ค่านิยมกองแผนงาน     PLAN :   P=Pointer  เป็นผู้นำ     L=Learning  ใฝ่เรียนรู้     A=Action  กระตือรือร้น     N=Network  สร้างเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการการจัดทำแผนแม่บทบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2562-2582)
   
 

 

 
 
   

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี ใน Google Chrome , Safari, Firefox
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อาคารบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02-5047156โทรสาร 02-5032636 Admin : nattanon.Sro@stou.ac.th