งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจ้างพิมพ์ใบนำส่งเงิน จำนวน 200 เล่ม ขนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค. 2563
2 ชื่อเรื่อง :รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจอมอนิเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
3 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์ปกซีดี ดีวีดี มัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 100,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563
4 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
5 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างผลิตคลิปวีดิโอ Motion Graphic การจัดแผนการศึกษา ก.3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
6 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
7 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
8 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
9 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2563
10 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-2048 นบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค. 2563
11 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด:
12 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจัดซื้อปืนเป่าลมร้อน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค. 2563
13 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อชุดอุปกรณ์กันสั่นสำหรับกล้อง DSLR จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2563
14 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อไฟส่องสว่าง LED Lighting จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2563
15 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อชุดรับแขก ชนิดหนัง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2563
16 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (จำนวน 3 ปี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
17 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งเช่าเต๊นท์สีขาว ขนาด 5*12 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2563
18 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 ม.ค. 2563
19 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
20 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องปิดฝาขวดน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2563
21 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2562
22 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโโยบอกรับฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ผ่านบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
23 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
24 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
25 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายงานการพิจารณาผลและจัดจ้างซ่อมเครื่องตอกเม็ดยาแบบ single จำนวน1 รายการ
รายละเอียด: 13 ธค. 2562
26 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชะการเสนอราคา รายงานผลการพิจารณาและสั่งวื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 500 กำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: 13 ธค. 2562
27 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดประเป๋าของขวัญขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 55 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
28 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2562
29 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้แบบพิเศษ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด:
30 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 6 ตัว โดยเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
31 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อโต๊ะประชุมวงกลม พร้อมเก้าอี้ ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2562
32 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด:
33 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อยางสำหรับรถยนต์ทะเบียน 82-5844 นบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2562
34 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต จำนวน 22 ตู้
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
35 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา จำนวน 21 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
36 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการจัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
37 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
38 ชื่อเรื่อง :ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother จำนวน 8 กล่อง
รายละเอียด:
39 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด:
40 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2563
41 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอรคาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร/ประธาน จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
42 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
43 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี (KED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
44 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดสูทผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
45 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถหกล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
46 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องอาหารปาริชาต จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
47 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรางระบายน้ำด้านข้างอาคารสุโขสโมสร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
48 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
49 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหวัใจอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
50 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 100 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
51 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 จอ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
52 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
53 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9305 นบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
54 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Networl แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
55 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9306 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
56 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนนิงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
57 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้างประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานศุนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม จำนวน 1 คน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
58 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโต๊ะจีน จำนวน 200 โต๊ะ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
59 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบปรนัยและแบบกรอกคะแนนอัตนัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
60 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำปกปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
61 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
62 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาระบบปฏิบัติการ IOS จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
63 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมติดตั้ง อาคารสุโขสโมสร จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563
64 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมท่อดับเพลิงหน้าอาคารสัมมนา 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 2563
65 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมเก้าอี้ประชุม จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 2563
66 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการจัดซื้อยาวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและคอตีบ จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 2563
67 ชื่อเรื่อง :ประกาสผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 ม.ค. 2563
68 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสากั้นทางเดิน พร้อมสายคล้อง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
69 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 ม.ค. 2563
70 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์ (CLP) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
71 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจจำนวน10ม้วนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
72 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2563
73 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเปลี่ยนกระจกที่สำนักพิมพ์ จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
74 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 ม.ค. 2563
75 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์สุบน้ำทิ้ง พร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
76 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - เดือนกนัยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
77 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างบำรุงและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563
78 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์ Card E1 แบบ Dual PRI มี 60 ช่องสัญญาณ พร้อมติดตั้ฃ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563
79 ชื่อเรื่อง :ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย พร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563
80 ชื่อเรื่อง :ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผลการจัดจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายสติ๊กเกอร์ข้อความ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
81 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ๋อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9305 นบ.จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
82 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 25 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
83 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้างประจำโครงการ จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ร วันที่ 27 กันยายน 2562
84 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศเืพื่องานทรัพยากรบุคคลและงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
85 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ Sigma จำนวน 4 ชุด แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
86 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบชิลเล่อร์ อาคารพิทยพัฒน์ อาคารสัมมนา 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารอเนกนิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถีงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
87 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้เสนอราคาจ้างบริการการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
88 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการการรักษาความปอลดภัยของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคาม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
89 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลงานบำรงุรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องทำน้ำอุ่นแบบถัง Boiler และใช้ Circulating pump (ปั้มน้ำหมุนเวียนน้ำ) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
90 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเอกชนดำเินนงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 7 คน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
91 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 25,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
92 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
93 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562
94 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารบริการ 2 (ขนาด 4 ชั้น) และอาคารตรีศร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ร วันที่ 27 กันยายน 2562
95 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารบริการเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์เป็นรายบุคคล จำนวน 26 คน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2562
96 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์สมรรถนะสูง (BLP) และเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง D125 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
97 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
98 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรงุรักษาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
99 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 6 รายการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
100 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเฏณฑืพึงรับ-พึงลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประากศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
101 ชื่อเรื่อง :ผลเช่าช่องสัญญาณสุานีและวิทยุและโทรทัสน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
102 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก Main Distribution Board (MDB) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
103 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
104 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจร DDN 256 Kbps จำนวน 1 วงจร ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2562
105 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษษระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX จำนวน 1 ระบบ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
106 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษษเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ จำนวน 2 เครื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
107 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษษเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
108 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ อาคารตรีศร อารบริการ (OSS) ห้องอาหารปาริชาต จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562
109 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประมวลผลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562
110 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562
111 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะกเารเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก หนู มด ยุง แมง หมัด เฏ้บ เลือด ไร และแมลงอื่นๆ ณ อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562
112 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษษและซ่อมแซมระบบสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) แบะบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
113 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประมวลผลและจัดทำรายงานฉบับสมบุรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562
114 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
115 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประมวผลและจัดทำรายงานสมบูรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562
116 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
117 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
118 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
119 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนภัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562
120 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวิทธิการใช้งานในโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Symantec และบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
121 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบจองห้องพัก-ห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562
122 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ่าน ขนาด 9V สีดำ จำนวน 50 ก้อน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
123 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานเลี้ยงรับรองวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 41 ปี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562
124 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 39 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
125 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
126 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
127 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการ์ดจับภาพกล้องสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
128 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์ถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
129 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย (Turntin) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
130 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกน้ำสูญญกาศ จำนวน 150 ใบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
131 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
132 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ HP จำนวน 12 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
133 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อขาตั้งกล้อง จำนวน 1 อัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
134 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 66 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
135 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไมโครโฟนสำหรับติดกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
136 ชื่อเรื่อง :ผลเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ธํนวาคม - 31 ธันวาคม 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
137 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นท์สีขาว ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 2 หลัง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
138 ชื่อเรื่อง :ประกาศจ้างรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
139 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเ้ช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 วัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
140 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ขนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
141 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
142 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์ Reverse Osmosis+U.V และอุปกรณืต่างๆ ประจำปี 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
143 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้รางเลื่อน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
144 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องบรรจุข้อสอบ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
145 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุผลิตน้ำดื่มปาริชาต จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
146 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
147 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
148 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคู้ควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมติดตั้ง อาคารบริหาร จำนวน 1 ตู้
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562
149 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานในระบบการสอบ Walk in Exam ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562
150 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและดูแลรักษาจอ Led Display จำนวน 2 จอ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562
151 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสแกนเอกสารสำคัญของกองแผนงาน จำนวน 68,750 หน้า
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
152 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข้นเหล็กชั้นเดียวมือจับข้างเดียวพับได้ จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
153 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
154 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไฟแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
155 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน จำนวน 20,000 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
156 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับปรุงเครื่องดื่ม จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
157 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
158 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
159 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสว่านไขควงไร้สาย จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
160 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
161 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
162 ชื่อเรื่อง :ประกาศผูัชนะการเสนอราคาเก้าอี้ไม้ระแนง จำนวน 5 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
163 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไมโครโฟนดิจิตอล จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
164 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ผสมเสียงสัญญาณเสียง จำนวน 1 ตัว
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
165 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแก้วน้ำทรงกระบอกพิมพ์ตรา มสธ. จำนวน 720 ใบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
166 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
167 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 10 สิงหาคม 2563
168 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
169 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 สิงหาคม 2563
170 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องปรุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 สิงหาคม 2563
171 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียนนง-9804นบ.จำนวน4เส้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 สิงหาคม 2563
172 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบัตรเติมเงิน ONE-TWO-CALL จำนวน 140 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 สิงหาคม 2563
173 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับผลิตน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 สิงหาคม 2563
174 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มแระเภทน้ำอัดลม จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
175 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 สิงหาคม 2563
176 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) และอุปกรณืที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
177 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องปรุงเครื่องดื่มส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
178 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อขวดพลาสติกใสบรรจุน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ 600 มิลลิลิตร จำนวน 170,000 ขวด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
179 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกุญแจห้องพัก-ห้องประชุม อาคารสัมมนา2 จำนวน 72 ดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 14 สิงหาคม 2563
180 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสารกรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 5 รายการโ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 สิงหาคม 2563
181 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องเก็บเอกสาร จำนวน 600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 สิงหาคม 2563
182 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ยาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 สิงหาคม 2563
183 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิจารณาจัดจ้างตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดและย้ายอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563
184 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 สิงหาคม 2563
185 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเสาอากาศและอุปกรณ์สื่อสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 สิงหาคม 2563
186 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาชุดโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิก เว็บไซต์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
187 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัดติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3200 Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
188 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563 จำนวน 215 ชุด
รายละเอียด: ประากศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
189 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-6431 นบ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
190 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-6433 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยฺวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
191 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-2043 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยฺวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
192 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9305 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยฺวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
193 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
194 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
195 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องรีดผ้าไอน้ำ ชนิด 2 หัวเตา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 สิงหาคม 2563
196 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานติดตั้งประตูอลูมิเนียมบลานเฟี๊ยมและหลังคากันสาด จำนวน 1 งาน ห้องสักการะ ร.9
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
197 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระจกบานเลื่อนและรางม่านที่อาคารโสตทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 6 สิงหาคม 2563
198 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยามบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยประจำปี 2564 ของศูนย์ฯเพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
199 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเลอร์ อาคารพิทยพัฒน์ อาคารสัมมนา ๒ อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
200 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 6 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
201 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิง จำนวน 1 งาน ประจำปี 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
202 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 3 สิงหาคม 2563
203 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดูแลระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน ประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
204 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 สิงหาคม 2563
205 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 สิงหาคม 2563
206 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบอกรับฐานข้อมูลCINAHLCompleteจำนวน1ฐาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
207 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 31 สิงหาคม 2563
208 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 สิงหาคม 2563
209 ชื่อเรื่อง :ผลการจัดเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
210 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม Flow Meter ของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
211 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานเขียนแบบงานปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 สิงหาคม 2563
212 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อโปโลโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน จำนวน 130 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 สิงหาคม 2563
213 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 27 สิงหาคม 2563
214 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 42 ปี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
215 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโล่เกษียณอายุราชการ เกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และเกียรติบัตรเข็มสามศรทองคำ ประจำปี 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
216 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการการประชุมถอดบทเรียนในการจัดสอนเสริมเข้มพิเศษ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 สิงหาคม 2563
217 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซักผ้าเพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยตั้งแต่เดือนกันยายน2563ถึงเดือนตุลาคม2564
รายละเอียด: ประากศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
218 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 สิงหาคม 2563
219 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 31 สิงหาคม 2563
220 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่วิทยุสื่อสาร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 31 สิงหาคม 2563
221 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องทำบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 31 สิงหาคม 2563
222 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานวันสถาปกนามหาวิทยาลัย ครบ 42 ปี จำนวน 7 รายการ ในวันที่ 4-5 กันยายน 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2563
223 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าบริการ Cloud Computing จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
224 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อช้อนส้อม(สีขาว) และทิชชู่บรรจุถุงซีล จำนวน 12,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 กันยายน 2563
225 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารว่าง วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
226 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาิจัดจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One (เดินสาย UTP,ติดตั้งสายไฟฟ้าพร้อมปลั๊กไฟ และขุดหูฟัง) จำนวน 200 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563
227 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนัการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ (ระบบใหม่) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกา ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
228 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 500 เล่ม โดยวืิธีเฉพาเจาะจาง
รายละเอียด: วันที่ 24 สิงหาคม 2563
229 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 60 ม้วน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
230 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563
231 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 สิงหาคม 2563
232 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 130 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 19 สิงหาคม 2563
233 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสาร จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 สิงหาคม 2563
234 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ 4 สี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 สิงหาคม 2563
235 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างการบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
236 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 21 สิงหาคม 2563
237 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเขียนแบบงานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
238 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่สามศรพร้อมกล่อง จำนวน 22 โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 21 สิงหาคม 2563
239 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (29-31 ก.ค 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 18 สิงหาคม 2563
240 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 สิงหาคม 2563
241 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเขียนแบบงานตาข่ายกันนก อาคารบริการ 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 24 สิงหาคม 2563
242 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
243 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Line Printer จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
244 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
245 ชื่อเรื่อง :ประกาศจัดจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
246 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานเขียนแบบงานปรับปรุงทาสีอาคารบริภัณฑ์สุโขสโมสรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 สิงหาคม 2563
247 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเขียนแบบงานปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารวิชาการ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 26 สิงหาคม 2563
248 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านการให้บริการ SMS ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค 63-30 ก.ย 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 21 สิงหาคม 2563
249 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโถปัสสาวะชาย ที่อาคารโสตทัศน์ (EBPC) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 17 มีนาคม 2563
250 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายรับเสด็จ ป้ายแสดงความยินดี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563
251 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
252 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
253 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
254 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่อง video Scan Converter แบบ Digital High Definition ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
255 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้แบบหนังหรือแบบโพลี พร้อมดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงสำหรับบัณฑิตและญาติ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
256 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุึดแปลงสัญญาณภาพและวัญญาณเสียงแบบ Digital High Definition ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
257 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ขนาด 9"x5.5" (2 ชั้น พิมพ์ 1 สี) จำนวน 100,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
258 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 20KVA พร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 16 มีนาคม 2563
259 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือ จำนวน 240 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 13 มีนาคม 2563
260 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบอร์ดข้อมูลและป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 18 มีนาคม 2563
261 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในงานพิธีพระราาชทานปริญญาับตร รรุ่นที่ 36 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
262 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน-ภายนอก มหาวิทยาลัยสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
263 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 18 มีนาคม 2563
264 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Backdrop ประกอบนิทรรศการ จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563
265 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9279 นบ. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 เมษายน 2563
266 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการบริการทางเทคนิคสำหรับระบบ IBM SmartCloud Control Desk และระบบ Tivoli Endpoint Manager ณ สถานที่ติดตั้ง (On Site Service)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
267 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัจด้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
268 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Digital Color Monitor ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
269 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 มีนาคม 2563
270 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
271 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำรองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
272 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
273 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศชั้นคึ่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
274 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
275 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้ไมโครบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 มีนาคม 2563
276 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีทางลาดเพื่อรับเสด็จฯ ที่อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 3 มีนาคม 2563
277 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่าง จำนวน 10 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563
278 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปูเพรมเวทีและจัดเก็บที่อาคารอเนกนิทัศน์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 มีนาคม 2563
279 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 4 มีนาคม 2563
280 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 16 มีนาคม 2563
281 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม/ตารางเมตร จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 5 มีนาคม 2563
282 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
283 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดโดยรอบมหาวิทยาลัย และลลานจอดรถฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563
284 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยว