งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
ราคากลาง
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
2 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อขากล้อง จำนวน 1 อัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
3 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother จำนวน 8 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
4 ชื่อเรื่อง :ราคาจ้างทำกล่องข้อสอบ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
5 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
6 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ไใ้ระแนง จำนวน 5 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
7 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
8 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ work station แบบใช้ตัดต่อข้อมูลภาพและเสียง จำนวน 10 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
9 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
10 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเลนส์ถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
11 ชื่อเรื่อง :ราคากลางปรับปรุงระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จพนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
12 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่อง CARD Reader แบบ MICRO P2 จำนวน 6 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
13 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกล่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 20 ล้าน พิเซลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
14 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ี 19 พฤศจิกายน 2562
15 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
16 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
17 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
18 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเ้ช่าเต้นท์สีขาว ขนาด 5x12 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 หลัง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
19 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
20 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
21 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแศมบำรุงรักษาระบบกรองน้ำน้ำดื่มบริสุทธิ์ Reverse Osmosis+UV และอุปกรณ์ต่างๆ ประจำปี 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
22 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
23 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 วัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
24 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 25,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
25 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อการ์ดจับภาพจากล้องสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
26 ชื่อเรื่อง :ราคาดลางเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 วัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
27 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อไมโครโฟนสำหรับติดกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
28 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระบอกสูญญากาศ จำนวน 150 ใบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
29 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
30 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง พรัแมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
31 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงจำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
32 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
33 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไมโครโฟนดิจิตอล จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
34 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน จำนวน 20,000 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
35 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
36 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องตัดหย้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 ตุลาคม 2561
37 ชื่อเรื่อง :ราคกลางจัดซื้อเครื่องสว่านไขควงไร้สาย จำวน 2 ชุด ิ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
38 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 มกราคม 2562
39 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อม่านปรับแสงแนวตั้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 97 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 ธันวาคม 2561
40 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
41 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเหมาปลูกต้นไม้ในแปลงอาคารสิทยทัศน์และอาคารอนเกนิทัศน์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
42 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเหมาปลูกต้นไม้ในแปลงอาคารสิทยทัศน์และอาคารอนเกนิทัศน์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
43 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหกรับครุภัณฑ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 มกราคม 2562
44 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางทำป้ายชื่อศูนย์เฉพาะกิจในเรือนจำพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย
รายละเอียด: ลงราคากลางในวัน 30 ตุลาคม 2561
45 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 มกราคม 2562
46 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างปรับปรุงผังแม่บททางภูมิสถาแัตยกรรมอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561
47 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Line Printer ของระบบสารสนเทศทะเบียนออนไลน์ จำนวน 3 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
48 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Symantec และบำรุงรักษาประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคาลกางในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
49 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับฐานข้อมูล JSTOR-Archive Collection (Arts&Sciences IV) จำนวน 1 ฐาน จาก Globe Publication Pte.Ltd. ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 สิงหาคม 2561
50 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชิชเล่อร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ยี่ห้อ Carrier จำนวน 4 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
51 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้งปรับปรุงเวทีห้องพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
52 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องศูนย์กลางเครือข่ายหลัก (DATA CENTER) จำนวน 40 ลูก
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
53 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าและการรั่วซึม อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
54 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อโดยรับฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
55 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-1472 นบ. จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
56 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแก้วน้ำทรงกระบอกพิมพ์ตรา มสธ. จำนวน 720 ใบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
57 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สีดำ จำนวน 66 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
58 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
59 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางเหมาประดับผ้าสีขาวเหลือง คลอดแนวรั้วมหาวิทยาลัย
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
60 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเต้นท์พร้อมผ้าใบกันฝน เพื่อใช้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
61 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหกรับครุภัณฑ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 มกราคม 2562
62 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างตีเส้นจราจร และทาขาวแดง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
63 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุผลิตน้ำดื่มปาริชาต จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
64 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างตกแต่งดอกไม้โต๊ะบุชา ห้องประทับ ที่ประทับและบริเวณหน้าห้องประชุมพระปกเกล้าเส้นทางเสด็จ และฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ในงานพิธีพระราชทานรปิญญาบัตร รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2562
65 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายใน และพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2562
66 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2562
67 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่อง Video Scan Converter จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 มกราคม 2562
68 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณภาพเตือนอัคคีภัยอาคารวิชการ 3 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 มกราคม 2562
69 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มกราคม 2562
70 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออุปกรณ์ระบบดับเพลิงอาคารบรรณสาร จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 มกราคม 2562
71 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
72 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุดขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
73 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง ขออนุมัติจัดเช่าเต๊นท์สีขาว ขนาด 5*12 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2563
74 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN-3448 Black ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L6200DW จำนวน 40 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
75 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดจ้างซ่อมเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 12 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2563
76 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่อง Digital Color Monitor จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
77 ชื่อเรื่อง :ราคากลางชุดเครื่อง Video Scan Converter แบบ Digital High Definition จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
78 ชื่อเรื่อง :ราคากลางชุดแปลงสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงแบบ Digital High Definition จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
79 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
80 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2563
81 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาระบบปฏิบัติการ IOS จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563
82 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 ม.ค. 2563
83 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (จำนวน 3 ปี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
84 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อมอเตอร์ปั๊มสูงน้ำเสียพร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
85 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำทิ้งพร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
86 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์ Card E1 แบบ Dual PRI มี 60 ช่องสัญญาณพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
87 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์ (CLP) จำนวน 1 เครื่อง (ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
88 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9305 นบ. จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
89 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจ้างซ่อมแซมท่อดับเพลิงหน้าอาคารสัมมนา 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2563
90 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องาสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 25 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
91 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563
92 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 ม.ค. 2563
93 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 KVA พร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปกาเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
94 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมรถไฟฟ้าคันที่ 2 (ขนาด 6 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
95 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นง-9304 นบ. จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
96 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ - 9276 นบ. จำนวน 1 ลูก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
97 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
98 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอความเห็นชอบในการจัดจ้างบริการข้อมูข่าวสารด้วย sms ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
99 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้อปืนเป่าลมร้อน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค. 2563
100 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
101 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อโดยการบอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ (ebook Academic Collection) จำนวน 1 ฐาน ผ่านบริษัท EBSCO Intermationnal
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
102 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงาสขับรถยนต์ จำนวน 1 คน (ระหว่างัวนที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - เดือนกันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
103 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
104 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อบอกรับฐานข้อมูล End Note จำนวน 1 ฐาน ผ่านบริษัท Momenturn Knowlidge Services Pte.,Ltd.
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
105 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 จอ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
106 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง ขออนุมัติจัดซื้อยาวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและคอตีบ จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 2563
107 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-9275 นบ. จำนวน 4 เส้น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
108 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องตอกเม็ดยาแบบ Single จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: 13 ธค. 2562
109 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2563
110 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562
111 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562
112 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขออนุมัติในหลักการให้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2562
113 ชื่อเรื่อง :รายงานขอซื้อโต๊ะประชุมวงกลม พร้อมเก้าอี้ ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2562
114 ชื่อเรื่อง :รายงานขอซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร/ประธาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2562
115 ชื่อเรื่อง :รายงานขอซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562
116 ชื่อเรื่อง :รายงานขอซื้อเครื่อง SCANNER ยี่ห้อ Brother
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2562
117 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5844 นบ. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562
118 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้องเพลิง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
119 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
120 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล้องแอคชั่น จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
121 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 500 กำ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
122 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
123 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 22 ตู้
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
124 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจ้างรถตู้สำหรับโครงการสัมมนากองกฎหมาย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563
125 ชื่อเรื่อง :รายงานขอซื้อเก้าอี้แบบพิเศษ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2562
126 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
127 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-2048 นบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
128 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น VIP จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
129 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้ออุปกรณ์กันสั่นสำหรับกล้อง DSLR จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
130 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้อไฟส่องสว่าง LED Lighting จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
131 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้อเครื่องปิดฝาขวดน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
132 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างโต๊ะจีน จำนวน 200 โต๊ะ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
133 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจ้างพิมพ์ใบนำส่งเงิน จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562
134 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อเครื่องมัดติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่าว 3200 Lumens พร้อมติดตั้ง โอยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
135 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
136 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
137 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์กระดาษปรนัยและแบบกรอกคะแนตนอัตนัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563
138 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
139 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
140 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
141 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
142 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2562
143 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2563
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ