งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม(LPG) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
2 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
3 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องเย็บลวดไฟฟ้า แบบกึ่งอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 เมษายน 2562
4 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด ๔ ที่นั่ง จานวน ๑๒ คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
5 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562
6 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จานวน 180 เครื่อง และ ระบบเสารับสัญญาณภาพ แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
7 ชื่อเรื่อง :ราคากลางานจ้างปรับปรุงหลังคา ถังเก็บน้าและห้องน้า อาคารสุโขสโมสร ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
8 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
9 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
10 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
11 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ 6 รายการ ประจาปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
12 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2562
13 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารพิทยพัฒน์ อาคารสัมมนา 2 อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ฦศ. 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565
14 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
15 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่่ 9 สิงหาคม 2565
16 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
17 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรักษาความปลอดภัย ของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2566 เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
18 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
19 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565
20 ชื่อเรื่อง : ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 มกราคม 2562
21 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อห้องปฏิบัติการศูนย์วิทชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
22 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 19 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
23 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องตอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
24 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 78 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
25 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อระบบควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
26 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และหลังคาด้านหน้าอาคารบริการ 1
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
27 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดสระว่ายน้ำและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำ สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
28 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
29 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
30 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
31 ชื่อเรื่อง :ราคกาลางครงการจัดทาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 เมษายน 2562
32 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง ซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางใน 28 กุมภาพันธ์ 2562
33 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวน 30,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
34 ชื่อเรื่อง :ราคกาลางดซื้อระบบภาพห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 มีนาคม 2562
35 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม แบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562
36 ชื่อเรื่อง :ราคากลางแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 มีนาคม 2562
37 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ตั้งแต่วันที่ 16- 17 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 1-4 เมษายน 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 มีนาคม 2562
38 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3200 lumens จำนวน 52 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 มีนาคม 2562
39 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3200 lumens จำนวน 52 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 มีนาคม 2562
40 ชื่อเรื่อง :ราคากลางกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี และดีวีดี จำนวน 150,000 กล่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีนาคม 2562
41 ชื่อเรื่อง :ราคกลางอาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มีาคม 2562
42 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
43 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จานวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
44 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
45 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 15,000 ปก ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563
46 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
47 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
48 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อชุดควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพพร้อมเสียงแบบ Digital High Definition ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2563
49 ชื่อเรื่อง :ราคากลางวัสดุประเภทผ้า จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
50 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 22 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
51 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
52 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กล่องสาหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี จานวน 120,000 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
53 ชื่อเรื่อง :ราคากลางแผ่น CD หน้าขาว จานวน 90,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
54 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์ปกซีดี ดีวีดี มัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 100,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
55 ชื่อเรื่อง :ราคากลางลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
56 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่ห้องสำนักงานศุนย์รักษาความปอลดภัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
57 ชื่อเรื่อง :ี่ึ่ราคากลางงานจ้างทาสี ศุนย์ฅวิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที 22 มกราคม 2563
58 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อชุดคอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D จานวน 4 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
59 ชื่อเรื่อง :ราคากลางานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการ และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
60 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้า ต้าบลบางพูด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ้านวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
61 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องพิมพ์ออฟเซต จำนวน 1 เครื่อง)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
62 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566
63 ชื่อเรื่อง :ราคากลางปรับปรุงลานอเนกประสงค์อาคารสัมมนา 1 และปรับปรุงขยายห้องประชุมอาคารสัมมนา 2
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
64 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
65 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้้าหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จ้านวน 500 รีม)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
66 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 45 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
67 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
68 ชื่อเรื่อง :ราคกาลางจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
69 ชื่อเรื่อง :ราคากลางโครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสือสารข้อมูล
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
70 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
71 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
72 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล (ตั้งแต่มกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
73 ชื่อเรื่อง :ราคากลางานทาสีภายนอกอาคาร อาคารบริหาร,อาคารบริการ1,อาคารบริการ2,อาคารวิชาการ1,อาคารวิชาการ2, อาคารบรรณสาร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
74 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
75 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างสั่งพิมพ์ซอง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 มกราคม 2562
76 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 46 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
77 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จานวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
78 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จานวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
79 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
80 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 22 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
81 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างสั่งพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
82 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
83 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้งอาคารวิชาการ1, วิชาการ2, อาคารบริหาร, และอาคารบรรณสาร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
84 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
85 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 กันยายน 2561
86 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 ตุลาคม 2561
87 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและบริการสือสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 สิงหาคม 2561
88 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
รายละเอียด: ลงราคากกลางในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
89 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบ้ารุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
90 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 สิงหาคม 2561
91 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 สิงหาคม 2561
92 ชื่อเรื่อง :ราคากลางอกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 42,000 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 สิงหาคม 2561
93 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้วง x 25 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 30 สิงหาคม 2561
94 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
95 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ 4 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 7 กันยายน 2561
96 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบ้ารุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
97 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 13 กันยายน 2561
98 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 กันยายน 2561
99 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 กันยายน 2561
100 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางทำบอร์ดนิทรรณการเคลื่อนที่ จำนวน 25 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 กันยายน 2561
101 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 กันยายน 2561
102 ชื่อเรื่อง :ราคากลางชุดเครื่องมือวัดสัญญาณภาพสาหรับระบบกล้องแบบ Digital High Definition ในห้องอุปกรณ์กลาง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กันยายน 2561
103 ชื่อเรื่อง :ราคกลางเครื่องเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียง (Play Out System) จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กันยายน 2561
104 ชื่อเรื่อง :ราคากลางานปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2562
105 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้พเสียแบบเหมารวม จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
106 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
107 ชื่อเรื่อง :ราคากลางช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
108 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
109 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้้าหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
110 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 สิงหาคม 2561
111 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 256
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 10 สิงหาคม 2561
112 ชื่อเรื่อง :ราคากลางการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
113 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
114 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจาปี พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
115 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมาความ ประจำปี 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 สิงหาคม 2561
116 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
117 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 ตุลาคม 2561
118 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
119 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
120 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
121 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวน 42,000 รีม
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
122 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำป้ายศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
123 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562
124 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562
125 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
126 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
127 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
128 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กันยายน 2561
129 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
130 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงทาสีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
131 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
132 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 มกราคม 2562
133 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างพัฒนาระบบจัดการบริหารคลังสินค้า จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
134 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
135 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 78 ชุด พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
136 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
137 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานจ้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร EBPC จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
138 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงพื้น คสล. จานวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
139 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV พร้อมติดตั้ง จำนวน 89 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
140 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
141 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 9 มกราคม 2562
142 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อห้องปฏิบัติการศุนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มกราคม 2562
143 ชื่อเรื่อง :ราคากลางารจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ สำหรับระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา และระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มกราคม 2562
144 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ศูฯย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มกราคม 2562
145 ชื่อเรื่อง :ราคกาลางโครงการจัดทาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 มกราคม 2562
146 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Database Server จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 มกราคม 2562
147 ชื่อเรื่อง :ราคากลางอพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (STOU MOOC) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 ธันวาคม 2561
148 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 ตุลาคม 2561
149 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 310 เครื่อง และเครื่องสารองไฟ (UPS) จำนวน 310 เครื่อง สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
150 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรค เบื้องต้น จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
151 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านให้บริการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 ตุลาคม 2561
152 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
153 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างปรับปรุงระบายน้ำในคูคลอง และระบบป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
154 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
155 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 1งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
156 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดเครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 11 ตุลาคม 2561
157 ชื่อเรื่อง :งานจัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้้าดับเพลิงอาคารตรีศร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
158 ชื่อเรื่อง :ราคากลางอเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
159 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 46 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
160 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 ตุลาคม 2561
161 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมการใช้งาน จำนวน 16 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 ตุลาคม 2561
162 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 ตุลาคม 2561
163 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องเคลือบพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
164 ชื่อเรื่อง :ราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ e-Library จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
165 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์สี่สี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
166 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 40 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 75 แผ่น/นาที (ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2562)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
167 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์สี่สี จำนวน 1 เครื่ีอง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
168 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
169 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565
170 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566
171 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 85 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565
172 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวนโดยประมาณ 9,500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565
173 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบ Call Center มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมำธิราช ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
174 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
175 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
176 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สาหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
177 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จานวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
178 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
179 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
180 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565
181 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 900 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565
182 ชื่อเรื่อง :ราคากลางโครงการเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565
183 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 50 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565
184 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดต่อสำหรับผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566
185 ชื่อเรื่อง :รคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566
186 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566
187 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทาปกปริญญาบัตร จานวน 10,000 ปก ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566
188 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวนโดยประมาณ 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565
189 ชื่อเรื่อง :ราคากลางานปรับปรุงทาสีศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
190 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง (ครั้งที่ 4)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565
191 ชื่อเรื่อง :ราคากลางปรับปรุงประตูบานม้วนเหล็กรอบคลังพัสดุการศึกษา ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
192 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
193 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 83 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
194 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ศุนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครสวรรค์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
195 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุสานักงาน จำนวน 83 รายการ (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
196 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรับปรุงถนนทางเข้าที่ทาการ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.สุโขทัย ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
197 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงรั้วศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลาปาง ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565
198 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก จำนวน 33 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2565
199 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) พร้อมน้้ายา จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565
200 ชื่อเรื่อง :ราคากลางประกวดราคาซื้ออาหารประเภทประเภทเนื้อสัตว์ (ใช้ปริมาณมาก) จำนวน 29 รายการ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: วันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2565
201 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ซองแบบทดสอบ จำนวน 200,000 ซอง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
202 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565
203 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้าวดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
204 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง งานก่อสร้างลานปาริชาตพร้อมโครงสร้างปกคลุมพื้นที่
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
205 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องทำเล่มไสสันทากาว ขนาดไม่น้อยกว่า 4 หัวจับ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
206 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
207 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสุดสำนักงาน วัสดุงานห้องพักห้องประชุม และวัสดุงานช่างซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิ งหาคม 2565
208 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้้าหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 25 นิ้ว x 36 นิ้ว จ้านวนโดยประมาณ 500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565
209 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
210 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2565
211 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจาปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566
212 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566
213 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
214 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
215 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
216 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานจัดจ้างรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
217 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศุนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 12566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
218 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จานวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566
219 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 12566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
220 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานจัดจ้างรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
221 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้อง 8107 ชั้นที่ 1 อาคารบริภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566
222 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
223 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566
224 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซักรีดวัสดุผ้า จานวน 15 รายการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566
225 ชื่อเรื่อง :ราคากลางโครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566
226 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566
227 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566
228 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับค่าบริการทางเทคนิคเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เสียหาย และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 9 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566
229 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566
230 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566
231 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปี 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566
232 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่ (Battery) สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) พร้อมตดิ ตั้ง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566
233 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ซองแบบทดสอบ จำนวน 200,000 ซอง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
234 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้อง 8107 ชั้นที่ 1 อาคารบริภัณฑ์ จานวน 1 งาน
รายละเอียด: ประก่าศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
235 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จานวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
236 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
237 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 21 เครื่อง ณ อาคารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566
238 ชื่อเรื่อง :ราคากลางโครงการเช่าบริการคลาวด์เพื่อทำเป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center on Cloud) พร้อมการย้ายและติดตั้งระบบ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
239 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566
240 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 50 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ระยะเวลาเช่า 3 ปีงบประมาณ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
241 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานจัดจ้างรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
242 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่ (Battery) สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
243 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565
244 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับการสร้างบทเรียนการสอนเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566
245 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
246 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
247 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานตกแต่งพื้นที่บริเวณชั้น 5 อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อจัดเป็นห้องนิทรรศการถาวรและพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการถาวร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
248 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารพิทยพัฒน์ อาคารสัมมนา 2 อาคารอเนกนิทัศษน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
249 ชื่อเรื่อง :ราคากลางการพัฒนาระบบบันทึกการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
250 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง การพัฒนาระบบสารสนเทศการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
251 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานก่อสร้างลานปาริชาตพร้อมโครงสร้างปกคลุมพื้นที่
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
252 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
253 ชื่อเรื่อง :ราคากลางอุปกรณ์ดับเพลิง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
254 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 18 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
255 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
256 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจัดจ้างยามบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
257 ชื่อเรื่อง :ราคากลางการจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวนประมาณ 20,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
258 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
259 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้้าหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จ้านวน 600 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
260 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563
261 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563
262 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563
263 ชื่อเรื่อง :ราคากลาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
264 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
265 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 53 ชุด และ ม่านอากาศ 18 ชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
266 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง จานวน 1 เครื่อง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563
267 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 30 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
268 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงรั้ว ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563
269 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมอาคารบริหาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
270 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ IMAC PRO จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564
271 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง ซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 35 นิ้วx24 นิ้ว จำนวนประมาณ 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
272 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565
273 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 48 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
274 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
275 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง แผ่น DVD หน้าขาว จานวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
276 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไมดครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
277 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง งานปรับปรุงระบบปรับอากาศชิลเลอร์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
278 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานจ้างสำรวจ ตรวจสอบ อาคารสถานที่ และจัดทำข้อมูลข้อเสนอแนะ เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาที่ทำการ ณ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
279 ชื่อเรื่อง :ราคากลางครุภัณฑ์ จานวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
280 ชื่อเรื่อง :ราคากลางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
281 ชื่อเรื่อง :ราคากลางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
282 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรถยนต์เก๋ง ขนาด ๔ ที่นั่ง จานวน ๑๔ คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
283 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจ้างบริการรักษาความปอลดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประากศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
284 ชื่อเรื่อง :ราคากลางแผ่น XD-CAM พร้อมกล่องบรรจุแบบหูล็อก จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
285 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
286 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์เก๋ง ขนาด ๔ ที่นั่ง จานวน ๑๔ คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
287 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบ้ารุงระบบบ้าบัดน้าเสีย แบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัยประจ้าปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
288 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
289 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
290 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
291 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
292 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
293 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศหลัก 4 ระบบงาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
294 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง เครื่องพิมพ์ออฟเซต จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
295 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จานวน 12 เส้นทาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
296 ชื่อเรื่อง :ราคากลางชุดอุปกรณ์ตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพ จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
297 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
298 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำปี 2565 ของศูนย์ฯ อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
299 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศุนย์วิทยพัมนา มสธ.จันทุบรี ประจำปี 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
300 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
301 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงเมนไฟฟ้าหลักและเครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศชิลเลอร์ อาคารเฉลพิมพระเกียรติ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
302 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 15 รายการ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
303 ชื่อเรื่อง :ราคากลางช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564
304 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
305 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การประกวดราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) สาหรับระบบจัดสอบออนไลน์ จานวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
306 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
307 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
308 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดจ้างไสสันทากาวเอกสารชุดวิชา ประจาปี 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
309 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จัดจ้างไสสันทากาวเอกสารชุดวิชา ประจาปี 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
310 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) พร้อมน้้ายา จ้านวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
311 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
312 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการคลาวด์สำหรับจัดทำศูนย์ข้อมูล (Data Center on Cloud) พร้อมการย้ายและติดตั้งระบบ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564
313 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สาหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
314 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อ NAS Storage ส่าหรับจัดเก็บไฟล์ต้นฉบับรายการวิทยุโทรทัศน์ ขนาดไม่ต่ากว่า 120 TB จ่านวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565
315 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
316 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จานวน 30 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564
317 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
318 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
319 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานทาสีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564
320 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงสาหรับงานออกอากาศ ( External storage) จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
321 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงสาหรับงานออกอากาศ ( External storage) จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
322 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบงานกราฟิก จำนวน 6 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
323 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบงานกราฟิก จำนวน 6 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
324 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
325 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกาอากศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
326 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564
327 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง โครงการเช่าบริการคลาวด์เพื่อจัดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2566
328 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 7,000 ปก ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564
329 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบงานกราฟิก จำนวน 6 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
330 ชื่อเรื่อง :ราคากลางโครงการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน STOU Book 4.0
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
331 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 30 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
332 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
333 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24x35 นิ้ว จำนวน 15,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
334 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
335 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 30 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันทึี่ 29 กรกฎาคม 2564
336 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อรถไฟฟ้า ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ