ทุนพัฒนาระบบงาน
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
แบบฟอร์ม
ผลงานการพัฒนาระบบงาน
การเผยแพร่เทคโนโลยี

 
แบบฟอร์ม Download
1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
2. แบบฟอร์มขอขยายเวลา
3. แบบฟอร์มการจัดพิมพ์รายงาน
   3.1  รายงานการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
       - รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
       - คู่มือการใช้งาน
       - รายงานบทสรุปโครงการสำหรับผู้บริหาร
   3.2 รายงานการจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติงาน
       - รายงานการจัดทำกระแสงาน (Workflow Diagram)
       - รายงานการจัดทำคู่มือผู้ใช้ (User Manual)
       - รายงานการจัดทำคำถามคำตอบ (FAQ)
จัดทำโดย
ผ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช