โครงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา

โครงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาเป็นกรณีพิเศษ
            โครงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาเป็นกรณีพิเศษ เป็นโครงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาให้กับผู้ที่เคยศึกษากับมหาวิทยาลัยแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในโอกาสครบรอบ 36 ปีของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
           สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาที่เคยเรียนและสอบผ่านจากมหาวิทยาลัยให้กับผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ที่เคยเป็นนักศึกษาของมสธ.มาแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม


จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
สอบถามรายละเอียดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โทร: 0-2504-7788