วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
Login | สมัครสมาชิก      
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) จะทำการปิดปรับปรุงระบบการส่งบทความ (Submission) เพื่อทำการย้ายระบบการจัดการวารสารออนไลน์ไปยังเว็บไซต์ Thai Journal Online (ThaiJO) ผู้สนใจสามารถส่งบทความบนเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/e-jodil/index ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ผู้ส่งบทความต้องชำระค่าพิจารณาบทความ
โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่บัญชี 147-1-03636-7
-ภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท
-ภาษาอังกฤษ บทความละ 5,000 บาท
(แนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมส่งบทความ)
-สำหรับบุคลากร มสธ. ไม่เสียค่าใช้จ่าย

บทความล่าสุด

     
     

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2562


บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ


ISSN (online):2287-0326


อ่านบทความฉบับเต็ม |
Download
     

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,513  คน
ผู้เข้าชม 108,591  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th