งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถสวัสดิการประจำปี 2563 จำนวน 3 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562
2 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์Server Load Balancing ยี่ห้อF5 รุ่น2200 จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
3 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพพร้อมเสียงแบบ Digital High Definition ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563
4 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบบำรุงรักษษ และซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563
5 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบตกแต่งภายในของอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
6 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งวื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2563
7 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฅโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563
8 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
9 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจและออกแบบงานปรับปรุงอาคารสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
10 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
11 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Fire Wall) จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
12 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ Server Load Balancing จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
13 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักาษครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
14 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมุลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log System) ยี่ห้อ Mcafee รุ่น 5600 จำนวน 1 ชุด ประจำปี 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
15 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อาอหาร จำนวน 5 ประเภท (ระว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
16 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2563
17 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล(Storage System) ยี่ห้อ NetApp รุ่น FAS2500 จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
18 ชื่อเรื่อง :ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
19 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
20 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศหลัก 4 ระบบงาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
21 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
22 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ (Lighting Control System) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563
23 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้ออหารประเภทผักปละผลไม้ จำนวน 164 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
24 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงัรกษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
25 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ๋อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัะตโนมัติ (Lighting Control System) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562
26 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
27 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ
รายละเอียด: ประากศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
28 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับฐานข้อมูลCINAHLCompleteจำนวน1ฐานจากEBSCOInternational จำนวน 1 ฐาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
29 ชื่อเรื่อง :ประกาศผ้ชนะการจ้างสำรวจ ตรวจสอบอาคารสถานที่ และจัดทำข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาที่ทำการ ณ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
30 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563
31 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบนิทรรศการถาวรภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
32 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก Main Distribution Board (MDB) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563
33 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
34 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์ไทย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
35 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดระบบกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย IP Camera พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
36 ชื่อเรื่อง :ผลการจ้างพิมฑ์ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
37 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
38 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเครื่องเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียง (Play Out system) จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
39 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสาร จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562
40 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำวน 14 รายการ ประจำงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
41 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
42 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
43 ชื่อเรื่อง :ผลการจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศ฿กษาที่ 1/2562 จำนวน 29 ชุดวิชา (76 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
44 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
45 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
46 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
47 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับรปิญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จำนวน 56 ชุด (81 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
48 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Automatic Trasfers Switch,Change Over Switch และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
49 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้าของอาคารศูนย์วิชทยพัฒนา มสธ. จำนวน 10 อาคาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
50 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
51 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมต ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 13,500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
52 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24x35 นิ้ว จำนวนโดยประมาณ 13,500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
53 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2565 และเอกสารโครงการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 494 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
54 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจ้างควบคุมงานก่อสร้างห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จำวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ี 1 กรกฎาคม 2562
55 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารอเนกหนิทัสน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
56 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
57 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
58 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
59 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่สอร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
60 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อระบบควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
61 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านให้บริการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562
62 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อห้องปฏิบัติการศูนย์วิชาการเกาตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
63 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Wireless LAN) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
64 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
65 ชื่อเรื่อง :ผลจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
66 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการจัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิก เว็บไซต์และมัลติมีเดีย จำนวน 130 License โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565
67 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Log System)ยี่ห้อMcafee รุ่น 5600 ประจำปี 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
68 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศหลักจำนวน4ระบบประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
69 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล (storage system) ยี่ห้อ NetApp รุ่น FAS 2500 จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
70 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมการประชุมทางไกลแบบคลาวด์แอพพลิเคชั่น (Webex Meeting Cloud Application)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565
71 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565
72 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ Server Load Balancing ยี่ห้อ F5 รุ่น 2200 จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565
73 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) ยี่ห้อ NetApp รุ่น FAS2500 จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
74 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัจด้างบำรุงัรกษาโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565
75 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged จำนวน 7 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565
76 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับโปรแกรม Data Center Virtualizatin (vmware) จำนวน 14 licenses
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565
77 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.สุโขทัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
78 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกการจัดหาซื้อชุดโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิก เว็บไซต์และมัลติมีเดีย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
79 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซลขนาด 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
80 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 25x36 นิ้ว จำนวน 500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
81 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565
82 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้อง 8107 อาคารบริภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566
83 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้อง 8107 ชั้้น 1 อาคารบริภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2566
84 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566
85 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้าวสาร จำนวน 4 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566
86 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 10,000 ปก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566
87 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 10,000 ปก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566
88 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565
89 ชื่อเรื่อง :ประกาศผูชนะการเสนอราคาจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับโปรแกรม Data Center Virtualization (ZMware) จำนวน 7 licenses
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
90 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการเรียนที่ 2 (ชุดวิชาไทยศึกษา) จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2565
91 ชื่อเรื่อง :ผลเช่าบริการคลาวด์เพื่อสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบนบริการคลาวด์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566
92 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี (งบประมาณ 2566 - 2568)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2566
93 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์การบุกรุกเครือข่าย (Firewall) จำนวน 3 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
94 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สิทธิ์การใช้งานบน Cloud Controller ของอุปกรณ์ Access Point ยี่ห้อ Cisco Meraki จำนวน 145 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566
95 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2565 จำนวน 203 ชุดวิชา 632 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
96 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิอคของระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
97 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2566 จำนวน 130 ชุดวิชา 391 รายวิชา จำนวน 82,600 เล่ม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566
98 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMAC PRO จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
99 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2564
100 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล(Storage System) ยี่ห้อ NetApp รุ่น FAS2500 จำนวน 3 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
101 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศหลัก 4 ระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
102 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย(Wireless LAN) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
103 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิก เว็บไซต์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
104 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ศวช. มสธ. นครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
105 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับโปรแกรม Data Center Virtualization(vmware) จำนวน 14 Licenses
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
106 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
107 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหารว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 จำนวน 214 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
108 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย(Next-Generation Firewall) จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
109 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Cisco Servers Unified Computing จำนวน 30 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
110 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดสูทผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จำนวน 49 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
111 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563
112 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและดูแลรักษาจอ LED Display จำนวน 2 จอ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
113 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
114 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Cisco Servers Unified Computing จำนวน 27 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564
115 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกจัดจ้างควบคุมงานตกแต่งพื้นที่บริเวณชั้น 5 อาคารห้งอสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2566
116 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่องชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
117 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
118 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36x25 นิ้ว จำนวนประมาณ 600 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
119 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 224 ชุดวิชา 684 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กมุภาพันธ์ 2565
120 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565
121 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ Server Load Balancing ยี่ห้อ F5 รุ่น 2200 จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
122 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 83 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
123 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกจัดซื้อบริการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายยี่ห้อ Cisco Servers Unified Computing จำนวน 30 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
124 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษที่ 1/2564 จำนวน 120 ชุดวิชา (120 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
125 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชา จำนวน 13 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
126 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด 80 แกรม ขนาด A-4 จำนวน 10,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
127 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลำบรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก Main Distribution Board (MDB) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ปรจะำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างพฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
128 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
129 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
130 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการระบบ Security Operation Center (SOC) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ