Wilasinee Th. Last Update : 23/05/2017

 

Download เอกสารโสตทัศน์

ชื่อชุดวิชา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1. 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. 10121  อารยธรรมมนุษย์
3. 10131  สังคมมนุษย์
4. 10141  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
5. 10151  ไทยศึกษา
-
6. 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-
7. 30105  การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
8. 30201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
9. 30204  องค์การและการจัดการ
-
10. 30205  คณิตศาสตร์และสถิติ
11. 30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
12. 30210  การจัดการการผลิตและการดำเนินงานและหลักการตลาด
-
-
13. 30211  องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-
14. 32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
15. 32208  การบัญชีชั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
16. 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
-
-
17. 32302 การจัดการการตลาด
-
18. 32303 การจัดการการเงิน
19. 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
-
20. 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
21. 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
-
-
22. 33304  ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสตร์
23. 41211  กฎหมายแพ่ง 1
24. 41212  กฎหมายแพ่ง 2
25. 41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
-
26. 41231  กฎหมายอาญา 1
27. 41232  กฎหมายอาญา 2
-
28. 41311  กฎหมายแพ่ง 3
-
29. 41321  กฎหมายพาณิชย์ 1
-
30. 41322  กฎหมายพาณิชย์ 2
-
31. 41323  กฎหมายพาณิชย์ 3
-
32. 41324  กฎหมายพาณิชย์ 4
-
33. 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1
34. 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2
35. 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
-
36. 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
-
37. 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
38. 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
39. 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
40. 80202  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
-
41. 80308  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
-
42. 81311 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์
-
43. 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
-
44. 90201 การจัดการฟาร์ม
-
45. 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
-
46. 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
-
47. 91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
-
48. 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ
  สำหรับชุดวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้อยู่ระหว่างการประสานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง