ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition

สำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ เพื่อการเขียนบรรณานุกรม ให้ถูกต้อง

..อ่านต่อ 6 กุมภาพันธ์ 2558
คู่มือและแบบบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู
สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต หลักสูตรและการสอน..อ่านต่อ 19 ตุลาคม 2560
PowerPont ชุดวิชา 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
..อ่านต่อ 21 กันยายน 2560
ตารางเทียบโครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 (แยกตามวุฒิการศึกษา)
hot.gifตารางเทียบโครงสร้างหลักสูตร ศิลปศาสตรบันฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย กับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา..อ่านต่อ 30 มิถุนายน 2561
ตารางการจัดอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin ประจำปี 2561
รายละเอียดตามเอกสาร..อ่านต่อ 26 มิถุนายน 2561
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต..อ่านต่อ 26 มิถุนายน 2561
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
จัดโดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 13 หลักสูตร
..อ่านต่อ 26 มิถุนายน 2561
แนวทางการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560
hot.gif โดยสาขาวิชาศึกษาศาสตร์..อ่านต่อ 25 มิถุนายน 2561
เอกสารโสตทัศน์ การสอนเสริมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช

..อ่านต่อ 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ให้มารายงานตัวที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..อ่านต่อ 26 มิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานผลการประชุมทางวิชาการและเสนอบทความวิจัย
Sbnew - Copy.gifโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์..อ่านต่อ 18 พฤษภาคม 2561
โครงการการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Sbnew - Copy.gif จัดโดยแขนงวิชาการศึกษานอกระบบ..อ่านต่อ 22 มีนาคม 2561
โครงการ การสร้างเครื่องมือวัดค่านิยมไทย
Sbnew - Copy.gif โดยรศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง และคณะ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ...อ่านต่อ 22 มีนาคม 2561
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “การศึกษา 4.0 ทางรอดในยุคผ่านเปลี่ยน”
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ราชบัณฑิตภาคีสมาชิก สาขาศึกษาศาสตร์..อ่านต่อ 22 มีนาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยและการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"
Sbnew.gif ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมฯ..อ่านต่อ 19 มีนาคม 2561
ขอเชิญฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “การใช้โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์..อ่านต่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
Sbnew - Copy.gif เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 60 - 29 ม.ค. 61..อ่านต่อ 17 พฤศจิกายน 2560
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “การใช้โปรแกรม Endnote สำหรับเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม”
โดยผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป และ อ.ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร..อ่านต่อ 17 พฤศจิกายน 2560
2017 ICE Conference Program
2017 ICE Conference Program..อ่านต่อ 12 ตุลาคม 2560
International Conference in Education
โครงการประชุมสัมมนานานาชาติด้านศึกษาศาสตร์ เรื่อง Education For Human Resource Development in the 21st Century..อ่านต่อ 28 กันยายน 2560
Presentations International Conference in Education
 Presentations..อ่านต่อ 28 กันยายน 2560
การจัดโครงการบริการวิชาการของแขนงวิชาบริหารการศึกษา
..อ่านต่อ 1 กันยายน 2560
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของคณาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.
..อ่านต่อ 11 กรกฎาคม 2560
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.
hot.gifรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา..อ่านต่อ 11 กรกฎาคม 2560
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ข้อเสนอโครงการวิจัย เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ
 วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ปิดรับสมัคร 10 มีนาคม 2560 ด่วน จำนวนจำกัด 50 คน เท่านั้น..อ่านต่อ 31 พฤษภาคม 2560
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
"การวัดและประเมินในศตวรรษที่ 21: การวัดทักษะในศตวรรษที่ 21 และการประเมินเพื่อการเรียนรู้"..อ่านต่อ 31 พฤษภาคม 2560

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin