งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
ราคากลาง
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหกรับครุภัณฑ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 มกราคม 2562
2 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องศูนย์กลางเครือข่ายหลัก (DATA CENTER) จำนวน 40 ลูก
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
3 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้งปรับปรุงเวทีห้องพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
4 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชิชเล่อร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ยี่ห้อ Carrier จำนวน 4 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
5 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับฐานข้อมูล JSTOR-Archive Collection (Arts&Sciences IV) จำนวน 1 ฐาน จาก Globe Publication Pte.Ltd. ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 สิงหาคม 2561
6 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Symantec และบำรุงรักษาประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคาลกางในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
7 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Line Printer ของระบบสารสนเทศทะเบียนออนไลน์ จำนวน 3 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
8 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างปรับปรุงผังแม่บททางภูมิสถาแัตยกรรมอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561
9 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องตัดหย้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 ตุลาคม 2561
10 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางทำป้ายชื่อศูนย์เฉพาะกิจในเรือนจำพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย
รายละเอียด: ลงราคากลางในวัน 30 ตุลาคม 2561
11 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าและการรั่วซึม อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
12 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเหมาปลูกต้นไม้ในแปลงอาคารสิทยทัศน์และอาคารอนเกนิทัศน์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
13 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเหมาปลูกต้นไม้ในแปลงอาคารสิทยทัศน์และอาคารอนเกนิทัศน์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
14 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
15 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ work station แบบใช้ตัดต่อข้อมูลภาพและเสียง จำนวน 10 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
16 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่อง Video Scan Converter จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 มกราคม 2562
17 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเต้นท์พร้อมผ้าใบกันฝน เพื่อใช้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
18 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
19 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างตีเส้นจราจร และทาขาวแดง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
20 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อโดยรับฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
21 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างตกแต่งดอกไม้โต๊ะบุชา ห้องประทับ ที่ประทับและบริเวณหน้าห้องประชุมพระปกเกล้าเส้นทางเสด็จ และฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ในงานพิธีพระราชทานรปิญญาบัตร รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2562
22 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อม่านปรับแสงแนวตั้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 97 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 ธันวาคม 2561
23 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2562
24 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 มกราคม 2562
25 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณภาพเตือนอัคคีภัยอาคารวิชการ 3 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 มกราคม 2562
26 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มกราคม 2562
27 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออุปกรณ์ระบบดับเพลิงอาคารบรรณสาร จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 มกราคม 2562
28 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 มกราคม 2562
29 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหกรับครุภัณฑ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 มกราคม 2562
30 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางเหมาประดับผ้าสีขาวเหลือง คลอดแนวรั้วมหาวิทยาลัย
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
31 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายใน และพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2562
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ