งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
ราคากลาง
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
2 ชื่อเรื่อง :ราคากลางช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
3 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 ตุลาคม 2561
4 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมการใช้งาน จำนวน 16 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 ตุลาคม 2561
5 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 ตุลาคม 2561
6 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 ตุลาคม 2561
7 ชื่อเรื่อง :ราคากลางอเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
8 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
9 ชื่อเรื่อง :ราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ e-Library จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
10 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 1งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
11 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์สี่สี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
12 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างปรับปรุงระบายน้ำในคูคลอง และระบบป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
13 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
14 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านให้บริการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 ตุลาคม 2561
15 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรค เบื้องต้น จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
16 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 310 เครื่อง และเครื่องสารองไฟ (UPS) จำนวน 310 เครื่อง สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
17 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 ตุลาคม 2561
18 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 ตุลาคม 2561
19 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดเครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 ตุลาคม 2561
20 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
21 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
22 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV พร้อมติดตั้ง จำนวน 89 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
23 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
24 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานจ้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร EBPC จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
25 ชื่อเรื่อง :ราคากลางอพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (STOU MOOC) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 ธันวาคม 2561
26 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 78 ชุด พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
27 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
28 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องเคลือบพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
29 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มกราคม 2562
30 ชื่อเรื่อง :ราคากลางชุดเครื่องมือวัดสัญญาณภาพสาหรับระบบกล้องแบบ Digital High Definition ในห้องอุปกรณ์กลาง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กันยายน 2561
31 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงทาสีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
32 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
33 ชื่อเรื่อง :งานจัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้้าดับเพลิงอาคารตรีศร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
34 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
35 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงพื้น คสล. จานวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
36 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์สี่สี จำนวน 1 เครื่ีอง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
37 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 40 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 75 แผ่น/นาที (ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
38 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างพัฒนาระบบจัดการบริหารคลังสินค้า จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
39 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
40 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562
41 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562
42 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำป้ายศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
43 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวน 42,000 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
44 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
45 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
46 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
47 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กันยายน 2561
48 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
49 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
50 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจาปี พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
51 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
52 ชื่อเรื่อง :ราคากลางการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
53 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 256
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 10 สิงหาคม 2561
54 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 สิงหาคม 2561
55 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้้าหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
56 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
57 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
58 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้วง x 25 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 สิงหาคม 2561
59 ชื่อเรื่อง :ราคากลางารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ สำหรับระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา และระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มกราคม 2562
60 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 กันยายน 2561
61 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางทำบอร์ดนิทรรณการเคลื่อนที่ จำนวน 25 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 กันยายน 2561
62 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 กันยายน 2561
63 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 กันยายน 2561
64 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 กันยายน 2561
65 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 กันยายน 2561
66 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
67 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้พเสียแบบเหมารวม จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
68 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบ้ารุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
69 ชื่อเรื่อง :ราคากลางอกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 42,000 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 สิงหาคม 2561
70 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 สิงหาคม 2561
71 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 สิงหาคม 2561
72 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบ้ารุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
73 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
รายละเอียด: ลงราคากกลางในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
74 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและบริการสือสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 สิงหาคม 2561
75 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมาความ ประจำปี 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 สิงหาคม 2561
76 ชื่อเรื่อง :ราคกลางเครื่องเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียง (Play Out System) จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กันยายน 2561
77 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ 4 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 กันยายน 2561
78 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล (ตั้งแต่มกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
79 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างสั่งพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
80 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 22 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
81 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
82 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จานวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
83 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จานวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
84 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 46 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
85 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
86 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวน 30,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
87 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
88 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์ปกซีดี ดีวีดี มัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 100,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
89 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
90 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
91 ชื่อเรื่อง :ราคากลางโครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสือสารข้อมูล
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
92 ชื่อเรื่อง :ราคกาลางจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
93 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
94 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 45 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
95 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 มกราคม 2562
96 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
97 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 22 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
98 ชื่อเรื่อง :ราคากลางานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการ และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
99 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อชุดคอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D จานวน 4 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
100 ชื่อเรื่อง :ี่ึ่ราคากลางงานจ้างทาสี ศุนย์ฅวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที 22 มกราคม 2563
101 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่ห้องสำนักงานศุนย์รักษาความปอลดภัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
102 ชื่อเรื่อง :ราคากลางลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
103 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จานวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
104 ชื่อเรื่อง :ราคากลางแผ่น CD หน้าขาว จานวน 90,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
105 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
106 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
107 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้งอาคารวิชาการ1, วิชาการ2, อาคารบริหาร, และอาคารบรรณสาร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
108 ชื่อเรื่อง :ราคากลางวัสดุประเภทผ้า จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
109 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อชุดควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพพร้อมเสียงแบบ Digital High Definition ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2563
110 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
111 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
112 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 15,000 ปก ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563
113 ชื่อเรื่อง :ราคากลางานทาสีภายนอกอาคาร อาคารบริหาร,อาคารบริการ1,อาคารบริการ2,อาคารวิชาการ1,อาคารวิชาการ2, อาคารบรรณสาร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
114 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กล่องสาหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี จานวน 120,000 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
115 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
116 ชื่อเรื่อง :ราคากลางปรับปรุงลานอเนกประสงค์อาคารสัมมนา 1 และปรับปรุงขยายห้องประชุมอาคารสัมมนา 2
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
117 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 78 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
118 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 19 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
119 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง ซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางใน 28 กุมภาพันธ์ 2562
120 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
121 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
122 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
123 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
124 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดสระว่ายน้ำและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำ สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
125 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้้าหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จ้านวน 500 รีม)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
126 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อระบบควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
127 ชื่อเรื่อง :ราคากลางแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 มีนาคม 2562
128 ชื่อเรื่อง :ราคากลางานปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2562
129 ชื่อเรื่อง : ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 มกราคม 2562
130 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างสั่งพิมพ์ซอง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 มกราคม 2562
131 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Database Server จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 มกราคม 2562
132 ชื่อเรื่อง :ราคกาลางโครงการจัดทาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 มกราคม 2562
133 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ศูฯย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มกราคม 2562
134 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้า ต้าบลบางพูด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ้านวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
135 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และหลังคาด้านหน้าอาคารบริการ 1
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
136 ชื่อเรื่อง :ราคกาลางครงการจัดทาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 เมษายน 2562
137 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ 6 รายการ ประจาปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
138 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อห้องปฏิบัติการศูนย์วิทชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
139 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
140 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
141 ชื่อเรื่อง :ราคากลางานจ้างปรับปรุงหลังคา ถังเก็บน้าและห้องน้า อาคารสุโขสโมสร ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
142 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จานวน 180 เครื่อง และ ระบบเสารับสัญญาณภาพ แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
143 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562
144 ชื่อเรื่อง :ราคกาลางดซื้อระบบภาพห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 มีนาคม 2562
145 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องเย็บลวดไฟฟ้า แบบกึ่งอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 เมษายน 2562
146 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม แบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562
147 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
148 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2562
149 ชื่อเรื่อง :ราคกลางอาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีาคม 2562
150 ชื่อเรื่อง :ราคากลางกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี และดีวีดี จำนวน 150,000 กล่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2562
151 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3200 lumens จำนวน 52 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 มีนาคม 2562
152 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3200 lumens จำนวน 52 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 มีนาคม 2562
153 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ตั้งแต่วันที่ 16- 17 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 1-4 เมษายน 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 มีนาคม 2562
154 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อห้องปฏิบัติการศุนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มกราคม 2562
155 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด ๔ ที่นั่ง จานวน ๑๒ คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ