แบบทดสอบความคิดเห็น
บทความเผยแพร่ทาง internet "สาระน่ารู้"
เพศ
อาชีพ
สถานะภาพ
การเข้ามาอ่านบทความ
ความพึงพอใจในการอ่านบทความ
สาระความรู้ในบทความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้