งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ เกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น เกียรติบัตรศาตราจารย์เกียรติคุณ และเกียรติบัตรเข็มสามศรทองคำ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
2 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 42 ปี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
3 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา HDPE บริเวณถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 สิงหาคม 2563
4 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมบ่อบัวหน้าอาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 สิงหาคม 2563
5 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนราวบันไดสแตนเลสบริเวณห้องอาคารสัมมนา 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 สิงหาคม 2563
6 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อม Flow Meter ของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
7 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมประตูเข้าห้อง 8107 หน่วยเอกสารราชการ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 สิงหาคม 2563
8 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลาบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ 12 เดือน)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
9 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ
รายละเอียด: ประากศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563.
10 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ให้เหมาะสมภารกิจการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
11 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างโต๊ะจีน จำนวน 21 โตีะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 สิงหาคม 2563
12 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมน้ำพุต้นสน จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
13 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมรางน้ำฝนอาคารบรรณสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
14 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมฐานรองรับหอพึ่งน้ำ ท่อน้ำเติมและกันซึมระบบปรับอากาศแบบซิลเลอร์ที่อาคารสัมมนา 2 และอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
15 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 21 เมษายน 2566
16 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาพนักงานการคตลดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 1 คน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
17 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 130 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 สิงหาคม 2563
18 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563
19 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ชุมสายโทรศัพท์ แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำงบประมาณปี 64 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
20 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ยี่ห้อ ฟูจิ จำนวน 11 ชุด แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
21 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ 4 สี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 18 สิงหาคม 2563
22 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 สิงหาคม 2563
23 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา HDPE บริเวณถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 สิงหาคม 2563
24 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตัดชุดปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 สิงหาคม 2563
25 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างพิมพ์บัตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
26 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องทำบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 สิงหาคม 2563
27 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 สิงหาคม 2563
28 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 สิงหาคม 2563
29 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 128 กล่อง
รายละเอียด: ประากศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563
30 ชื่อเรื่อง :ราคาจ้างทำโล่สามศรพร้อมกล่อง จำนวน 22 โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 สิงหาคม 2563
31 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแผงกั้นเหล็กจราจร จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
32 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาบริการช่างศิลป์แต่งหน้า จำนวน 1 คน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563
33 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างจัดพิธีบวงสรวงและเช่าเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 42 ปี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2563
34 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
35 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 ดา จำนวน 1 กล้อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
36 ชื่อเรื่อง :ราคากลางค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One (เดินสาย UTP) และชุดหูฟัง
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 31 สิงหาคม 2563
37 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและขนของ อาคารบริการ 2 ฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
38 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรบุคคลฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
39 ชื่อเรื่อง :ราคาซื้อเครื่องตัดต่อวีดีโอและงานออกแบบ จนำวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 กันยายน 2563
40 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
41 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 8 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 กันยายน 2563
42 ชื่อเรื่อง :ราคากลางราคากลางจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์เป้นรายบุคคล จำนวน 29 คน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2563
43 ชื่อเรื่อง :ราคากลางราคากลางจัดจ้างเอกชนดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 7 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2563
44 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออาหารว่าง วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
45 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานถ่ายภาพเพื่อการศึกษา จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563
46 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563
47 ชื่อเรื่อง :ราคากลางราคากลางผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Color LaserJet CP 5225 dn
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
48 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการ Cloud Computing จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
49 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
50 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซักผ้าเพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยตั้งแต่เดือนกันยายน2563ถึงเดือนตุลาคม2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
51 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลกำจัดปลวก หนู มด แมลง ปี 64 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
52 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 สิงหาคม 2563
53 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมบำรุงเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 สิงหาคม 2563
54 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออะไหล่วิทยุสื่อสาร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 สิงหาคม 2563
55 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ๋อมแซมระบบสายอากาศประจำที่และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
56 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่นแบบถัง Boiler และใช้ Cirulating Pump (ปั้มหมุนเวียน) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 64
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
57 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างงานเขียนแบบงานปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารวิชาการ 3 จำนวน 1 งาน โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 สิงหาคม 2563
58 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์โดยสารยี่ห้อซิกม่า ปี 64
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
59 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9304 นบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 1 กันยายน 2563
60 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อช้อนส้อม(สีขาว)และทิชชูบรรจุถุงซีล จำนวน 12,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 1 กันยายน 2563
61 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมกระจก ห้องอาหาร อาคารพิทยพัฒน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 1 กันยายน 2563
62 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานสถาปนาครบรอบ 42 ปี ในวันที่ 4-5 กันยายน 2563
รายละเอียด: วันที่ 1 กันยายน 2563
63 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9306 นบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 1 กันยายน 2563
64 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
65 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมกระจกบานเลื่อนที่ห้องเก็บวัสดุของกองอาคารสถานที่ อาคารอเนกนิทัศน์ ชั้นล่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
66 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจัดจ้างเขียนแบบงานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563
67 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบจองห้องพัก-ห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
68 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างการบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
69 ชื่อเรื่อง :รากลางจ้างเหมารถตุู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถจำนวน1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
70 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
71 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ (ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
72 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
73 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุในโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
74 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
75 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านการให้บริการSMSประจำปีงบประมาณ2564(1ต.ค63-30ก.ย64)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
76 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานในระบบการสอบ Walk-in Exam ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
77 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมกระจกบานเลื่อนและรางม่านที่อาคารโสตทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 3 สิงหาคม 2563
78 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอเช่าระบบจัดเช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
79 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อบัตรเติมเงิน ONE-TWO-CALL จำนวน 140 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 สิงหาคม 2563
80 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างย้ายบริการอีเมลนักศึกษามายังบริการอีเมลของบุคลากรในรูปแบบของคลาวน์(Office365)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
81 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจัดจ้างพัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) แบบฟอร์มบันทึกข้อความที่รอบรับการลงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และแบบฟอร์มการเสนอวาระเข้าที่ประชุม จำนวน 1 โปรแกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
82 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตรายการโครงการเสียง STOU Podcasts ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 โครงการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
83 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินขนาด9"x5.5"(2ชั้นพิมพ์1สี)จำนวน100,000ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
84 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์หมายทะเบียน นง-6431 นบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
85 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบำรุงรักษษเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
86 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำโล่รางวัลสำหรับโครงการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี Innovation&Good Practice Award) ปี 63 จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
87 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
88 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์แฟรบริคอินเตอร์คอนเน็คส์สวิตซ์ (Fibric Interconnectc Switch) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
89 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องรีดผ้าไอน้ำ ชนิด 2 หัวเตา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 สิงหาคม 2563
90 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
91 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
92 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9305 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
93 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-6433 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
94 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-2043 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
95 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์สี (CLP) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564
รายละเอียด: ประากศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
96 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อพิมพ์แบบ Line Printer จำนวน 3 เครื่อง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาษ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
97 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 128 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
98 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำวารสาร จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 สิงหาคม 2563
99 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำกุญแจห้องพัก-ห้องประชุม อาคารสัมมนา 2 จำนวน 72 ดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 สิงหาคม 2563
100 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 สิงหาคม 2563
101 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 สิงหาคม 2563
102 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออุปกรณ์ยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 สิงหาคม 2563
103 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องรีดผ้าไอน้ำ ชนิด 2 หัวเตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 สิงหาคม 2563
104 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
105 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจำนวน 3 ระบบ และรวมอะไหล่และอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
106 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษษและซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและขนของฯ จำนวน 5 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
107 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างการบำรุงรรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX จำนวน 1 ระบบ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
108 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก ปี 64 รวมอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
109 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563
110 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างงานเขียนแบบงานปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 สิงหาคม 2563
111 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563
112 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเขียนแบบงานตาข่ายกันนก อคารบริการ 1 และบริการ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 สิงหาคม 2563
113 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 11 สิงหาคม 2563
114 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างงานเขียนแบบงานปรับปรุงทาสีอาคารบริภัณฑ์ อาคารสุโขสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 สิงหาคม 2563
115 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุสำหรับเครื่องปรุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 7 สิงหาคม 2563
116 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9804 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 7 สิงหาคม 2563
117 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อขวดพลาสติกใสบรรจุน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ 600 มิลลิลิตร จำนวน 170,000 ขวด
รายละเอียด: ปผระกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
118 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจัดซื้อเครื่องปรุงเครื่องดื่มส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
119 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาเสาอากาศและอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 10 สิงหาคม 2563
120 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล่องกระดาษเก็บเอกสาร จำนวน 600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 สิงหาคม 2563
121 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 11 สิงหาคม 2563
122 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
123 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุสำหรับผลิตน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 11 สิงหาคม 2563
124 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 สิงหาคม 2563
125 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุสารกรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 สิงหาคม 2563
126 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเสื้อโปโลโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน จำนวน 130 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 สิงหาคม 2563
127 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 สิงหาคม 2563
128 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 สิงหาคม 2563
129 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดและย้ายอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
130 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าระบบสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานสอบออนไลน์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563
131 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุตกแต่งสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
132 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าลานจอดรถยนต์ P9 และไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 3 ธันวาคม 2563
133 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างตัดเสื้อสูท จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 ธันวาคม 2563
134 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อช้อนส้อม(สีขาว) + ทิชชู่ จำนวน 25,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 ธันวาคม 2563
135 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตัดเสื้อสูทสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 ธันวาคม 2563
136 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานพิธีพะราชทานปริญญาบัตรฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
137 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563
138 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด และพนักงาน Stand by จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 1 ธันวาคม 2563
139 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 7 ธันวาคม 2563
140 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 7 ธันวาคม 2563
141 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมห้องแช่แข็งและซ่อมตู้เย็น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 7 ธันวาคม 2563
142 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 7 ธันวาคม 2563
143 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำสติกเกอร์พร้อมพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 70,000 ดวง
รายละเอียด: วันที่ 7 ธันวาคม 2563
144 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำสติกเกอร์พร้อมพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 70,000 ดวง
รายละเอียด: วันที่ 7 ธันวาคม 2563
145 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อถุงมือพลาสติก จำนวน 20,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 ธันวาคม 2563
146 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 2600 ตัวฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
147 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำเหรียญที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ จำนวน 100 เหรียญ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
148 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัจด้างติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวฯ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1 งานฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วัะนที่ 25 พฤศจิกายน 2563
149 ชื่อเรื่อง :ราคากลางค่าเช่าห้องสุขาเคลื่อนที่ พร้อมทำความสะอาดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในงานพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
150 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่ารถสุขาเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
151 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
152 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ่อมย่อย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 ธันวาคม 2563
153 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
154 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 ธันวาคม 2563
155 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
156 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างค่าติดตั้งประชาสัมพันธ์ภายในภายนอก มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
157 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุจัดทำซุุ้มแสดงความยินดี จำนวน 1 รายการ (เงินยืม)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
158 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ HP Laser P2035 ยีี่ห้อ HP รุ่น CE505A จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
159 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
160 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถพยาบาลพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
161 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อ External HD จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
162 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 ธันวาคม 2563
163 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างล้างเครื่องระบายอากาศห้องครัว (ฮูดดูดควัน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 ธันวาคม 2563
164 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องกำเนิดตัวอักษรแบบเคลื่อนที่ จำนวน 3 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563
165 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 15 ธันวาคม 2563
166 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2563)
รายละเอียด: วันที่ 15 ธันวาคม 2563
167 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมตู้เครื่องทำน้ำเย็น อาคารสัมมนา 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 15 ธันวาคม 2563
168 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 ธันวาคม 2563
169 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระดาษชำระม้วนเล็กขนาด 6x8 นิ้ว จำนวน 40 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 ธันวาคม 2563
170 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องแปลงสัญญาณสำหรับระบบวงจรปิด จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563
171 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกล่องกระดาษเก็บเอกสาร จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 ธันวาคม 2563
172 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อสบู่เหลวล้างมือกลิ่นผลไม้ ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 40 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 ธันวาคม 2563
173 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระดาษเช็ดหน้า ขนาด 20x20 ซม. จำนวน 30 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 ธันวาคม 2563
174 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 ธันวาคม 2563
175 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 ธันวาคม 2563
176 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมเครื่องกระตุกกระดาษอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
177 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดนตรีและนักร้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 ธันวาคม 2563
178 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออาหารว่าง วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธํนวาคม 2563
179 ชื่อเรื่อง :ราคากลางอนุมัติจัดจ้างทำความสะอดาโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 135 ไร่ และลานจอดรถฝั่งตรงข้าม จำวน 3 ไร่ รวม 138 ไร่
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
180 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 ธันวาคม 2563
181 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 ธันวาคม 2563
182 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเช่าหัองประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 ธันวาคม 2563
183 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563
184 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 9 ธันวาคม 2563
185 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ด จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 ธันวาคม 2563
186 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 ธันวาคม 2563
187 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมฝ้าเพดาน อาคารเฉลิมฯ และห้องสูท สัมมนา 2
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563
188 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 160 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 ธันวาคม 2563
189 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออาหารว่าง จำนวน 44 รายการ ระหว่างวันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 ธันวาคม 2563
190 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อตลับหมึก ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-590 และ LQ-310 จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 ธันวาคม 2563
191 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 30,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 ธันวาคม 2563
192 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ไฟส่องสว่างสำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563
193 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 ธันวาคม 2563
194 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 9 ธันวาคม 2563
195 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเก้าอี้ (ประธานสาขาฯ) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 29 ตุลาคม 2563
196 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุตกแต่งสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
197 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 ตุลาคม 2563
198 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแก้วน้ำดื่มประจำห้องประชุมส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 288 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 ตุลาคม 2563
199 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 ตุลาคม 2563
200 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่อง EXTERNAL HARDDISK จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 ตุลาคม 2563
201 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer ชนิดแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: วันที่ 22 ตุลาคม 2563
202 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 ตุลาคม 2563
203 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
204 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 30 ตุลาคม 2563
205 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อชริ้งฟิล์มสำหรับแพ็คขวด ขนาด 16.5x16 นิ้ว จำนวน 400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
206 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อถังพลาสติกขาวขุ่นบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร เกรด A พร้อมสกรีน มสธ. 64 จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
207 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อรถเข็นเหล็ก 2 ล้อ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
208 ชื่อเรื่อง :ราคากลางชอจัดจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (เดินสาย UTP,ติดตั้งสายไฟฟ้าพร้อมปลั๊กไฟและชุดหูฟัง) จำนวน 80 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
209 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องกบไส้ไม้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
210 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-2046 นบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 ตุลาคม 2563
211 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อตู้เอกสารเตี้ย จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 ตุลาคม 2563
212 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้าและแบตเตอรี่ตลับเดียวกัน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
213 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมพัฒนางานบริการ จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 กันยายน 2563
214 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 กันยายน 2563
215 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาบริการในการต่ออายุโมบายแอปพลิเคชั่นเป็นเวลา 1 ปี (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 ตุลาคม 2563
216 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563
217 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 500 กำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 ตุลาคม 2563
218 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องอุ่นอาหารอาคารปาริชาต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 15 ตุลาคม 2563
219 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำแข็ง จำนวน 3 เครื่อง (วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
220 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อตู้เอกสารสูง จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 ตุลาคม 2563
221 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 ตุลาคม 2563
222 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์ReverseOsmosis+U.Vและอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 ตุลาคม 2563
223 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล่องอาหารพลาสติก จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
224 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 22 ตุลาคม 2563
225 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (turnitin) ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
226 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว และโต๊ะทำงานสำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 ตุลาคม 2563
227 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคจากห้าง ร้านค้าและบุคคลทั่วไปในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
228 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
229 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
230 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก จำนวน 30 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
231 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างปูพรมเวที่และจัดเก็บที่อาคารอเนกนิทัศน์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
232 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมและดูแลรักษาจอ LED Display จำนวน 2 จอ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
233 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องพับกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
234 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเก็บขยะรอบเช้าและรอบเย็นในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 23 พฤศิจกายน 2563
235 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างงานปรับปรุงห้องสาธารสุขจำลอง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
236 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำป้ายรับเสด็จและป้ายแสดงความยินดีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
237 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคในงานพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
238 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูดบ่อเกรอะบ่อดักไขมันและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
239 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออุปกรณ์ห้องรับรองที่ประทับห้องรำไพพรรณีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด: วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
240 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำความสะอาดล้างพื้นที่ถนนในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
241 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างตกแต่งดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ที่ประทับ ห้องประทับ บริเวณห้องประชุมปกเกล้า ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
242 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทาสีทางลาดเพื่อรับเสด็จฯ ที่อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 23 พฤศิจกายน 2563
243 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
244 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้างประจำโครงการจ้างเหมาดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประจำงบประมาณ 2564 จำนวน 1 คน
รายละเอียด: ประกาศ ณ 9 กันยายน 2563
245 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อบอกรับฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
246 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
247 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถตู้ปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
248 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ปรับอากาาศ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
249 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถตู้ปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
250 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
251 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
252 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องปั๊มตรานูน จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
253 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
254 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
255 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
256 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมวาล์วและอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
257 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอาคารบริภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
258 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-6431 นบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
259 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศวน.จันทบุรี)
รายละเอียด: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
260 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
261 ชื่อเรื่อง :ราคากลางปรับปรุงระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จพนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
262 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระบอกสูญญากาศ จำนวน 150 ใบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
263 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเ้ช่าเต้นท์สีขาว ขนาด 5x12 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 หลัง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
264 ชื่อเรื่อง :ราคาดลางเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 วัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
265 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
266 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง พรัแมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
267 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 วัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
268 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงจำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
269 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแศมบำรุงรักษาระบบกรองน้ำน้ำดื่มบริสุทธิ์ Reverse Osmosis+UV และอุปกรณ์ต่างๆ ประจำปี 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
270 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
271 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
272 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9305 นบ. จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
273 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
274 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-1472 นบ. จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
275 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 25,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
276 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother จำนวน 8 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
277 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้อปืนเป่าลมร้อน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค. 2563
278 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
279 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
280 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
281 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ไใ้ระแนง จำนวน 5 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
282 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
283 ชื่อเรื่อง :ราคาจ้างทำกล่องข้อสอบ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
284 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 500 กำ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
285 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อขากล้อง จำนวน 1 อัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
286 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อการ์ดจับภาพจากล้องสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
287 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อไมโครโฟนสำหรับติดกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
288 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเลนส์ถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
289 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไมโครโฟนดิจิตอล จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
290 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
291 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
292 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2563
293 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
294 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
295 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
296 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพิมพ์กระดาษปรนัยและแบบกรอกคะแนตนอัตนัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563
297 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
298 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 22 ตู้
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
299 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อเครื่องมัดติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่าว 3200 Lumens พร้อมติดตั้ง โอยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
300 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-5844 นบ. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562
301 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างโต๊ะจีน จำนวน 200 โต๊ะ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
302 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้อเครื่องปิดฝาขวดน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
303 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้อไฟส่องสว่าง LED Lighting จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
304 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้ออุปกรณ์กันสั่นสำหรับกล้อง DSLR จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
305 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น VIP จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
306 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
307 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
308 ชื่อเรื่อง :รายงานขอซื้อโต๊ะประชุมวงกลม พร้อมเก้าอี้ ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2562
309 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่อง CARD Reader แบบ MICRO P2 จำนวน 6 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
310 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อกล้องแอคชั่น จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
311 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
312 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้องเพลิง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
313 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องตอกเม็ดยาแบบ Single จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: 13 ธค. 2562
314 ชื่อเรื่อง :รายงานขอซื้อเครื่อง SCANNER ยี่ห้อ Brother
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2562
315 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
316 ชื่อเรื่อง :รายงานขอซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร/ประธาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2562
317 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2562
318 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขออนุมัติในหลักการให้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2562
319 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562
320 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562
321 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจ้างพิมพ์ใบนำส่งเงิน จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562
322 ชื่อเรื่อง :รายงานขอซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562
323 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
324 ชื่อเรื่อง :รายงานขอซื้อเก้าอี้แบบพิเศษ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2562
325 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 16 มกราคม 2562
326 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
327 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อม่านปรับแสงแนวตั้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 97 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 ธันวาคม 2561
328 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 มกราคม 2562
329 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหกรับครุภัณฑ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 มกราคม 2562
330 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบริการเพื่อรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหกรับครุภัณฑ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 4 มกราคม 2562
331 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเหมาปลูกต้นไม้ในแปลงอาคารสิทยทัศน์และอาคารอนเกนิทัศน์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
332 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออุปกรณ์ระบบดับเพลิงอาคารบรรณสาร จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 15 มกราคม 2562
333 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเหมาปลูกต้นไม้ในแปลงอาคารสิทยทัศน์และอาคารอนเกนิทัศน์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
334 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณภาพเตือนอัคคีภัยอาคารวิชการ 3 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 มกราคม 2562
335 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่อง Video Scan Converter จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 23 มกราคม 2562
336 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2562
337 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายใน และพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2562
338 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างตกแต่งดอกไม้โต๊ะบุชา ห้องประทับ ที่ประทับและบริเวณหน้าห้องประชุมพระปกเกล้าเส้นทางเสด็จ และฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ในงานพิธีพระราชทานรปิญญาบัตร รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 มกราคม 2562
339 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อโดยรับฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
340 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 8 มกราคม 2562
341 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับฐานข้อมูล JSTOR-Archive Collection (Arts&Sciences IV) จำนวน 1 ฐาน จาก Globe Publication Pte.Ltd. ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 สิงหาคม 2561
342 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำ Back Drop และ Roll Up จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
รายละเอียด: วันที่ 24 เมษายน 2566
343 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน และอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 เมษายน 2566
344 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างตกแต่งสถานที่ ห้องพระปกเกล้า ห้องสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 เมษายน 2566
345 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ work station แบบใช้ตัดต่อข้อมูลภาพและเสียง จำนวน 10 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
346 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องศูนย์กลางเครือข่ายหลัก (DATA CENTER) จำนวน 40 ลูก
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
347 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
348 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชิชเล่อร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ยี่ห้อ Carrier จำนวน 4 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
349 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเต้นท์พร้อมผ้าใบกันฝน เพื่อใช้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
350 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Symantec และบำรุงรักษาประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ลงราคาลกางในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
351 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Line Printer ของระบบสารสนเทศทะเบียนออนไลน์ จำนวน 3 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
352 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างปรับปรุงผังแม่บททางภูมิสถาแัตยกรรมอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561
353 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องตัดหย้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 2 ตุลาคม 2561
354 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางทำป้ายชื่อศูนย์เฉพาะกิจในเรือนจำพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย
รายละเอียด: ลงราคากลางในวัน 30 ตุลาคม 2561
355 ชื่อเรื่อง :ราคากลางงานปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าและการรั่วซึม อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
356 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้งปรับปรุงเวทีห้องพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
357 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน จำนวน 20,000 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
358 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเช่าเครื่องชงกาแฟ 1 เซ็ท จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
359 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน ภายในอาคารตรีศร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
360 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
361 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประก่าศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
362 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
363 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างตีเส้นจราจร และทาขาวแดง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
364 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแก้วน้ำทรงกระบอกพิมพ์ตรา มสธ. จำนวน 720 ใบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
365 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง (ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 สิงหาคม 2565
366 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุผลิตน้ำดื่มปาริชาต จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
367 ชื่อเรื่อง :ราคกลางจัดซื้อเครื่องสว่านไขควงไร้สาย จำวน 2 ชุด ิ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
368 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
369 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
370 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ี 19 พฤศจิกายน 2562
371 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกล่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 20 ล้าน พิเซลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
372 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สีดำ จำนวน 66 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
373 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อโปรแกรม Class Point ในงานฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินในยุคดิจิทัล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
374 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง ขออนุมัติจัดเช่าเต๊นท์สีขาว ขนาด 5*12 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2563
375 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางเหมาประดับผ้าสีขาวเหลือง คลอดแนวรั้วมหาวิทยาลัย
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
376 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ปี 2566 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
377 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลระบบดับเพลิงปี 2566 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
378 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
379 ชื่อเรื่อง :รายงานขอซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
380 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเช่าเครื่องชงกาแฟ 1 เซ็ท จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
381 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
382 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซักรีดวัสดุ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
383 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
384 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9305 นบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 สิงหาคม 2565
385 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 สิงหาคม 2565
386 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN-267 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 สิงหาคม 2565
387 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างงานรื้อถอนและขนย้ายนิทรรศการภายในอาคารตรีศร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 สิงหาคม 2565
388 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
389 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
390 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างประชุาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อวิทยุโทรทัสน์ อสมท. จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563
391 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างปูพรมเวทีและจัดเก็บที่อาคารอเนกนิทัศน์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด: วันที่ 10 มีนาคม 2563
392 ชื่อเรื่อง :ราครากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 15,000 ปก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
393 ชื่อเรื่อง :รายงานขอจ้างบริการลานจอดรถสำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 มีนาคม 2563
394 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุตกแต่งสถานที่ เส้นทางเสด็จพร้อมตกแต่ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประากศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563
395 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำ Backdrop ประกอบนิทรรศการ จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
396 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 มีนาคม 2563
397 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563
398 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 มีนาคม 2563
399 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออาหารว่าง จำนวน 151 รายการ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
400 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อเครื่องปรุงอาหารประเภทพริกแกง จำนวน 1 งาน (จำนวน 15 รายการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
401 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างซ่อมตู้แช่เย็นสแตนเลส ขนาด 4 ประตู จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
402 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้างลานปาริชาตพร้อมโครงการสร้างปกคลุมพื้นที่ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
403 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อหมึกสีดำ ยี่ห้อ sumsung จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
404 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 ชื่อเรื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
405 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อทีด่ินมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวนไม่เกิน 30 ไร่
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
406 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องรับรองที่ประทับ ห้องรำไพพรรณี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด: วันที่ 11 มีนาคม 2563
407 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-2048 นบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
408 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: วันที่ 10 มีนาคม 2563
409 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน-ภายนอก มหาวิทยาลัยสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาตรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
410 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 11 มีนาคม 2563
411 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างตีเส้นจราจรและทาขาวแดง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
412 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไฟฟ้สจากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
413 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดทำป้ายรับเสด็จ ป้ายแสดงความยินดี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
414 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างประเมินราคาที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณาจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยฯ
รายละเอียด: วันที่ 11 มิถุนายน 2563
415 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างซ่อมแซมโถปัสสาวะชายที่อาคารโสตทัศน์ (EBPC) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 11 มีนาคม 2563
416 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอเช่ารถเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 มีนาคม 2563
417 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างรถพยาบาลพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 มีนาคม 2563
418 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 มีนาคม 2563
419 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างดูดบ่อเกรอะบ่อดักไขมันและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 36 ปี 60 (ระหว่างวันที่ 11-12 เม.ย 63) โดยวิธีเแพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 มีนาคม 2563
420 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือ จำนวน 240 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 มีนาคม 2563
421 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
422 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเฟี้ยมและหลังคากันสาดโปร่งใส จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
423 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเลอร์ อาคารพิทยพัฒน์ อาคารสัมมนา 2 อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
424 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อพริกแกง จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
425 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ขนาด 8.75x5.75 (3 ชั้น พิมพ์ 1 สี) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 25 มิถุนายน 2563
426 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออาหารว่าง จำนวน 157 รายการ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563
427 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับงานสอบออนไลน์ พร้อมติดตั้ง ชั่วคราว จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563
428 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สีดำ ML-TD203E ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SL-M3820ND และรุ่น SL-M4020ND จำนวน 60 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
429 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9304 นบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
430 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างซ่อมประตูกระจกที่สำนักพิมพ์ จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 มิถุนายน 2563
431 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อช้อนส้อม(สีขาว)+ทิชชู พร้อมบรรจุซีล จำนวน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
432 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างซ่อมกระจกห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
433 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างซ่อมประตูกระจก ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
434 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 6 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
435 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
436 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อจอแสดงผล Multi View สำหรับห้องควบคุมระบบออกอากาศ (MCR) จำนวน 2 จอ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
437 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างดูแลบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ อาคารตรีศร สำนักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารบริการ 1 ศูนย์บริการ OSS อาคารวิชาการ 2 ห้องอาหารปาริชาต จำนวน 1 งาน ปี 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
438 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน จำนวน 30,000 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 18 มิถุนายน 2563
439 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเต้นท์สีขาวพร้อมด้วยผ้าใบกันฝนสำหรับบัณฑิต และญาติฯ (ตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
440 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อลิขสิทธฑิ์การใช้โปรแกรมประชุมทางไกลแบบคลาวด์แอพพลิเคชั่น (Webex Meeting Cloud Application) จำนวน 500 Licenses
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563
441 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one (เดินสาย UTP ติดตั้งสายไฟฟ้าพร้อมปลั๊กไฟ ชุดหูฟัง) จำนวน 200 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563
442 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับโปรแกรม Data Center Virtualization (vmware) จำนวน 14 Licenses
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถนุายน 2563
443 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าบริการ Cloud Computing จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563
444 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อแก๊สหุงต้ม ปตท.จำนวน 2 รายการ (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน2563
445 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
446 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกล่องอาหาร 2 ช่อง สีดำ จำนวน 12,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 18 มิถุนายน 2563
447 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหน้ากากผ้า แบบมีสายคล้องทรง 3D ปักโลโก้ STOU จำนวน 5,500 อัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
448 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 500 กำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 มิถุนายน 2563
449 ชื่อเรื่อง :ราคากลางบอกรับฐานข้อมูลCINAHLCompleteจำนวน1ฐานจากEBSCOInternational
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
450 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อเอทานอลแปลงสภาพดีกรี 95 จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 มิถุนายน 2563
451 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิง จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
452 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
453 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อเครื่องปรุงอหารประเภทพริกแกงจำนวน 15 รายการ (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 -30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 9 มิถุนายน 2563
454 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อขยวดขาวขุ่นขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 100 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 มิถุนายน 2563
455 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อโดยการบอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ (ebook Academic Collection) จำนวน 1 ฐาน ผ่านบริษัท EBSCO Intermationnal
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
456 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 10 มีนาคม 2563
457 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาระบบปฏิบัติการ IOS จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563
458 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง ขออนุมัติจัดซื้อยาวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและคอตีบ จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 2563
459 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 จอ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
460 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อบอกรับฐานข้อมูล End Note จำนวน 1 ฐาน ผ่านบริษัท Momenturn Knowlidge Services Pte.,Ltd.
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
461 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
462 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงาสขับรถยนต์ จำนวน 1 คน (ระหว่างัวนที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - เดือนกันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
463 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN-3448 Black ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L6200DW จำนวน 40 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
464 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
465 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องาสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 25 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
466 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอความเห็นชอบในการจัดจ้างบริการข้อมูข่าวสารด้วย sms ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
467 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-9275 นบ. จำนวน 4 เส้น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
468 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ - 9276 นบ. จำนวน 1 ลูก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
469 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นง-9304 นบ. จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
470 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
471 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุดขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
472 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2563
473 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์ (CLP) จำนวน 1 เครื่อง (ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
474 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์ Card E1 แบบ Dual PRI มี 60 ช่องสัญญาณพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
475 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำทิ้งพร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
476 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อมอเตอร์ปั๊มสูงน้ำเสียพร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
477 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
478 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 ม.ค. 2563
479 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 ม.ค. 2563
480 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2563
481 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจ้างซ่อมแซมท่อดับเพลิงหน้าอาคารสัมมนา 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2563
482 ชื่อเรื่อง :ราคากลางชุดแปลงสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงแบบ Digital High Definition จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
483 ชื่อเรื่อง :ราคากลางชุดเครื่อง Video Scan Converter แบบ Digital High Definition จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
484 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเครื่อง Digital Color Monitor จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
485 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดจ้างซ่อมเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 12 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2563
486 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (จำนวน 3 ปี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
487 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบริการตกแต่งดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ห้องประทับ และบริเวณหน้าห้องประชุมพระปกเกล้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
488 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างเทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการเก็บขยะรอบเช้าและรอบเย็นในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
489 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจัดจ้างเทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการทำความสะอาดล้างพื้นถนนโดยรอบมหาวิทยาลัย รอบอาคารอเนกนิทัศน์ และตลอดแนวเส้นทางรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
490 ชื่อเรื่อง :ราคาจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
491 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 3 มีนาคม 2563
492 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 3 มีนาคม 2563
493 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมรถไฟฟ้าคันที่ 2 (ขนาด 6 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
494 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม/ตารางเมตร จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 มีนาคม 2563
495 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออาหารว่าง จำนวน 10 ราย (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
496 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อบอกรับวารสาร จำนวน 11 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มีรนาคม 2563
497 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 มีนาคม 2563
498 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเก้าอี้นั่งแบบหนังหรือแบบโพลี พร้อมผู้ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงสำหรับบัณฑิตและญาติ จำนวน 2,600 บาท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563
499 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานผลการจัดเช่าเครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่น จำนวน 39 เครื่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 มีนาคม 2563
500 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานผลการจัดเช่าเครื่องฉีดสเปรย์หอมอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 มีนาคม 2563
501 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือ จำนวน 120 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 มีนาคม 2563
502 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
503 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
504 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 60 ม้วน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
505 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563
506 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจ้างรถตู้สำหรับโครงการสัมมนากองกฎหมาย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563
507 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดจ้างตัดเสื้อสูทผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
508 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกที่สำนักพิมพ์ จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
509 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9305 นบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
510 ชื่อเรื่อง :รายงานขอจ้างรถโดยสารปรับอากาศชั้นครึ่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
511 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
512 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
513 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
514 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
515 ชื่อเรื่อง :ราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
516 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออาหารประเภทผักและผลไม้ จำนวน 164 รายการ (ระหว่างเดือนมีนาคม 2563-30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
517 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจ้างรถตู้ไมโครบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
518 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 KVA พร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปกาเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
519 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9306 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
520 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
521 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อซริ้งฟิลม์สำหรับแพ็คขวดขนาด16x16นิ้วจำนวน200กิโลกรัมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 28 มิถุนายน 2565
522 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดหาโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
523 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อสบู่ก้อน ขนาด 15 กรัม ห่อหุ้มพลาสติก จำนวน 10,000 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
524 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
525 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าแบบจุ่ม จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
526 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียนนง-9305นบ.จำนวน4เส้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
527 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
528 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-1443 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
529 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์HPLASERJETP110285Aจำนวน10กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 สิงหาคม 2565
530 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 1,000 กำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 สิงหาคม 2565
531 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 สิงหาคม 2565
532 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเวที เครื่องเสียง ไฟประดับบริเวณงานวันสถาปนา ครบรอบ 44 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 23 สิงหาคม 2565
533 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุวิทยุสื่อสาร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 23 สิงหาคม 2565
534 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างแสดงดนตรีงานวันสถาปนาครบรอบ 44 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 23 สิงหาคม 2565
535 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
536 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
537 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
538 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างสแกนเอกสารสำคัญของกองแผนงาน จำนวน 25,000 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 30 มิถุนายน 2565
539 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
540 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอบอกรับฐานข้อมูล CINAHL Complete จำนวน 1 ฐาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
541 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
542 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
543 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานศิลปกรรม จำนวน 10 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
544 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างไฟ แสงสี และเครื่องเสียง งานสถาปนามหาวิทยาลัย (ห้องพระปกเกล้า) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 สิงหาคม 2565
545 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลกำจัดปลวก หนู มด แมง ประจำปี 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
546 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างปรับราคากลางงานปรับปรุงอาคารวิทยทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
547 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
548 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลลิฟต์ยี่ห้อมิตซูบิซิ ประจำปี 2566 จำนวน 5 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
549 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
550 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 จำนวน 8 รายการ
รายละเอียด: วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
551 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ขนาด A3 จำนวน 4 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
552 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์ Reverse Osmosis + U.V. และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
553 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laser P2035 จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 ตุลาคม 2565
554 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9307 นบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 ตุลาคม 2565
555 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-3195 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 28 ตุลาคม 2565
556 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างผู้ให้บริการ Line Official Account (Line OA) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 28 ตุลาคม 2565
557 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-1472 นบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
558 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างแสงสีและเครื่องเสียงสำหรับงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 23 สิงหาคม 2565
559 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
560 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 31 สิงหาคม 2565
561 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องล้างจาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
562 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเทอากาศฮูดดูดควัน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
563 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำป้ายหน่วยงาน จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
564 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9306 นบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
565 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างสแกนพิมพ์เขียว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
566 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ (ใช้ปริมาณมาก) จำนวน 21 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
567 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อนาฬิกาแขวน จำนวน 30 เรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
568 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาตรวจสอบสภาพเสาอากาศศูนย์วิทยุสื่อสารและจ้างโปรแกรมเปลี่ยนความถี่เครื่องวิทยุคมนาคมใหม่ ตามที่ กสทช.กำหนด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
569 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำโล่รางวัลและกรอบรูปสำหรับการประกวดวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 28 มิถุนายน 2565
570 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 สิงหาคม 2565
571 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างเหมาพนักงานสถานที่เป็นรายบุคคล ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 คน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
572 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 25 สิงหาคม 2565
573 ชื่อเรื่อง :ราคากลางางเอกชนดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย งบประมาณปี 2566 ตั้งแต่ตุลาคม2565 ถึงกันยายน2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
574 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างยามบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยประจำปี2566ของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์มสธ.สุโขทัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
575 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9306 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 11 ตุลาคม 2565
576 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำโล่สามศรพร้อมกล่องเพื่อมอบให้กับหน่วยงาน/บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 สิงหาคม 2565
577 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
578 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
579 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 สิงหาคม 2565
580 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเช่าเต้นท์พร้อมพัดลมสำหรับกิจกรรมวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 44 ปี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: วันที่ 29 สิงหาคม 2565
581 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างผู้ให้บริการ Line Official Account (Line OA) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 29 สิงหาคม 2565
582 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างการแสดงดนตรีงานวันเกษียณอายุราชการ "สีสัน หรรษ เริงร่า วัยเกษียณ" 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 29 สิงหาคม 2565
583 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG MLT-D203E จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 22 สิงหาคม 2565
584 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำป้ายงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 44 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 25 สิงหาคม 2565
585 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องวัดความดันตา เพื่อใช้ในงานตรวจสุขภาพประจำปี 2565 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
586 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 43 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 28 มิถุนายน 2565
587 ชื่อเรื่อง :เช่าระบบสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานสอบออนไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 เมษายน 2565
588 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 เมษายน 2565
589 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างค่าชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19พร้อมบริการ จำนวนประมาณ 1,552 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 28 เมษายน 2565
590 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างพัฒนาแบบฟอร์มออนไลน์ (e-Form) สำหรับให้บริการแก่นักศึกษาและผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565
591 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 22 เมษายน 2565
592 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหลอดไฟ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
593 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 เมษายน 2565
594 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทาสีทางลาดอาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
595 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบสาธาณูปโภค ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
596 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างปูพรมเวทีและจัดเก็บที่อาคารอเนกนิทัศน์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
597 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูดบ่อเกอะบ่อดักไขมันและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
598 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิตอล รุ่น MC-246 จำนวน 200 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
599 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทำน้ำยาล้างจาน สำเร็จรูป จำนวน 32 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
600 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อโต๊ะทำงาน คณาจารย์วจ. จำนวน 60 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษษยน 2565
601 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อชุดป้องกันโรคโควิด-19 (เสื้อกันฝนและ Face Shiels) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 เมษายน 2565
602 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 ธันวาคม 2563
603 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 มีนาคม 2565
604 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-2043 นบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 มีนาคม 2565
605 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมและเช็คระบบจอ LED Display จำนวน 2 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 21 มีนาคม 2565
606 ชื่อเรื่อง :รายงานขอจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิว จำนวน 1 เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 25 มีนาคม 2565
607 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 22 เมษายน 2565
608 ชื่อเรื่อง :ราคากลางอาหารว่าง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย 65-30 มิ.ย.65 จำนวน 158 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565
609 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
610 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 เมษายน 2565
611 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์ติดหน้าซองกระดาษคำตอบและซองแบบทดสอบ(ฝ.จัดสอบ) จำนวน 16 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
612 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 เมษายน 2565
613 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 เมษายน 2565
614 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อน้ำยาล้างถังบรรจุน้ำดื่ม ชนิดไร้กลิ่น ไรัสี บรรจุ 20 ลิตรต่อ 1 ถัง จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 เมษายน 2565
615 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างซ่อมถังแรงดันน้ำ ปั๊มน้ำ อาคารอเนกนิทัศน์และอาคารวิชาการ 2 จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565
616 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kils จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 28 มีนาคม 2565
617 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: วันที่ 8 มิถุนายน 2565
618 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
619 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อน้ำผลไม้ 40% ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
620 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ถุงห่วยใยจากใจ มสธ. สู้ภัยโควิด-19) จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
621 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบุคลากรทางการแพทย์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2561และ2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
622 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
623 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
624 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วิทยุสื่อสารกรณีเร่งด่วน เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
625 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3,500 แพ็ค
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
626 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 มิถุนายน 2565
627 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 มิถุนายน 2565
628 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 23 มิถุนายน 2565
629 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ฮท240 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 มิถุนายน 2565
630 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 มิถุนายน 2565
631 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าระบบสำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานสอบออนไลน์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 มิถุนายน 2565
632 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
633 ชื่อเรื่อง :ราครากลางจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวน 3 ราย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
634 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
635 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
636 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
637 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างติดตั้งอุปกรณ์ยึดขาเก้าอี้บัณฑิตงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
638 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
639 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อซองใส่บัตรพร้อมคลิบหนีบบัตร จำนวน 2,500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
640 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเครื่องดื่มน้ำอัดลม จำนวน 480 แพ็ค
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
641 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดจ้างทำโล่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 103 อัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
642 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3,500 แพ็ค
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
643 ชื่อเรื่อง :ราคากลางขอจัดจ้างตีเส้นจราจรเส้นทางเสด็จ เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
644 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้ัอไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมบริการ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
645 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
646 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหลอดไฟ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
647 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่ารถสุขาเคลื่อนที่พร้อมดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
648 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
649 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องวิทยุสื่อสาร เืพ่อใช้ในงานพิธีพระาราชทานปริญญาบัตร จำนวน 150 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
650 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่ารถสุขาเคลื่อนที่พร้อมดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 29 พฤภาคม 2566
651 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 12 เมษายน 2566
652 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
653 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรม class point แบบโปร (แพ็กเกจสถาบัน) จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
654 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มไฮยีน ขนาด 20 ลิตร จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
655 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทาสีทางลาดเพื่อรับเสด็จที่อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 29 พฤภาคม 2566
656 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
657 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 29 พฤภาคม 2566
658 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
659 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างดูดบ่อเกรอะ บ่อดักไขมันและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
660 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
661 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุในการจัดทำซุ้มแสดงความยินดีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
662 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
663 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-6432 นบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
664 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One รวมถึงงานเดินสาย UTP ปลั๊กไฟ และชุดหูฟัง จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
665 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างปูพรมเวทีและจัดเก็บอาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมจัดเก็บ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 29 พฤภาคม 2566
666 ชื่อเรื่อง :ราคากลางเช่าห้องประชุมการจัดอบรม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
667 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อสบู่ก้อน จำนวน 30 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
668 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 เมษายน 2566
669 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สีดำ MLT-D 203E สำหรับเครื่องพิมพ์ SUMSUNG จำนวน 7 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 เมษายน 2566
670 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างทำป้าย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 เมษายน 2566
671 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อป้ายอะคริลิค จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 เมษายน 2566
672 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจ้างรถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
673 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
674 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุอื่นๆ เ