งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุผลิตน้ำดื่มปาริชาต จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
2 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานในระบบการสอบ Walk in Exam ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562
3 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและดูแลรักษาจอ Led Display จำนวน 2 จอ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562
4 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสแกนเอกสารสำคัญของกองแผนงาน จำนวน 68,750 หน้า
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
5 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข้นเหล็กชั้นเดียวมือจับข้างเดียวพับได้ จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
6 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
7 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลงานบำรงุรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องทำน้ำอุ่นแบบถัง Boiler และใช้ Circulating pump (ปั้มน้ำหมุนเวียนน้ำ) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
8 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน จำนวน 20,000 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
9 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ่าน ขนาด 9V สีดำ จำนวน 50 ก้อน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
10 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
11 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
12 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสว่านไขควงไร้สาย จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
13 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
14 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
15 ชื่อเรื่อง :ประกาศผูัชนะการเสนอราคาเก้าอี้ไม้ระแนง จำนวน 5 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
16 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแก้วน้ำทรงกระบอกพิมพ์ตรา มสธ. จำนวน 720 ใบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
17 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรงุรักษาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
18 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อโต๊ะประชุมวงกลม พร้อมเก้าอี้ ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2562
19 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก Main Distribution Board (MDB) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
20 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
21 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้างประจำโครงการ จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ร วันที่ 27 กันยายน 2562
22 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารบริการ 2 (ขนาด 4 ชั้น) และอาคารตรีศร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ร วันที่ 27 กันยายน 2562
23 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารบริการเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์เป็นรายบุคคล จำนวน 26 คน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2562
24 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคู้ควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมติดตั้ง อาคารบริหาร จำนวน 1 ตู้
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562
25 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
26 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
27 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 6 รายการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
28 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเฏณฑืพึงรับ-พึงลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประากศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
29 ชื่อเรื่อง :ผลเช่าช่องสัญญาณสุานีและวิทยุและโทรทัสน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
30 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
31 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับปรุงเครื่องดื่ม จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
32 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไมโครโฟนสำหรับติดกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
33 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์สมรรถนะสูง (BLP) และเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง D125 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
34 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
35 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไมโครโฟนดิจิตอล จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
36 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
37 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์ Reverse Osmosis+U.V และอุปกรณืต่างๆ ประจำปี 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
38 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ๋อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9305 นบ.จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
39 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
40 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 25,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
41 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเ้ช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 วัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
42 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
43 ชื่อเรื่อง :ประกาศจ้างรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
44 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายงานการพิจารณาผลและจัดจ้างซ่อมเครื่องตอกเม็ดยาแบบ single จำนวน1 รายการ
รายละเอียด: 13 ธค. 2562
45 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชะการเสนอราคา รายงานผลการพิจารณาและสั่งวื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 500 กำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: 13 ธค. 2562
46 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดประเป๋าของขวัญขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 55 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
47 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562
48 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้แบบพิเศษ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด:
49 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
50 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโโยบอกรับฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ผ่านบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
51 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
52 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการการรักษาความปอลดภัยของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคาม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
53 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อขาตั้งกล้อง จำนวน 1 อัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
54 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไฟแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
55 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
56 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการ์ดจับภาพกล้องสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
57 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์ถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
58 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ขนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
59 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกน้ำสูญญกาศ จำนวน 150 ใบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
60 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ผสมเสียงสัญญาณเสียง จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
61 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ HP จำนวน 12 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
62 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องบรรจุข้อสอบ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
63 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 66 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
64 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 39 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
65 ชื่อเรื่อง :ผลเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ธํนวาคม - 31 ธันวาคม 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
66 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นท์สีขาว ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 2 หลัง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
67 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (Turntin) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
68 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
69 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลอกท่อสิ่งปฏิกูลระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
70 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
71 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทัวร์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
72 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
73 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อการบริการทางเทคนิคสำหรับระบบ IBM SmartCloud Control Desk และระบบ Tivoli Endpoint Manager ณ สถานที่ติดตั้ง (On Site Service)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
74 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเอกชนดำเินนงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 7 คน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
75 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นจัดเก็บข้อมูล XD-CAM จำนวน 150 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
76 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน (ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
77 ชื่อเรื่อง :ประกาศ(ู้เสนอราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
78 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศ ขนาดที่นั้ง 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
79 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
80 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานการประชุม จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
81 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
82 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกบอร์ด ขนาด 90x0.79 หนา 6 มิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
83 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและสัญญาณเตือนอัคคีภัย ที่อาคารตรีศรและอาคารบริภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
84 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อย่านความถี่ UHF จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
85 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายรถเมล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562
86 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562
87 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนจัดทัวร์เพื่อศึกษาดูงาน จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
88 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างงานโครงดารจุลสาร วส.ออนไลน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
89 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2562
90 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562
91 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟลชไดร์ฟ จำนวน 2,000 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
92 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์และจัดงานยินดีกับบัณฑิตนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
93 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
94 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์อาคารสัมมนา 1 และขยายห้องประชุมอคารสัมมนา 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
95 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดจ้างออกแบบเขียนแบบประมาณราคาสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
96 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนจตัดทัวร์ศึกษาดูงาน จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
97 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไมโครโฟนแบบมือถือย่านความถี่ UHF ตำรสร 8 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562
98 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร อาคารบริหาร ชั้น 1 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
99 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพถังดับเพลิงและเติมน้ำยา จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
100 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
101 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562
102 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนดลยี การสื่อสาร และดิจิทัล ประจำประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
103 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประมวผลและจัดทำรายงานสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562
104 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
105 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
106 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
107 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนภัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562
108 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประมวลผลและจัดทำรายงานฉบับสมบุรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562
109 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบจองห้องพัก-ห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562
110 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานเลี้ยงรับรองวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 41 ปี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562
111 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
112 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษษและซ่อมแซมระบบสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) แบะบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
113 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศเืพื่องานทรัพยากรบุคคลและงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
114 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ Sigma จำนวน 4 ชุด แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
115 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบชิลเล่อร์ อาคารพิทยพัฒน์ อาคารสัมมนา 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารอเนกนิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถีงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
116 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้เสนอราคาจ้างบริการการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
117 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวิทธิการใช้งานในโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Symantec และบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
118 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษษระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX จำนวน 1 ระบบ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
119 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2562
120 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-9276 นบ. จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
121 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9207 นบ.
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
122 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
123 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
124 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
125 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
126 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจร DDN 256 Kbps จำนวน 1 วงจร ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2562
127 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
128 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษษเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ จำนวน 2 เครื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
129 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษษเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
130 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ อาคารตรีศร อารบริการ (OSS) ห้องอาหารปาริชาต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562
131 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประมวลผลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562
132 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562
133 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะกเารเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก หนู มด ยุง แมง หมัด เฏ้บ เลือด ไร และแมลงอื่นๆ ณ อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562
134 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิจสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
135 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปูเพรมเวทีและจัดเก็บที่อาคารอเนกนิทัศน์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 มีนาคม 2563
136 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดโดยรอบมหาวิทยาลัย และลลานจอดรถฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563
137 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 มีนาคม 2563
138 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563
139 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือ จำนวน 120 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 10 มีนาคม 2563
140 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 มีนาคม 2563
141 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโต๊ะจีน จำนวน 200 โต๊ะ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
142 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 มีนาคม 2563
143 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 มีนาคม 2563
144 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายรับเสด็จ ป้ายแสดงความยินดี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563
145 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
146 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
147 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
148 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่อง video Scan Converter แบบ Digital High Definition ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
149 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้แบบหนังหรือแบบโพลี พร้อมดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงสำหรับบัณฑิตและญาติ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
150 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือ จำนวน 240 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 มีนาคม 2563
151 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
152 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอรคาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร/ประธาน จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
153 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำปกปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
154 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัดติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3200 Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
155 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
156 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้รางเลื่อน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
157 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
158 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
159 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศชั้นคึ่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
160 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม/ตารางเมตร จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 มีนาคม 2563
161 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้ไมโครบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 มีนาคม 2563
162 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีทางลาดเพื่อรับเสด็จฯ ที่อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 3 มีนาคม 2563
163 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่าง จำนวน 10 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563
164 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 มีนาคม 2563
165 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 มีนาคม 2563
166 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 20KVA พร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 16 มีนาคม 2563
167 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
168 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สีดำ ML T-D203Eใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SL-M3820 ND และรุ่น SL-M4020 ND จำนวน 60 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
169 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุึดแปลงสัญญาณภาพและวัญญาณเสียงแบบ Digital High Definition ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
170 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหมึก สีดำ ยี่ห้อ sumsung จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
171 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างลานปาริชาตพร้อมโครงสร้างปกคลุมพื้นที่ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
172 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
173 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโดยบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 11 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
174 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 มิถุนายน 2563
175 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่เย็นสแตนเลส ขนาด 4 ประตู จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
176 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ (eBook Academic collection) จำนวน 1 ฐาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
177 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่าง จำนวน 148 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
178 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรุงประเภทพริกแกง จำนวน 15 รายการ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: วันที่ 10 มิถุนายน 2563
179 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินราคาที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณาจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน (จำนวน 5 แปลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 มิถุนายน 2563
180 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one (เดินสาย UTP ติดตั้งสายไฟฟ้าพร้อมปลั๊กไฟ และชุดหูฟัง) จำนวน 200 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
181 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโดยการบอกรับวารสารภาษษต่างประเทศ จำนวน 16 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
182 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับโปรแกรม Data Center Virtualization (vmware) จำนวน 14 licenses
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
183 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมการประชุมทางไกลแบบคลาวด์แอพพลิเคชั่น(Webex Meeting Cloud Application)จำนวน 500 Licenses พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
184 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการบอกรับฐานข้อมุึล EndNote จำนวน 1 ฐาน ผ่านบริษัท Momenturn Knowlidge Services Pte.,Ltd.
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
185 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการบริการทางเทคนิคสำหรับระบบ IBM SmartCloud Control Desk และระบบ Tivoli Endpoint Manager ณ สถานที่ติดตั้ง (On Site Service)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
186 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้างประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานศุนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม จำนวน 1 คน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
187 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโถปัสสาวะชาย ที่อาคารโสตทัศน์ (EBPC) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 มีนาคม 2563
188 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบอร์ดข้อมูลและป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 18 มีนาคม 2563
189 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในงานพิธีพระราาชทานปริญญาับตร รรุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
190 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน-ภายนอก มหาวิทยาลัยสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
191 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 18 มีนาคม 2563
192 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเบ็ตเตล็ดใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
193 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9279 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 เมษายน 2563
194 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Digital Color Monitor ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
195 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัจด้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
196 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุโทรทัสน์ อสมท.จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
197 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ www.siamrath.co.th จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
198 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
199 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อเดินทางไหสัมมนาสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
200 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำพริกแกง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
201 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Backdrop ประกอบนิทรรศการ จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563
202 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (จำนวน 3 ปี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
203 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องปิดฝาขวดน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
204 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-2048 นบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค. 2563
205 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจ้างพิมพ์ใบนำส่งเงิน จำนวน 200 เล่ม ขนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค. 2563
206 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจัดซื้อปืนเป่าลมร้อน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค. 2563
207 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อชุดอุปกรณ์กันสั่นสำหรับกล้อง DSLR จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2563
208 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบปรนัยและแบบกรอกคะแนนอัตนัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
209 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อชุดรับแขก ชนิดหนัง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2563
210 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
211 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งเช่าเต๊นท์สีขาว ขนาด 5*12 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2563
212 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 ม.ค. 2563
213 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 100 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
214 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2563
215 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2563
216 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมติดตั้ง อาคารสุโขสโมสร จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563
217 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อไฟส่องสว่าง LED Lighting จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2563
218 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด:
219 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อยางสำหรับรถยนต์ทะเบียน 82-5844 นบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2562
220 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต จำนวน 22 ตู้
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
221 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา จำนวน 21 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
222 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการจัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
223 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
224 ชื่อเรื่อง :ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother จำนวน 8 กล่อง
รายละเอียด:
225 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
226 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด:
227 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
228 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 6 ตัว โดยเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
229 ชื่อเรื่อง :รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจอมอนิเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
230 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์ปกซีดี ดีวีดี มัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 100,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563
231 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
232 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างผลิตคลิปวีดิโอ Motion Graphic การจัดแผนการศึกษา ก.3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
233 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการจัดซื้อยาวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและคอตีบ จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 2563
234 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด:
235 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
236 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมท่อดับเพลิงหน้าอาคารสัมมนา 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 2563
237 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี (KED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
238 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดสูทผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
239 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถหกล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
240 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องอาหารปาริชาต จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
241 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางระบายน้ำด้านข้างอาคารสุโขสโมสร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
242 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเปลี่ยนกระจกที่สำนักพิมพ์ จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
243 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหวัใจอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
244 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
245 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 จอ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
246 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
247 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9305 นบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
248 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Networl แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
249 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9306 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
250 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนนิงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
251 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
252 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 ม.ค. 2563
253 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทำเครื่องหมายบอกฝ่าย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
254 ชื่อเรื่อง :ประกาสผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 ม.ค. 2563
255 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสากั้นทางเดิน พร้อมสายคล้อง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
256 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 ม.ค. 2563
257 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์ (CLP) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
258 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 25 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
259 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจจำนวน10ม้วนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
260 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาระบบปฏิบัติการ IOS จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
261 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมเก้าอี้ประชุม จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 2563
262 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์สุบน้ำทิ้ง พร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
263 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - เดือนกนัยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
264 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างบำรุงและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563
265 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์ Card E1 แบบ Dual PRI มี 60 ช่องสัญญาณ พร้อมติดตั้ฃ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563
266 ชื่อเรื่อง :ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย พร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563
267 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการจัดจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายสติ๊กเกอร์ข้อความ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
268 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
269 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
270 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประมวลผลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562
271 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประมวผลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
272 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างประมวลผลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
273 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานิทรรศการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
274 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ-7192 นบ.จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561
275 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
276 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสีดำ MLT-D203E ใช้กับเครื่อง SAMSUNG รุ่น SL-M3820 ND และรุ่น SL-M4020ND จำนวน 13 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
277 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพลาสติกผนึกฝาขวด จำนวน 50 ห่อ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
278 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
279 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อบอกรับฐานข้อมูล CINAHL Com[lete ทางการพยาบาล จำนวน 1 ฐาน EBSCO Intermational ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
280 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการอบรม (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
281 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำเนาเอกสารและเข้าเล่มประกอบการอบรม จำนวน 130 เล่ม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
282 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ยี่ห้อ Carrier จำนวน 4 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
283 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการทุนวิจัยวิชาการสำหรับคณาจารย์ของสาขาวิชา/สำนัก/สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 คน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
284 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
285 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประมวลผลและจัดทำรายการฉบับสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
286 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโดยบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 17 รายการ (1 ชุด)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562
287 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซิลิโคน สำหรับเครื่องเปิดฝาขวด จำนวน 10 ชิ้น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562
288 ชื่อเรื่อง :ประกาศศผู้ชนะการเสนอราคาปั้มสูบน้ำพุ่มข้าวบิณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
289 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโดยการบอกรับฐานข้อมุล CINAHL Complete จำนวน 1 ฐาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
290 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝาบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
291 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
292 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผลิตน้ำดื่ม จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
293 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประมวลผลและจัดทำรายการฉบับสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
294 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
295 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประมวลผลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
296 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประมวลผลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
297 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประมวลผลและจัดทำรายงานสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
298 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประมวลผลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
299 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประมวลผลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
300 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-6433 นบ.
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
301 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประมวลผลและจัดทำรายการฉบับสมบุรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
302 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึหสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี จำนวน 10 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561
303 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการทุนวิจัยวิชาการสำหรับคณาจารย์ของสาขาวิชา/สำนัก/สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 คน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
304 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
305 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
306 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
307 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเช่ารถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
308 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 300 ใบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
309 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผังแม่บททางภูมิสถาปัตยกรรม อุทยานการศึกษารัชมัคลาภิเษก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
310 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
311 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 18 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561
312 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปอลดภัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
313 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจร DDN256Kbps จำนวน 1 วงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถีงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
314 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้างประจำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 คน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
315 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ ะ.ศ. 2562 แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
316 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรสด จำนวน 5 รายการ เพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่เดือนตลุาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
317 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 18 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
318 ชื่อเรื่อง :จัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านการให้บริการ sms
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
319 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
320 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสอบระบบสายกราวด์ และซ่อมแซมระบบสายล่อฟ้า จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
321 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซอมแซมระบบดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
322 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นง-9804 นบ.
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
323 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
324 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-6304 นบ. จำนวน 4 เส้น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
325 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
326 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะเช่ารถตู้เพื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
327 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
328 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต็นท์และอุปกรณ์สำรหับงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 40 ปี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
329 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Line Printer ของระบบสารสนเทศทะเบียนออนไลน์ จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
330 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิเล่อร์ จำนวน 3 อาคาร (อาคารพิทยพัฒน์ อาคารสัมมนา 2 และอาคารอเนกนิทัศน์) ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
331 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรงุรักษาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
332 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปี 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
333 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผังแม่บททางภูมิสถาปัตยกรรม อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
334 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561
335 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Color Laserjet CP5225DN จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
336 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเวทีห้องพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
337 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งและย้ายข้อมูล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
338 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรงุรักษาระบบจองห้องพัห-ห้องประชุม จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
339 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
340 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอบรม (สำนักงานอธิการบดี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
341 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
342 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุและอะไหล่วิทยุสื่อสาร จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562
343 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดช่าสถานที่ประกอบการฝึกอบรม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
344 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัย พร้อมกล่องใส่หนังสือ จำนวน 2,500 เล่ม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
345 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการเรียนรู้ความมั่นคงทางอาหารและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1,800 เล่ม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561
346 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
347 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉลากข้างขวดน้ำดื่มปาริชาต ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 300,000 ชิ้น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
348 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายทำวิดีทัศน์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
349 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดทำเอกสารสืบสานวัฒนธรรมอาหารไทย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
350 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท จำนวน 80 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
351 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดสูท จำนวน 3 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
352 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผลิตน้ำดื่มปาริชาต จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
353 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ นง-9804 จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
354 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
355 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ work station แบบใช้ตัดต่อข้อมูลภาพและเสียง จำนวน 10 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
356 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซิลิโคนสำหรับเครื่องปิดฝาขวด จำนวน 5 ชิ้น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
357 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารรัฐศาสตร์ มสธ. ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 200 เล่ม
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 8 สิงหาคม 2561
358 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างรถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
359 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดลงนาม/สมุดอวยพร จำนวน 10 เล่ม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
360 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพถังดับเพลิงและเติมน้ำยา จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
361 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
362 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเขียนแบบปรับปรุงคลินิคแพทย์แผนไทย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561
363 ชื่อเรื่อง :ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน จนำวน 1งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561
364 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะเช่ารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง การจัดทำประกันคุณภาพสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561
365 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือ ตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พร้อมกล่องใส่หนังสือ จำนวน 2,500 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
366 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารศึกษาศาตร์ มสธ. จำนวน 1,000 เล่ม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
367 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
368 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างรถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
369 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นท์โค้งสีขาว ขนาด 5x12 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 หลัง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
370 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำเล่มหลักสูตรความมั่นคงทางอาหารฯ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ทางไกล
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
371 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง (31 หน่วยงาน)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562
372 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562
373 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจภูมิประเทศและสภาพทางกายภาพของพื้นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ส่วนกลาง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562
374 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ที่รองรับการลงนามอิเล็ทกรอนิกส์ (e-Singnature) จำนวน 1 โปรแกรม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562
375 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
376 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมหนีไฟ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
377 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
378 ชื่อเรื่อง :ประาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเขียนแบบปรับปรุงทาสี อาคารส่วนหน้า 9 อาคาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
379 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1,000 เล่ม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 221 สิงหาคม 2562
380 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
381 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
382 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
383 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Computer แบบ Notebook สำหรับชุด Video Scan Converter จำนวน 3 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
384 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Computer แบบ Notebook สำหรับชุด Video Scan Converter จำนวน 3 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
385 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 5 คัน (4 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
386 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 144 ลูก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
387 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขออนุมัติในหลักการจัดจ้างพิธีทางศาสนาและพิธีบวงสรวงในงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 40 ปี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
388 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเสื้อสูท จำนวน 6 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
389 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 18 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
390 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ๋อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-1472 นบ.
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
391 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ www.siamrath.co.th จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
392 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ www.siamrath.co.th จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
393 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับวารสารตาสงประเทศ จำนวน 196 รายการ ผ่านบริษัท Globe Publication Pte.Ltd
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562
394 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 144 ลูก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
395 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิ้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
396 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 144 ลูก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
397 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและขยายบริการ Microsoft office 365 for education สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ในรูปแบบคลาวน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
398 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 60 ม้วน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
399 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเขียนแบบงานปรับปรุงรั้วและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
400 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนเพื่ดำเนินงานในหนาที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
401 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเขียนแบบอาคารอเนกนประสงค์โรงเก็บวัสดุศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
402 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 144 ลูก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
403 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟฟ้า Air Circuit Breake) และตู้ไฟฟ้าย่อยพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
404 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหูฟังสำหรับห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 14 อัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 32 มกราคม 2562
405 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพัดลมไอน้ำ และหรือเครื่องปรับลมเย้น จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
406 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500KVA อาคารตรีศร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
407 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโดยการรับบอกวารสารฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
408 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตีเส้นจราจร และทาขาวแดง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
409 ชื่อเรื่อง :ผลการจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสุง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561
410 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบเกี่ยวคล้องหูย่านความถี่ UHF จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
411 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั้มน้ำ พร้อมติตตั้ง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
412 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
413 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินงานในคลินิกแพทย์แผนไทย จำนวน 59 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
414 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีรั้วเหล็กด้านหน้ามหาวิทยาลัยและก่อสร้างโครคงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
415 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
416 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นท์พร้อมผ้าใบกันฝน เพื่อใช้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
417 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผนังกั้นห้องสุขาที่แบบตู้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
418 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless Lan) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
419 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายใน และพื้นที่ีโดยรอบมหาวิทยาลัยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่าวันที่ 2-5 เมษายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
420 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำหรับงานการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จำนวน 8 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
421 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
422 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู๔้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยอาคารวิชาการ 3 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562
423 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาซื้อเครื่อง Video Scan Converter จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562
424 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังแรงดันน้ำประปา อาคารบริหาร ชั้น 6 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562
425 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำ อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562
426 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิอผ้าม่านหน้าต่างห้องพัก พร้อมติดตั้ง จำนวน 147 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
427 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำ อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2562
428 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อห้องสัมมนา ศูนย์วิขาการเกษตรในเมือง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
429 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งดอกไม้โต๊ะบุชา ห้องประทับ ที่ประทับและบริเวณหน้าห้องประชุมพระปกเกล้าเส้นทางเสด็จ และฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ในงานพิธีพระราชทานรปิญญาบัตร รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
430 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งดอกไม้โต๊ะบุชา ห้องประทับ ที่ประทับและบริเวณหน้าห้องประชุมพระปกเกล้าเส้นทางเสด็จ และฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ในงานพิธีพระราชทานรปิญญาบัตร รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
431 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องสุขาเคลื่อนทีึ่ พร้อมพนักงานทำความสะอาด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
432 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเินนงานโครงการบริหารจัดการทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ของสาขาวิชา/สำนัก/สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
433 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแปลงพืชศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
434 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 300 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562
435 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2562
436 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโดยบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 19 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
437 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโดยการบอกรับวารสารภาษษต่างประเทศ จำนวน 21 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
438 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปั้มสูบน้ำพุหน้าอาคารวิทยทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
439 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
440 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
441 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
442 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสำเนา CD-ROM สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
443 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์สำหรับติดโต๊ะในห้องสอบ จำนวน 45 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
444 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างหน้าอาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
445 ชื่อเรื่อง :ซื้อกล้องบันทึกวิดีโอ จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
446 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอลูมิเนียมสะท้อนแสงพร้อมเจาะแขวน จำนวน 31 ป้าย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
447 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้อมยามทางเข้าทางออก และพื้นที่ภายในอาคารศูนย์รักษาความปอลดภัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
448 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้อมยามทางเข้าทางออก และพื้นที่ภายในอาคารศูนย์รักษาความปอลดภัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
449 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องบรรจุแบบทดสอบ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562
450 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562
451 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน จำนวน 30,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 22 มิถุนายน 2563
452 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม (End Note) จำนวน 1 Site Licens
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
453 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดชุดปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 250 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562
454 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
455 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเก้าอี้แบบหนังหรือแบบโพลี พร้อมดูแลทำความสะอาด และจัดเรียงเก้าอี้สำหรับบัณฑิตและญาติ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย จำำนวน 2,600 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
456 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
457 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเสียงพร้อมติดตั้ง อาคารสัมมนา 2 ห้อง 149 จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
458 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
459 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประดับผ้าสีขาวเหลือง ตลอดแนวรั้วมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
460 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายรับเสด็จป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิตงานพระราชทานปริญญาบัตร จำนว 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
461 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ ห้องรำไพพรรณี อาคารอนเกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562
462 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อฃ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
463 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยในงานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562
464 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทัวร์พร้อมรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
465 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
466 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโตีะพับ จำนวน 100 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
467 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562
468 ชื่อเรื่อง :จ้างเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบหน้าอาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที 12 มีนาคม 2562
469 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ตั้งแต่วันที่ 16- 17 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 1-4 เมษายน 2562)
รายละเอียด: ประกาษ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562
470 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างเขียนแบบปรับปรุงทาสีรั้วเหล็กด้านหน้ามหาวิทยาลัยและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
471 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานเขียนแบบปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และหลังคาด้านหน้าอาคารบริการ 1 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
472 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
473 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกจ้างเอกชนดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการทุนวิจัยวิชาการสำหรับคณาจารย์ของสาขาวิชา/สถาบัน ประจำปีงปบระมาณ 2562 จำนวน 2 คน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
474 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องโทรสาร(Fax)แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
475 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อแฟ้มห่วงดำ ขนาดA4 จำนวน 360 แฟ้ม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
476 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา จำนวน 10 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
477 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารบริภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
478 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
479 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อศูนย์เฉพาะกิจในเรือนจำพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
480 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายโทศัพท์ จำนวน 20 ม้วน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
481 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธง จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
482 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน วอ-3546
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
483 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
484 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
485 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook Academic Collection) จำนวน 1 ฐาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
486 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเติมคลอลีนพร้อมถังเก็บสารละลายคลอลีน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
487 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง (ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
488 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโดยบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 24 รายการ (1 ชุด)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562
489 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
490 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้้อ Sigma จำนวน 4 ชุด แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
491 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
492 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
493 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561
494 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดสูทผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จำนวน 42 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
495 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ FUJI จำนวน 11 ชุด ฯลฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
496 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
497 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้างประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการ จำนวน 5 คน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
498 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์เป็นรายบุคคล จำนวน 22 คน ประจำปีงบรปะมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
499 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 เครื่องว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561
500 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำของศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
501 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 31 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561
502 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดจ้างดูแลประตูอัตโนมัติ ประจำปี 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
503 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างดูบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โโยสาร อาคารบริการ 2 (ขนาด 4 ชั้น) แลบะอาคารตรีศร ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561
504 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
505 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเขียนแบบงานปรับปรุงห้องน้ำสำนักบริการ อาคารบริภัณฑ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
506 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อขวดพลาสติกใสบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 350 มิลลิตร จำนวน 50,000 ขวด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
507 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (Turnitin)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
508 ชื่อเรื่อง :ประุกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาค 2561
509 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเคลือบพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
510 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Card Reader แบบ Micro P2 จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
511 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อขวดพลาสติกใสบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 200,000 ขวด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
512 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาศักยภาพงานดก้านวิชาการ แขวงวิชานวยัตกรรมสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถื่น (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
513 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อขวดพลาสติกใสบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 200,000 ขวด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561