งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-1472 นบ.
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
2 ชื่อเรื่อง ::ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับรปิญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จำนวน 56 ชุด (81 รายการ)
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
3 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจัดจ้างดูแลซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ ปี 64
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
4 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สีดำ MLT-D203E ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SL-M3820ND รุ่น SL-M4020ND จำนวน 64 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
5 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
6 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
7 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารและพํมนาทรัพยากรบุคคลฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
8 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้งประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ www.siamrath.co.th จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563
9 ชื่อเรื่อง :ีราคากลางจ้างสำรวจ ตรวจสอบ อาคารสถานที่ และจัดทำข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาที่ทำการ ณ ส่วนกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563
10 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
11 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ บี่ห้อ Brother TN-7478 Black ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L6200DW จำนวน 120 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
12 ชื่อเรื่อง :ราคากลางโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
13 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบุคลากรในหน้าที่ลูกจ้างประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานศุนยืวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม จำนวน 1 คน (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
14 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563
15 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องวคอมพิวเตอร์เขียนแบบ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
16 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์Server Load Balancing ยี่ห้อF5 รุ่น2200 จำนวน2เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563
17 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุกระดาษสำหรับพิมพ์ปกซีดี,ดีวีดีและซีดีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จำนวน 100,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
18 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
19 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (Turntin) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
20 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (Turntin) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
21 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสวัสดิการ จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
22 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Fire Wall) จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
23 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
24 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้าของอาคารศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จำนวน 10 อาคาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
25 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์ไทย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
26 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย IP Camera พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 มกราคม 2562
27 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย IP Camera พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 29 มกราคม 2562
28 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
29 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) จำนวน 2 ชุ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
30 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปิ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
31 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า (Generator) สำหรับห้องศูนย์กลางเครือข่ายหลัก อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด แบบเช่าต่อจากสัญญาเดิม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
32 ชื่อเรื่อง :ราคากลางดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบ Call Cneter
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2566
33 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัจด้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
34 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 7 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
35 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2565 และเอกสารโครงการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 162 ชุดวิชา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
36 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดหาซื้อชุดโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิก เว็บไซต์และมัลติมีเดีย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
37 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฯ จำวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
38 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565
39 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการเรียนที่ 2 (ชุดวิชาไทยศึกษา)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
40 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน STOU Book 4.0
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
41 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาเอกสารการสอนชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จำนวน 120 ชุดวิชา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
42 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชา จำนวน 13 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
43 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ ปี 2565 (9เดือน)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
44 ชื่อเรื่อง :ราคากลางนขอจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล(Storage System) ยี่ห้อ NetApp รุ่น FAS2500 จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
45 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อบริการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ Server Load Balancing ยี่ห้อ F5 รุ่น 2200 จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
46 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี (งบประมาณ 2566 - 2568)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566
47 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
48 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศหลัก 4 ระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
49 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
50 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย(Wireless LAN) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
51 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิก เว็บไซต์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
52 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิก เว็บไซต์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
53 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ IMAC PRO จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
54 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างสั่งพิมพ์ซอง จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
55 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ห้องออกอากาศและห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ห้อง 4 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564
56 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Cisco Servers Unified Computing จำนวน 30 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
57 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
58 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย(Next-Generation Firewall) จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
59 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Log System)ยี่ห้อMcafee รุ่น 5600 ประจำปี 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
60 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ