งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
ราคากลาง
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสวัสดิการ จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
2 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) จำนวน 2 ชุ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
3 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
4 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย IP Camera พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 มกราคม 2562
5 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย IP Camera พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 มกราคม 2562
6 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์ไทย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
7 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้าของอาคารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จำนวน 10 อาคาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
8 ชื่อเรื่อง ::ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับรปิญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จำนวน 56 ชุด (81 รายการ)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
9 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Fire Wall) จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
10 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปิ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
11 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (Turntin) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
12 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (Turntin) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
13 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
14 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุกระดาษสำหรับพิมพ์ปกซีดี,ดีวีดีและซีดีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จำนวน 100,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
15 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-1472 นบ.
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
16 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องวคอมพิวเตอร์เขียนแบบ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
17 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ