ค่านิยมกองแผนงาน     PLAN :   P=Pointer  เป็นผู้นำ     L=Learning  ใฝ่เรียนรู้     A=Action  กระตือรือร้น     N=Network  สร้างเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการการจัดทำแผนแม่บทบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2562-2582)
   
          

(โครงการการจัดทำแผนแม่บทบริการวิชาการแก่สังคม มสธ. ระยะ 20 ปี)  
     บทบาทของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนการพัฒนาประเทศ

 

 


 

  
 
(โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในอนาคต”)
          
  ประมวลภาพ โครงการบรรยายพิเศษ  เรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในอนาคต”
  (ร่าง) โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในอนาคต”
  (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๗) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) 
  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (แผนการศึกษาชาติ 20 ปี)
  จากนโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574 โดย (ดร.สุเมธ แย้มนุ่น)
  กรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (Policy Guideline)
  ระบบการสอนทางไกล แผน มสธ.2543 (STOU PLAN 2000)
  รวบรวมประเด็นสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบและสื่อการเรียนการสอนทางไกล มสธ.   (PowerPoint)
  Re-Profiling มสธ :มุมมองของผู้ก่อตั้ง โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
  เอกสารประกอบโครงการบรรยายทางวิชาการ การสนับสนุนการศึกษา กับบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาการ มสธ. สู่ประเทศไทย 4.0
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
STOU Plan 2018-Overview
 

สำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถรับฟังการบรรยายพิเศษผ่าน OET Webcasting ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 
 
   เอกสารเผยแพร่ใหม่
  รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี ( Good University Report ) ประจำปี พ.ศ.2559
  รายงานระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อาคารบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02-5047156โทรสาร 02-5032636 Admin : nattanon.Sro@stou.ac.th