งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารหลังใหม่บริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
2 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจออกแบบงานปรับปรุงอาคารสัมมนา 1 และ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
3 ชื่อเรื่อง :ประกาศรายชื่อผูผ่านคุรสมบัติที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อนำเสนอผลงาน เรื่อง จ้างสำรวจและออกแบบงานปรับปรุงอาคารสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563
4 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบก่อสร้างสำหรับใช้ในการจัดจ้างจ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่บริเวณพื้นที่ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
5 ชื่อเรื่อง :ประกาศรายชื่อผู็ป่านคุรสมบัติที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อเสนอแบบ เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างสำหรับใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่บริเวณพื้นที่ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน (เอสการเลขที่ 4-21/2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
6 ชื่อเรื่อง :ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจ้างสำรวจ ตรวจสอบอาคารสถานที่ และจัดทำข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาที่ทำการ ณ ส่วนกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์วิทยพัมนา มสธ. จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
7 ชื่อเรื่อง :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจและออกแบบงานปรับปรุงอาคารสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
8 ชื่อเรื่อง ::ยกเลิกประกาศผู้ชนะการจ้างสำรวจและออกแบบงานปรับปรุงอาคารสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
9 ชื่อเรื่อง :สัญญาเลขที่ 304-61-04-036 (จ้างควบคุมงาน)
รายละเอียด: ขึ้นเอกสารวันที่ 11 มีนาคม 2562
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ