งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Automatic Trasfers Switch,Change Over Switch และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
2 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Wireless LAN) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
3 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
4 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
5 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
6 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์ไทย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
7 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดระบบกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย IP Camera พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
8 ชื่อเรื่อง :ผลการจ้างพิมฑ์ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
9 ชื่อเรื่อง :ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
10 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียง (Play Out system) จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
11 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
12 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำวน 14 รายการ ประจำงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
13 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
14 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
15 ชื่อเรื่อง :ผลการจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศ฿กษาที่ 1/2562 จำนวน 29 ชุดวิชา (76 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
16 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
17 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
18 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
19 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับรปิญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จำนวน 56 ชุด (81 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
20 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
21 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
22 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2563
23 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
24 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถสวัสดิการประจำปี 2563 จำนวน 3 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562
25 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
26 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Fire Wall) จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
27 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ Server Load Balancing จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
28 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักาษครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
29 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมุลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log System) ยี่ห้อ Mcafee รุ่น 5600 จำนวน 1 ชุด ประจำปี 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
30 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อห้องปฏิบัติการศูนย์วิชาการเกาตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
31 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสาร จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562
32 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านให้บริการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562
33 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ๋อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัะตโนมัติ (Lighting Control System) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562
34 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจ้างควบคุมงานก่อสร้างห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จำวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ี 1 กรกฎาคม 2562
35 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารอเนกหนิทัสน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
36 ชื่อเรื่อง :ผลจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
37 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
38 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้าของอาคารศูนย์วิชทยพัฒนา มสธ. จำนวน 10 อาคาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
39 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่สอร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
40 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งวื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2563
41 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อาอหาร จำนวน 5 ประเภท (ระว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ