ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
340 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่องชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
341 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการขอจัดจ้างงานปรับปรุงห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
342 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกยกเลิกจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบงานกราฟิก จำนวน 6 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564
343 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564
344 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกผลการจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 35x24 นิ้ว จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564
345 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถไฟฟ้า ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
346 ชื่อเรื่อง :ประกาศประกวดราคาจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 7,000 ปก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564
347 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564
348 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 30 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
349 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
350 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพ จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ