มสธ.
หน้าแรก
คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาขาวิชาอื่นๆ


        สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 มีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้การศึกษาแก่นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค ทฤษฎีและหลักการบริหารงานจากแขนงวิชาการต่างๆ ได้แก่ การจัดการงานก่อสร้าง การบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ ซึ่งความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนหรือผู้ทำงานอยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากการสอน สาขาวิชาฯ ยังมุ่งส่งเสริมงานวิจัยด้านการบริหารในแขนงวิชาดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำผลที่ได้รับมาปรับใช้ในการผลิตเอกสารการสอน หรือปรับปรุงชุดวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนในรายละเอียด ดังนี้คือ

      1. แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง เปิดสอน 1 วิชาเอก คือ
          - วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง 2 ปี

      2. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอนวิชาเอกต่างๆ ดังนี้
          2.1 วิชาเอกการจัดการทั่วไป 4 ปี
          2.2 วิชาเอกการจัดการทั่วไป 2 ปี
          2.3 วิชาเอกการบัญชี 4 ปี
          2.4 วิชาเอกการบัญชี 2 ปี
          2.5 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 2 ปี
          2.6 วิชาเอกการตลาด 2 ปี
          2.7 วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป 2 ปี (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
          2.8 วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 2 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาเฉพาะ

                (1) กลุ่มวิชาเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว
                (2) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

      3. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ เปิดสอนวิชาเอกต่างๆ ดังนี้
          3.1 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี
          3.2 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 2 ปี
ทั้ง 2 วิชาเอก แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชาเฉพาะ
                (1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
                (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา
                (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารงานทั่วไป
                (4) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารงานราชทัณฑ์
                (5) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารงานสรรพสามิต

       สาขาวิชาวิทยาการจัดการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
           1) เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
           2) เพื่อส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
           3) เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการแก่ประชาชน ตลอดทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการในหมู่นักธุรกิจ ข้าราชการ และ นักบริหารด้านต่างๆ
           4) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการบริหารและการจัดการ

       ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  แขนงวิชาบริหารธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกด้าน ทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น พ่อค้า นักธุรกิจ นักการเงิน นักบัญชี ผู้สอบบัญชี นักการธนาคาร เลขานุการ นักการตลาด เจ้าหน้าที่ประกันภัย และพนักงานขาย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในแขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สามารถประกอบอาชีพได้หลายลักษณะทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เช่น ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) พัฒนากร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำรวจ ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการงานก่อสร้าง ทางด้านการ ควบคุมงานก่อสร้าง การวางแผน สำรวจปริมาณ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งใน และต่างประเทศ

บนสุด/top   


แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 

 แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)

 • วิชาเอกการจัดการทั่วไป 4 ปี (30214)

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

      และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา หรือ

  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
    โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
     
และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
     
หรือ

  4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือ
  
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอื่น ๆ
      ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) หรือ

  7. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาอื่น ๆ
      ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเลขานุการ
      การตลาด การขาย การโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ

  8. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ที่ไม่ใช่สาขาการบัญชี การตลาด
      การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร
      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารงานบุคคล เศรษฐศาสตร์วิชาเอกการเงิน
      และการธนาคาร และวิชาเอกบริหารธุรกิจ 

 
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
 • วิชาเอกการบัญชี 4 ปี (30224)

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

   และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
   โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
   และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
  
หรือ

4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือ
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
    ที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
    ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
ที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจจากสถาบันการศึกษาที่
     กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
หรือ
7. สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่ไม่ใช่
    ทางบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง      

 
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ (303)
 • วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี (30314) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 • - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (6)
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา (7)
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารงานทั่วไป (8)
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารงานราชทัณฑ์ (9)
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารงานสรรพสามิต (A)

   
  ให้ผู้สมัครวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์4 ปี ระบุกลุ่มวิชาเฉพาะด้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ต้องการ ลงในใบสมัครและใบขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษา (มสธ.1) ด้วย 
  มิฉะนั้นจะทำให้การสมัคร เป็นนักศึกษาของท่านไม่สมบูรณ์

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
   และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
   โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ
3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
   และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
   หรือ

4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือ
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) ในประเภทวิชาอื่น ๆ
   ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ

7. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาอื่น ๆ
   ที่ไม่ใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์
   (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

   
และการบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
8. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
   ในประเภทวิชาอื่น ๆ 
ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี
   การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล
   ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์  และ
   ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
หรือ
9. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชา
   บริหารธุรกิจ  
      


หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

  แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (301)
 • วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง 2 ปี (30112)

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิค สถาปัตยกรรม
   ช่างสำรวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน และสาขาวิชาอื่นที่
   เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    กำหนด
หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิค
   อุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิมประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ก่อสร้าง
    และมีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับก่อสร้าง และมีประสบการณ์

   การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือ
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการชลประทานจากโรงเรียนชลประทาน
   จากโรงเรียนชลประทาน  หรือ
4. สำเร็จการศึกษาช่างตรีกรมโยธาธิการ ช่างตรีจากโรงเรียนช่างรังวัดที่ดิน
   (กรมที่ดิน) ช่างตรีจากโรงเรียนช่างกลางคืน กระทรวงศึกษาธิการ
    ซึ่งอนุมัติทั้ง
3 แผนก ได้แก่ ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา  หรือ
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในสาขาวิชาเทคนิค วิศวกรรมสำรวจ
   เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม  หรือ
6. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชา
   การออกแบบตกแต่งภายใน  ปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือ
7. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
   และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
      (1) สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1,5,6 และ 7 ต้อง แนบสำเนา
   หลักฐานวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชา ประกอบการสมัครด้วย จำนวน 2 ฉบับ
      (2) สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ต้องแนบสำเนาหลักฐาน
   วุฒิการศึกษาทั้งข้อ ก) และ ข้อ ข) ดังนี้
           ก) วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ที่ระบุสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
               จำนวน 2 ฉบับ
           ข) วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ที่ระบุสาขาวิชาก่อสร้าง จำนวน 2 ฉบับ

 
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)

 • วิชาเอกการจัดการทั่วไป 2 ปี (30212)


   

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
   หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในประเภทวิชาบริหารธุรกิจในสาขาวิชาการบัญชี
   การตลาด การจัดการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    การเงินและการธนาคาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ธุรกิจการค้าต่างประเทศ
    การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจสถานพยาบาล
    การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาเศรษฐศาสตร์
    วิชาเอกการเงิน และการธนาคาร วิชาเอกบริหารธุรกิจ 
หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางศิลปศาสตร์ 
    (ภาษาต่างประเทศ) 
หรือ
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจในสาขาวิชาการบัญชี การธนาคารและธุรกิจการเงิน
   การเลขานุการ การตลาด การขาย การโรงแรม และการท่องเที่ยว หรือ
4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
       
ผู้สมัครต้องแนบสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาประกอบ
    การสมัครด้วย จำนวน 2 ฉบับ

 
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)

 • วิชาเอกการบัญชี 2 ปี (30222)

    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
   หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาที่
   สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 
    หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทางบริหารธุรกิจ ที่ไม่ใช่
    การบัญชี หรือประกาศนียบัตรวิชาเชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบริหารธุรกิจ
    จากสถาบันการ ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน ก.พ.รับรอง
     
ผู้สมัครต้องแนบสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาประกอบ
    การสมัครด้วย จำนวน 2 ฉบับ

 
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
 • วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 2 ปี (30232)

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
   หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา หรือ
    ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่           
    ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี ธุรกิจบริการ ภาษาธุรกิจ หรือ
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคารการบัญชี หรือ
4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    ที่ไม่ใช่ ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี ธุรกิจบริการ ภาษาธุรกิจ หรือ
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    ด้านธุรกิจบริการ
ภาษาธุรกิจ หรือ
6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

     
ผู้สมัครต้องแนบสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาประกอบ
    การสมัครด้วย จำนวน 2 ฉบับ

 
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
 • วิชาเอกการตลาด 2 ปี (30242)

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
    หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการตลาด การขาย หรือปริญญาตรี
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์ หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
    ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร หรือ
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
    ในสาขาวิชาธุรกิจบริการ ธุรกิจการค้าต่างประเทศ หรือ
4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า    
   ในสาขาวิชาการจัดการ การบริหารงานบุคคล การเลขานุการ
    การโฆษณา สารสนเทศ ภาษาธุรกิจ หรือ
5. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์
      
ผู้สมัครต้องแนบสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาประกอบ
    การสมัครด้วย จำนวน 2 ฉบับ

 
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)

 • วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป 2 ปี (30252)
           (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)

    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา

    หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจด้าน
    การเงิน
และการธนาคาร การบัญชี การตลาด การจัดการ หรือ

2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
    หรือ ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
    ที่ไม่ใช่
ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี การตลาด การจัดการ หรือ

3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือ
4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว
    จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

       
ผู้สมัครต้องแนบสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาประกอบ
    การสมัครด้วย จำนวน 2 ฉบับ

  แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
 • วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 2 ปี (30262)
  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาเฉพาะ

        
           - กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (1)
           - กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจการจัดประชุมนิทรรศการ
             และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (2)


           ให้ผู้สมัครวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 2 ปี ระบุกลุ่มวิชาเฉพาะด้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ต้องการ ลงในใบสมัครและใบขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษา (มสธ.1) ด้วย มิฉะนั้นจะทำให้การสมัคร เป็นนักศึกษาของท่านไม่สมบูรณ์

     

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
    ในประเภทวิชา หรือ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรม บริหารธุรกิจ หรือ
    อนุปริญญา หรือ ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
ในสาขาวิชาการโรงแรมและ
    การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  วิชาเอกบริหารธุรกิจ
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
2. สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาอื่น ๆ หรือ
3 .สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือ
4 . สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาธุรกิจ
     โรงแรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การเลขานุการ
     การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจบริการ และ
     การประชาสัมพันธ์ หรือ
      
5 . สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับวิทยาลัยชุมชน
     ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
      อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      ภาษาอังกฤษธุรกิจ การบริหารงานนันทนาการ ในสถานประกอบการ
         
ผู้สมัครต้องแนบสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาประกอบ
    การสมัครด้วย จำนวน 2 ฉบับ

  แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ (303)
 • วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 2 ปี (30312) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (6)
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา (7)
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารงานทั่วไป (8)
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารงานราชทัณฑ์ (9)
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารงานสรรพสามิต (A)
              ให้ผู้สมัครวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 2 ปี ระบุกลุ่มวิชาเฉพาะด้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ต้องการ ลงในใบสมัครและใบขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษา (มสธ.1) ด้วย มิฉะนั้นจะทำให้การสมัคร เป็นนักศึกษาของท่านไม่สมบูรณ์

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขารัฐศาสตร์

    รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
    บริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษา
    ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
    ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
    ธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย
    ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์
    และธุรกิจหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์

         ผู้สมัครต้องแนบสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาประกอบ
    การสมัครด้วย จำนวน 2 ฉบับ

บนสุด/top   


หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการจัดการทั่วไป 4 ปี (30214)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1-5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20-24 ชุดวิชา หรือ 120-144 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
    หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเท่า
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
  - บังคับ 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  - และเลือก 4 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10152 ไทยกับสังคมโลก
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   
ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา

3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การธนาคาร
และธุรกิจการเงิน
    การเลขานุการ การตลาด การขาย การโรงแรมและการท่องเที่ยว
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา

4. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา
    การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารงานบุคคล เศรษฐศาสตร์วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกบริหารธุรกิจ
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา


  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา

  - บังคับ 15 ชุดวิชา

 • 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 30204 องค์การและการจัดการ
 • 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
 • 32302 การจัดการการตลาด
 • 32303 การจัดการการเงิน
 • 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32415 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
 • 32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  - และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
 • 32306 การลงทุน
 • 32307 การจัดการการขายและการกระจายสินค้า
 • 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32407 การจัดการธุรกิจต่างประเทศ
 • 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
 • 32409 การวางแผนบุคลากร การกำหนดตำแหน่งงาน การสรรหาและการเลือกสรร
 • 32410 การบริหารค่าตอบแทน
 • 32411 ปัญหาและการวิจัยตลาด
 • 32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า
 • 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย
 • 32422 หลักการประกันภัย

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
          เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการบัญชี 4 ปี (30224)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1-5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20-24 ชุดวิชา หรือ 120-144 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
    หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเท่า

    ให้ศึกษาหมวดศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
  - บังคับ 3 ชุดวิชา
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10151 ไทยศึกษา
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ และ
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
ที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจจากสถาบันการศึกษาที่
    กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา

3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่
    สภามหาวิทยาลัยรับรอง

          ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

 • 10151 ไทยศึกษา
         

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา                                                                                                                                  
   - บังคับ 15 ชุดวิชา
 • 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32202 การจัดการการตลาดและการผลิต
 • 32204 การบัญชีขั้นต้น
 • 32205 การบัญชีขั้นกลาง 2
 • 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
 • 32303 การจัดการการเงิน
 • 32309 องค์การและการจัดการงานบุคคล
 • 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
 • 32314 การบัญชีขั้นสูง
 • 32320 การบัญชีขั้นกลาง 1
 • 32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • 32322 การสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และการวางแผนภาษี
 • 32424 ประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
 • 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  - และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
 • 32427 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
 • 32428 ปัญหาการสอบบัญชี
 • 32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจการ
 • 32431 การอำนวยการ วางแผนควบคุมและการงบประมาณ
 • 32443 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี
 • 32445 การบัญชีระหว่างประเทศ

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวชากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ยกเว้น ชุดวิชาต่อไปนี้

  1.   ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
  2.   13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ
  3.   16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
  4.   16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
  5.   16440 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
  6.   16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  7.   16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
  8.   16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
  9.   16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
  10. 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
  11. 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
  12. 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
  13. 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  14. 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
  15. 20001 ระบบการเรียนการสอน
  16. 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
  17. 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  18. 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
  19. 30202 หลักการบัญชี
  20. 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
  21. 40205 กฎหมายธุรกิจ
  22. 41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
  23. 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  24. 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
  25. 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  26. 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  27. 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
  28. 54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์
  29. 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
  30. 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
  31. 56302 การฝึกปฏิบัติชันสูตรสาธารณสุข
  32. 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
  33. 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
  34. 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
  35. 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
  36. 93438 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
  37. 93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
  38. 93440 การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ
  39. 93441 การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก
  40. 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
  41. 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  42. 96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
  43. 96402 คอมพิวเตอร์กับการบัญชี
  44. 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
  45. 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
  46. 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
  47. 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด
  48. 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ (303)
   วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี (30314)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1-5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1-3 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18-24 ชุดวิชา หรือ 108-144 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
  - บังคับ 3 ชุดวิชา
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10151 ไทยศึกษา
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10152 ไทยกับสังคมโลก

2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10151 ไทยศึกษา
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 7-9
     
ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา
  - บังคับ 12 ชุดวิชา
 • 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
 • 30204 องค์การและการจัดการ
 • 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
 • 33201 การบริหารราชการไทย
 • 33202 การคลังและงบประมาณ
 • 33203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ
 • 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
 • 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
 • 33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ
 • 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
  - และเลือก 4 ชุดวิชา จาก กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
       1) กลุ่มวิชาเฉพาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กลุ่ม 6)
 • 32410 การบริหารค่าตอบแทน
 • 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • 33411 การแรงงานสัมพันธ์
 • 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
       2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา (กลุ่ม 7)
 • 33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
 • 33421 การบริหารท้องถิ่น
 • 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
 • 33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร
      3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารงานทั่วไป (กลุ่ม 8)
 • 33432 การบริหารสำนักงาน
 • 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ
 • 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ
      4) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารงานราชทัณฑ์ (กลุ่ม 9)
 • 33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
 • 33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
 • 33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด
 • 33437 การบริหารงานราชทัณฑ์
      5) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารงานสรรพสามิต (กลุ่ม A)
 • 33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
 • 33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
 • 33440 การบริหารงานสรรพสามิต
 • 33441 การตรวจสอบ และการควบคุมการจัดเก็บภาษี
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1-3 ชุดวิชา *

1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติข้อ 1-6 เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรใน
    ระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตร
   
การศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว                
          
2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 7-9  เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรใน
   ระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตร
    การศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว   

    หมายเหตุ * สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่
                     ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่อไปนี้ 1 ชุดวิชา เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
                     เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
                         
                           1. ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์

                           2. ชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์


หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (301)
   วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง 2 ปี (30112)       
   1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติข้อ 1-4 และข้อ 6-7
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา 
  - บังคับ 9 ชุดวิชา
 • 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
 • 30204 องค์การและการจัดการ
 • 31301 การวางแผนงานก่อสร้าง
 • 31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา
 • 31303 การจัดการงานสนาม
 • 31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
 • 31404 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง
 • 31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
 • 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 31304 ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง
 • 31403 เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่
 • 31405 การวิเคราะห์โครงการ
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
          เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
       เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
       เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง (301)
   วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง 2 ปี (30112)

    2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ตามที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติข้อ 5
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา หรือ 96 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา
 • 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
 • 30204 องค์การและการจัดการ
 • 31301 การวางแผนงานก่อสร้าง
 • 31302 การสำรวจปริมาณและ การประมาณราคา
 • 31303 การจัดการงานสนาม
 • 31304 ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง
 • 31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
 • 31403 เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่
 • 31404 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง
 • 31405 การวิเคราะห์โครงการ
 • 31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
 • 32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
 • 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
          เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการจัดการทั่วไป 2 ปี (30212)
   1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

       สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
       ธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และ
       ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร วิชาเอกบริหารธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 30204 องค์การและการจัดการ
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
 • 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
 • 32302 การจัดการการตลาด
 • 32303 การจัดการการเงิน
 • 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 32415 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
 • 32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  
              เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาต
         ให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้
         เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
  (ขอแนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ หรือ
                                                     ชุดวิชา 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร หรือ
                                                     ชุดวิชา 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในหมวดวิชาเลือกเสรี)       

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการจัดการทั่วไป 2 ปี (30212)
   2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา หรือ 102 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 30204 องค์การและการจัดการ
 • 30205 คณิตศาตร์และสถิติ
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
 • 32302 การจัดการตลาด
 • 32303 การจัดการการเงิน
 • 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32415 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
 • 32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
          เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว


แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการจัดการทั่วไป 2 ปี (30212)
   3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบัญชี
       การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเลขานุการ การตลาด การขาย การโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา หรือ 96 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา 
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 30204 องค์การและการจัดการ
 • 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
 • 32302 การจัดการการตลาด
 • 32303 การจัดการการเงิน
 • 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32415 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
 • 32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
          เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว
         ขอแนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร ในหมวดวิชาเลือกเสรี


แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการจัดการทั่วไป 2 ปี (30212)
   4. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา
  - บังคับ 14 ชุดวิชา
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 30204 องค์การและการจัดการ
 • 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
 • 32302 การจัดการตลาด
 • 32303 การจัดการการเงิน
 • 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • 32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหาร
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32415 ประสบการวิชาชีพบริหารธุรกิจ
 • 32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • 60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                                                           
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
 • 32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
 • 32306 การลงทุน
 • 32307 การจัดการการขายและการกระจายสินค้า
 • 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32407 การจัดการธุรกิจต่างประเทศ
 • 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
 • 32409 การวางแผนบุคลากร การกำหนดตำแหน่งงาน การสรรหาและการเลือกสรร
 • 32410 การบริหารค่าตอบแทน
 • 32411 ปัญหาและการวิจัยตลาด
 • 32413 การจัดการงานขนส่งสินค้า
 • 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย
 • 32422 หลักการประกันภัย
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
          เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการบัญชี 2 ปี (30222)
   1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
  - บังคับ 8 ชุดวิชา
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32205 การบัญชีขั้นกลาง 2
 • 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
 • 32314 การบัญชีขั้นสูง
 • 32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • 32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษี
 • 32424 ประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
 • 32427 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
 • 32428 ปัญหาการสอบบัญชี
 • 32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจการ
 • 32431 การอำนวยการวางแผน ควบคุมและการงบประมาณ
 • 32443 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี
 • 32445 การบัญชีระหว่างประเทศ
             ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
                เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
            เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
            เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
    วิชาเอกการบัญชี 2 ปี (30222)
    2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า          
        ทางบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่การบัญชี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. ) ทางบริหารธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
  - บังคับ 10 ชุดวิชา
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32204 การบัญชีขั้นต้น
 • 32205 การบัญชีขั้นกลาง 2
 • 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
 • 32314 การบัญชีขั้นสูง
 • 32320 การบัญชีขั้นกลาง 1
 • 32321 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • 32322 การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษี
 • 32424 ประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32426 การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
 • 32427 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
 • 32428 ปัญหาการสอบบัญชี
 • 32429 การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ
 • 32431 การอำนวยการวางแผนควบคุมและการงบประมาณ
 • 32443 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี
 • 32445 การบัญชีระหว่างประเทศ
       ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
                เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
           เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
           เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 2 ปี ( 30232 )
   1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า 
       ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร หรือการบัญชี
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 40205 กฎหมายธุรกิจ
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
  - บังคับ 7 ชุดวิชา

 • 32203 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน
 • 32303 การจัดการการเงิน
 • 32306 การลงทุน
 • 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
 • 32416 การวางแผน การควบคุม และการวิจัยทางการเงิน
 • 32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์
 • 32418 ประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ตามความสนใจโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเลือกทั้ง 2 ชุดวิชาภายในกลุ่มเดียวกัน

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มจัดการการเงินและการลงทุน
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

  กลุ่มที่ 2 กลุ่มจัดการงานธนาคาร
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 32421 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ

  กลุ่มที่ 3 กลุ่มการดำเนินงานประกันภัย
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 32422 หลักการประกันภัย
 • 32423 การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย

  กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาอื่น ๆ
 • 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
 • 32404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
    วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 2 ปี ( 30232 )
    2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
หรือเทียบเท่า
        ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี ธุรกิจบริการ หรือภาษาธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 40205 กฎหมายธุรกิจ

   ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
  - บังคับ 8 ชุดวิชา

 • 32203 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน
 • 32303 การจัดการการเงิน
 • 32306 การลงทุน
 • 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
 • 32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
 • 32416 การวางแผน การควบคุม และการวิจัยทางการเงิน
 • 32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์
 • 32418 ประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ตามความสนใจโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเลือกทั้ง 2 ชุดวิชาภายในกลุ่มเดียวกัน

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มจัดการการเงินและการลงทุน
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

  กลุ่มที่ 2 กลุ่มจัดการงานธนาคาร
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 32421 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ

  กลุ่มที่ 3 กลุ่มการดำเนินงานประกันภัย
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 32422 หลักการประกันภัย
 • 32423 การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย

  กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาอื่น ๆ
 • 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
 • 32404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 2 ปี ( 30232 )
   3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร หรือ การบัญชี
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา หรือ 96 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 40205 กฎหมายธุรกิจ

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา
  - บังคับ 9 ชุดวิชา

 • 32203 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน
 • 32303 การจัดการการเงิน
 • 32306 การลงทุน
 • 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
 • 32309 องค์การและการจัดการงานบุคคล
 • 32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
 • 32416 การวางแผน การควบคุม และการวิจัยทางการเงิน
 • 32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์
 • 32418 ประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ตามความสนใจโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเลือกทั้ง 2 ชุดวิชาภายในกลุ่มเดียวกัน

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มจัดการการเงินและการลงทุน
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

  กลุ่มที่ 2 กลุ่มจัดการงานธนาคาร
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 32421 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ

  กลุ่มที่ 3 กลุ่มการดำเนินงานประกันภัย
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 32422 หลักการประกันภัย
 • 32423 การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย

  กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาอื่น ๆ
 • 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
 • 32404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 2 ปี ( 30232 )
   4. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี 
       ธุรกิจบริการหรือภาษาธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 40205 กฎหมายธุรกิจ
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
  - บังคับ 10 ชุดวิชา

 • 32202 การจัดการการตลาดและการผลิต
 • 32203 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน
 • 32303 การจัดการการเงิน
 • 32306 การลงทุน
 • 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
 • 32309 องค์การและการจัดการงานบุคคล
 • 32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
 • 32416 การวางแผน การควบคุม และการวิจัยทางการเงิน
 • 32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์
 • 32418 ประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ตามความสนใจโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเลือกทั้ง 2 ชุดวิชาภายในกลุ่มเดียวกัน

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มจัดการการเงินและการลงทุน
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

  กลุ่มที่ 2 กลุ่มจัดการงานธนาคาร
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 32421 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ

  กลุ่มที่ 3 กลุ่มการดำเนินงานประกันภัย
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 32422 หลักการประกันภัย
 • 32423 การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย

  กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาอื่น ๆ
 • 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
 • 32404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 2 ปี ( 30232 )
   5. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. )   
        สาขาวิชาบริหารธุรกิจด้านธุรกิจบริการ หรือภาษาธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 40205 กฎหมายธุรกิจ
 • 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
  - บังคับ 10 ชุดวิชา

 • 32202 การจัดการการตลาดและการผลิต
 • 32203 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน
 • 32303 การจัดการการเงิน
 • 32306 การลงทุน
 • 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
 • 32309 องค์การและการจัดการงานบุคคล
 • 32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
 • 32416 การวางแผน การควบคุม และการวิจัยทางการเงิน
 • 32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์
 • 32418 ประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ตามความสนใจโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเลือกทั้ง 2 ชุดวิชาภายในกลุ่มเดียวกัน

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มจัดการการเงินและการลงทุน
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

  กลุ่มที่ 2 กลุ่มจัดการงานธนาคาร
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 32421 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ

  กลุ่มที่ 3 กลุ่มการดำเนินงานประกันภัย
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 32422 หลักการประกันภัย
 • 32423 การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย

  กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาอื่น ๆ
 • 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
 • 32404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 2 ปี ( 30232 )
   6. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 21 ชุดวิชา หรือ 126 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 6 ชุดวิชา
 • 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 40205 กฎหมายธุรกิจ
 • 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
  - บังคับ 10 ชุดวิชา

 • 32202 การจัดการการตลาดและการผลิต
 • 32203 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน
 • 32303 การจัดการการเงิน
 • 32306 การลงทุน
 • 32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
 • 32309 องค์การและการจัดการงานบุคคล
 • 32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
 • 32416 การวางแผน การควบคุม และการวิจัยทางการเงิน
 • 32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์
 • 32418 ประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ตามความสนใจโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเลือกทั้ง 2 ชุดวิชาภายในกลุ่มเดียวกัน

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มจัดการการเงินและการลงทุน
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

  กลุ่มที่ 2 กลุ่มจัดการงานธนาคาร
 • 32406 การจัดการสินเชื่อ
 • 32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 32421 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ

  กลุ่มที่ 3 กลุ่มการดำเนินงานประกันภัย
 • 32420 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
 • 32422 หลักการประกันภัย
 • 32423 การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย

  กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาอื่น ๆ
 • 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
 • 32404 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302 )
    วิชาเอกการตลาด 2 ปี (30242 )
    1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการตลาด การขาย
        หรือปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
  - บังคับ 9 ชุดวิชา
 • 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 32302 การจัดการการตลาด
 • 32317 พฤติกรรมผู้บริโภค
 • 32411 ปัญหาและการวิจัยตลาด
 • 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
 • 32433 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
 • 32434 การส่งเสริมการตลาด
 • 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
 • 32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
 • 32316 การจัดการขายและศิลปะการขาย
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
 • 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย
 • 32436 การตลาดระหว่างประเทศ
 • 41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
          เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
     เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
     เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302 )
   วิชาเอกการตลาด 2 ปี (30242 )
   2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) หรืออนุปริญญา
       หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
  - บังคับ 9 ชุดวิชา
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 32302 การจัดการการตลาด
 • 32317 พฤติกรรมผู้บริโภค
 • 32411 ปัญหาและการวิจัยตลาด
 • 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
 • 32433 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
 • 32434 การส่งเสริมการตลาด
 • 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
 • 40205 กฎหมายธุรกิจ
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
 • 32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
 • 32316 การจัดการขายและศิลปะการขาย
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
 • 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย
 • 32436 การตลาดระหว่างประเทศ
 • 41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
          เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว


แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302 )
   วิชาเอกการตลาด 2 ปี (30242 )
   3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท.) หรืออนุปริญญา
       หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาธุรกิจบริการ ธุรกิจการค้าต่างประเทศ
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา                                                                                                                        
  - บังคับ 10 ชุดวิชา
 • 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 32302 การจัดการการตลาด
 • 32317 พฤติกรรมผู้บริโภค
 • 32411 ปัญหาและการวิจัยตลาด
 • 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
 • 32433 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
 • 32434 การส่งเสริมการตลาด
 • 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
 • 41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
 • 32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
 • 32316 การจัดการขายและศิลปะการขาย
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
 • 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย
 • 32436 การตลาดระหว่างประเทศ

 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
           เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302 )
   วิชาเอกการตลาด 2 ปี (30242 )
   4 . สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) หรืออนุปริญญา
        หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการ การบริหารงานบุคคล การเลขานุการ การโฆษณา สารสนเทศภาษาธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา                                                                                                                               
  - บังคับ 11 ชุดวิชา
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 32302 การจัดการการตลาด
 • 32317 พฤติกรรมผู้บริโภค
 • 32411 ปัญหาและการวิจัยตลาด
 • 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
 • 32433 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
 • 32434 การส่งเสริมการตลาด
 • 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
 • 40205 กฎหมายธุรกิจ
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
 • 32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
 • 32316 การจัดการขายและศิลปะการขาย
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
 • 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย
 • 32436 การตลาดระหว่างประเทศ
 • 41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
           เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
       เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
       เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302 )
   วิชาเอกการตลาด 2 ปี (30242 )
   5. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา หรือ 96 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา                                                                                                                              
  - บังคับ 13 ชุดวิชา
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 32302 การจัดการการตลาด
 • 32317 พฤติกรรมผู้บริโภค
 • 32411 ปัญหาและการวิจัยตลาด
 • 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
 • 32433 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
 • 32434 การส่งเสริมการตลาด
 • 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 
 • 40205 กฎหมายธุรกิจ
 • 41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
 • 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
 • 32305 การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
 • 32316 การจัดการขายและศิลปะการขาย
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
 • 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย
 • 32436 การตลาดระหว่างประเทศ

 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
          เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
    วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป 2 ปี (30252) (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
    1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ
        เทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี การตลาด การจัดการ
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
 • 32315 การจัดการการเงินและการลงทุน
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32422 หลักการประกันภัย
 • 32437 การประกันวินาศภัย 1
 • 32438 การประกันชีวิต 1
 • 32439 การประกันวินาศภัย 2
 • 32440 การประกันชีวิต 2
 • 32441 ประสบการณ์วิชาชีพประกันภัย 

 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
         เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว

      (เพื่อเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพด้านการประกันภัยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการขอแนะนำให้นักศึกษา
        ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจในหมวดวิชาเลือกเสรี)


แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป 2 ปี (30252) (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
   2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า
       ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่ไม่ใช่ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี การตลาด การจัดการ
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 32309 องค์การและการจัดการงานบุคคล
 • 32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
 • 32315 การจัดการการเงินและการลงทุน
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32422 หลักการประกันภัย
 • 32437 การประกันวินาศภัย 1
 • 32438 การประกันชีวิต 1
 • 32439 การประกันวินาศภัย 2
 • 32440 การประกันชีวิต 2
 • 32441 ประสบการณ์วิชาชีพประกันภัย  
 • 41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

 •        เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว

      (เพื่อเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพด้านการประกันภัยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการขอแนะนำให้นักศึกษา
        ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจในหมวดวิชาเลือกเสรี)

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป 2 ปี (30252) (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
   3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ชุดวิชา หรือ 96 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 32202 การจัดการการตลาดและการผลิต
 • 32203 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน
 • 32309 องค์การและการจัดการงานบุคคล
 • 32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
 • 32315 การจัดการการเงินและการลงทุน
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32422 หลักการประกันภัย
 • 32437 การประกันวินาศภัย 1
 • 32438 การประกันชีวิต 1
 • 32439 การประกันวินาศภัย 2
 • 32440 การประกันชีวิต 2
 • 32441 ประสบการณ์วิชาชีพประกันภัย 
 • 41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
          เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
     เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
     เป็นนักศึกษาแล้ว
    (พื่อเปิดโอกาสในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการขอแนะนำให้นักศึกษา
     ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ ในหมวดวิชาเลือกเสรี)


แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการประกันภัยทั่วไป 2 ปี (30252) (เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น)
   4. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 17 ชุดวิชา หรือ 102 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา
 • 32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
 • 32202 การจัดการการตลาดและการผลิต
 • 32203 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน
 • 32309 องค์การและการจัดการงานบุคคล
 • 32310 ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน
 • 32315 การจัดการการเงินและการลงทุน
 • 32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 32422 หลักการประกันภัย
 • 32437 การประกันวินาศภัย 1
 • 32438 การประกันชีวิต 1
 • 32439 การประกันวินาศภัย 2
 • 32440 การประกันชีวิต 2
 • 32441 ประสบการณ์วิชาชีพประกันภัย
 • 41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
 • 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
          เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว
    (เพื่อเปิดโอกาสในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการขอแนะนำให้นักศึกษา
      ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ ในหมวดวิชาเลือกเสรี)


แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 2 ปี (30262)
   1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชาหรือสาขาวิชา การท่องเที่ยว
       หรือการโรงแรม หรือบริหารธุรกิจ หรือสำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
       หรือสาขาวิชาธุรกิจบริการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
  - วิชาแกน 1 ชุดวิชา
 • 30202 หลักการบัญชี
  - วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา                                                                                                                                             
  - บังคับ 6 ชุดวิชา
 • 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 • 32360 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
 • 32362 กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 32363 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
 • 32469 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
  - และเลือก 1 กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะ 1) หรือ 2)
1) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (กลุ่ม 1) ให้ศึกษา 3 ชุดวิชา
 • 32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
 • 32464 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
 • 32465 การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
      สำหรับนักศึกษาที่มิได้มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว
      จะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใน แหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (กลุ่ม 2) ให้ศึกษา 3 ชุดวิชา
 • 32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 • 32467 การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ
 • 32468 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
     สำหรับนักศึกษาที่  มิได้ มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยว
     เพื่อเป็นรางวัล จะต้องเข้ารับการฝึก ปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวพื่อเป็น
     รางวัลตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
         เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
    เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
    เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 2 ปี (30262)
   2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาอื่นๆ
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา
  - วิชาแกน 7 ชุดวิชา
 • 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 30204 องค์การและการจัดการ
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32302 การจัดการการตลาด
 • 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  - วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา                                                                                                                                            
  - บังคับ 6 ชุดวิชา
 • 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 • 32360 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
 • 32362 กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 32363 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว 
 • 32469 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
  - และเลือก 1 กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะ 1) หรือ 2)
1) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (กลุ่ม 1) ให้ศึกษา 3 ชุดวิชา
 • 32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
 • 32464 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
 • 32465 การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
      สำหรับนักศึกษาที่มิได้มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติ
      ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใน แหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (กลุ่ม 2) ให้ศึกษา 3 ชุดวิชา
 • 32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 • 32467 การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ
 • 32468 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
      สำหรับนักศึกษาที่มิได้มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว
      เพื่อเป็นรางวัล จะต้องเข้ารับการฝึก ปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
      รางวัลตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
         เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
    เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
    เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 2 ปี (30262)
   3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา
  - วิชาแกน 7 ชุดวิชา
 • 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
 • 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 30204 องค์การและการจัดการ
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 32302 การจัดการการตลาด
 • 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  - วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา                                                                                                                                         
  - บังคับ 6 ชุดวิชา
 • 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 • 32360 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
 • 32362 กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเทียว
 • 32363 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
 • 32469 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
  - และเลือก 1 กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะ 1) หรือ 2)
1) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (กลุ่ม 1) ให้ศึกษา 3 ชุดวิชา
 • 32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
 • 32464 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
 • 32465 การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
      สำหรับนักศึกษาที่มิได้มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติ 
      ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (กลุ่ม 2) ให้ศึกษา 3 ชุดวิชา
 • 32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 • 32467 การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ
 • 32468 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
      สำหรับนักศึกษาที่มิได้มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว
      เพื่อเป็นรางวัล จะต้องเข้ารับการฝึก ปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
     รางวัลตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
         เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
    เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
    เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 2 ปี (30262)
   4. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาธุรกิจโรงแรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี
       เลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจบริการ และการประชาสัมพันธ์
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา
  - วิชาแกน 7 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 30204 องค์การและการจัดการ
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  - วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา                                                                                                                                             
  - บังคับ 6 ชุดวิชา
 • 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 • 32360 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
 • 32362 กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 32363 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
 • 32469 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว
  - และเลือก 1 กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะ 1) หรือ 2)
1) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (กลุ่ม 1) ให้ศึกษา 3 ชุดวิชา
 • 32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
 • 32464 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
 • 32465 การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
      สำหรับนักศึกษาที่มิได้มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติใน
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใน แหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (กลุ่ม 2) ให้ศึกษา 3 ชุดวิชา
 • 32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 • 32467 การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ
 • 32468 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
      สำหรับนักศึกษาที่มิได้มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยว
      เพื่อเป็นรางวัล จะต้องเข้ารับการฝึก ปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
      รางวัลตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
         เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
    เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
    เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (302)
   วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 2 ปี (30262)
   5. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือสำหรับวิทยาลัยชุมชนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
       ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษอังกฤษธุรกิจ
       การบริหารงานนันทนาการ ในสถานประกอบการ
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา
  - วิชาแกน 4 ชุดวิชา
 • 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
 • 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  - วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา                                                                                                                                
  - บังคับ 6 ชุดวิชา
 • 11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 • 32360 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 32361 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย
 • 32362 กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเทียว
 • 32363 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
 • 32469 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว 
  - และเลือก 1 กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาเฉพาะ 1) หรือ 2)
1) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว (กลุ่ม 1) ให้ศึกษา 3 ชุดวิชา
 • 32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
 • 32464 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
 • 32465 การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
      สำหรับนักศึกษาที่มิได้มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติใน
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใน แหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2) กลุ่มวิชาเฉพาะธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (กลุ่ม 2) ให้ศึกษา 3 ชุดวิชา
 • 32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 • 32467 การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ
 • 32468 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
      สำหรับนักศึกษาที่มิได้มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยว
      เพื่อเป็นรางวัล จะต้องเข้ารับการฝึก ปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
      รางวัลตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
         เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตห้เลือก
    เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ เมื่อขึ้นทะเบียน
    เป็นนักศึกษาแล้ว

แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ (303)
   วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 2 ปี (30312)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา                                                                                                                                     
  - บังคับ 6 ชุดวิชา
 • 32309 องค์การและการจัดการงานบุคล
 • 33201 การบริหารราชการไทย
 • 33202 การคลังและงบประมาณ
 • 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
 • 33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ 
  -และเลือก 4 ชุดวิชา จาก กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
           กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาเฉพาด้านะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กลุ่ม 6)
 • 32410 การบริหารค่าตอบแทน
 • 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • 33411 การแรงงานสัมพันธ์
 • 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
           กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา (กลุ่ม 7)
 • 33420 การบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
 • 33421 การบริหารท้องถิ่น
 • 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
 • 33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร

  กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารงานทั่วไป (กลุ่ม 8)
 • 33432 การบริหารสำนักงาน
 • 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ
 • 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ
          กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาเฉพาะการบริหารงานราชทัณฑ์ (กลุ่ม 9)
 • 33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
 • 33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
 • 33436 การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด
 • 33437 การบริหารงานราชทัณฑ์
          กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาเฉพาะการบริหารงานสรรพสามิต (กลุ่ม A)
 • 33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
 • 33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
 • 33440 การบริหารงานสรรพสามิต
 • 33441 การตรวจสอบ และการควบคุมการจัดเก็บภาษี
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
       เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ยกเว้น ชุดวิชาต่อไปนี้

  1.    ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
  2.   16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
  3.   16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
  4.   16440 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
  5.   16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  6.   16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
  7.   16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
  8.   16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
  9.   16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
  10. 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
  11. 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
  12. 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  13. 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
  14. 20001 ระบบการเรียนการสอน
  15. 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
  16. 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  17. 33101 หลักรัฐศาสตร์และการบริหาร
  18. 41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
  19. 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  20. 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
  21. 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  22. 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  23. 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
  24. 54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์
  25. 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
  26. 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
  27. 56302 การฝึกปฏิบัติชันสูตรสาธารณสุข
  28. 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
  29. 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
  30. 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
  31. 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
  32. 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ*
  33. 93438 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
  34. 93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
  35. 93440 การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ
  36. 93441 การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก
  37. 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
  38. 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  39. 96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
  40. 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
  41. 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
  42. 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
  43. 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด
  44. 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
          (สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ปกครองท้องถิ่น
           ควรเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่อไปนี้ เป็นชุดวิชาเลือกเสรีเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

                              1. ชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
                              2. ชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์)

        หมายเหตุ * นักศึกษากลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (6) และกลุ่มวิชาเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา (7)
                        สามารถเลือกชุดวิชา 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้


บนสุด/top   คำแนะนำ
  มหาวิทยาลัยกำหนดโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2549  เพื่อเป็น
แนวทางให้นักศึกษาตัดสินใจ
               เลือกชุดวิชาสำหรับ
ลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  3  ชุดวิชา  แต่ไม่น้อยกว่า  1  ชุดวิชา
               ในแต่ละภาคการศึกษา
มีแนวทางการลงทะเบียนเรียน ดังนี้                   

               แนวทางที่  1  ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมลงทะเบียนเรียน
ของสาขาวิชา
                  1.1 เลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชากำหนดให้ ในแต่ละภาคการศึกษา
                  1.2 ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ชุดวิชา ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องไม่มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน
                        โดยดูจากตารางสอบไล่ประจำภาคการศึกษานั้น ๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

               แนวทางที่  2  ลงทะเบียนเรียนตามหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
                  2.1 ให้ศึกษาชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนจากหมวดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
                  2.2 ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อน  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาชุดวิชา
                        ในระดับที่เป็นพื้นฐาน แล้วจึงเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี (ถ้ามี)  ตามลำดับ

                  2.3 ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยดูรายชื่อชุดวิชาที่เปิดสอนจากตารางสอบไล่
                        ประจำภาคการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน

                  2.4 ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า  1  ชุดวิชา  ให้ตรวจสอบกำหนดวันและคาบเวลาสอบ  ของชุดวิชานั้นๆจากตารางสอบไล่
                        ประจำภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า  1  ชุดวิชา                                         ในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
              สำหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
       นั่นคือ นักศึกษาจะต้องเหลือ
ชุดวิชาที่ต้องศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชา และจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพที่มหาวิทยาลัย
       หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาดังกล่าว

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการจัดการทั่วไป 4 ปี รหัสวิชาเอก 30214
     1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม. 3 หรือ ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10121 อารยธรรมมนุษย์
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10131 สังคมมนุษย์
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
10152 ไทยกับสังคมโลก
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการจัดการทั่วไป 4 ปี
รหัสวิชาเอก 30214
     2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ในาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์(ภาษาต่างประเทศ)
     3) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. ในขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเลขานุการ
         การตลาด การขาย การโรงแรมและการท่องเที่ยว

รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10121 อารยธรรมมนุษย์
 อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10131 สังคมมนุษย์
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
 เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการจัดการทั่วไป 4 ปี
รหัสวิชาเอก 30214
     4) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการการขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารงานบุคคล เศรษฐศาสตร์วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกบริหารธุรกิจ

รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
30202 หลักการบัญช
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการบัญชี 4 ปี รหัสวิชาเอก 30224
     1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช.
หรือเทียบเท่า
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10121 อารยธรรมมนุษย์
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10131 สังคมมนุษย์
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการบัญชี 4 ปี
รหัสวิชาเอก 30224
     2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. หรือ ปวส. ในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10131 สังคมมนุษย์
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32204 การบัญชีขั้นต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการบัญชี 4 ปี
รหัสวิชาเอก 30224
     3) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32204 การบัญชีขั้นต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา *

แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี
 รหัสวิชาเอก 30314 (ทุกกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน)
     1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม. 3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
30204 องค์การและการจัดการ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
10152 ไทยกับสังคมโลก
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รหัสวิชาเอก 30314 (ทุกกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน)
     2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. ในระเภทวิชาอื่นที่ไม่ใช่างบริหารธุรกิจ
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
30204 องค์การและการจัดการ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รหัสวิชาเอก 30314 (ทุกกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน)
     3) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
      สังคมศาสตร์(รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

     4) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอื่นที่ไม่ใช่ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย
    ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ

     5) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
30204 องค์การและการจัดการ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
33201 การบริหารราชการไทย
 เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.

หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
  วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง 2 ปี รหัสวิชาเอก 30112
     1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาที่กำหนดตามคุณสมบัติของผู้สมัครข้อ 1-4 และ 6-7
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้    
31304 ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
31403 เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
31405 การวิเคราะห์โครงการ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
  วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง 2 ปี รหัสวิชาเอก 30112
     2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. ในสาขาวิชาที่กำหนดตามคุณสมบัติของผู้สมัครข้อ 5
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
31405 การวิเคราะห์โครงการ
 เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการจัดการทั่วไป 2 ปี รหัสวิชาเอก 30212
     1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
     วิชาเอกการเงินและการธนาคาร วิชาเอกบริหารธุรกิจ
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการจัดการทั่วไป 2 ปี
รหัสวิชาเอก 30212
     2) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
30202 หลักการบัญชี
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการจัดการทั่วไป 2 ปี
รหัสวิชาเอก 30212
     3) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา ปวส. ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
     4) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
30202 หลักการบัญชี
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการบัญชี 2 ปี
รหัสวิชาเอก 30222
     1) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32205 การบัญชีขั้นกลาง 2
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการบัญชี 2 ปี  
รหัสวิชาเอก 30222
      2) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา ปวส. หรือนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า ในสาขาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่การบัญชี  
      3) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. ทางบริหารธุรกิจ
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 2 ปี 
รหัสวิชาเอก 30232
     1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
      ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
32203 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
40205 กฎหมายธุรกิจ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 2 ปี  
รหัสวิชาเอก 30232
     2) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
        ที่ไม่ใช่ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี ธุรกิจบริการ ภาษาธุรกิจ
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
30202 หลักการบัญชี
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
40205 กฎหมายธุรกิจ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 2 ปี  
รหัสวิชาเอก 30232
     3) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. บริหารธุรกิจ ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10121 อารยธรรมมนุษย์
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 2 ปี  
รหัสวิชาเอก 30232
     4) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. บริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี ธุรกิจบริการ ภาษาธุรกิจ
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
30202 หลักการบัญชี
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
32308 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
40205 กฎหมายธุรกิจ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 2 ปี  
รหัสวิชาเอก 30232
     5) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. บริหารธุรกิจ ด้านธุรกิจบริการ ภาษาธุรกิจ
     6) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
30202 หลักการบัญชี
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
40205 กฎหมายธุรกิจ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการตลาด 2 ปี  
รหัสวิชาเอก 30242
     1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการตลาด การขาย
     2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์
     3) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
     4) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการ การบริหารงานบุคคล การเลขานุการ
          การโฆษณา สารสนเทศ ภาษาธุรกิจ

รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32201 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32302 การจัดการการตลาด
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการตลาด 2 ปี  
รหัสวิชาเอก 30242
     5) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปวท. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาธุรกิจบริการ ธุรกิจการค้าต่างประเทศ
     6) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32302 การจัดการการตลาด
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 2 ปี  รหัสวิชาเอก 30262
     1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา การท่องเที่ยว การโรงแรม บริหารธุรกิจ
     2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ   บริหารธุรกิจ   เศรษฐศาสตร์วิชาบริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
30202 หลักการบัญชี
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
32360 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 2 ปี 
รหัสวิชาเอก 30262
     3) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาอื่น ๆ
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 2 ปี 
รหัสวิชาเอก 30262
     4) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
30204 องค์การและการจัดการ
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
32302 การจัดการการตลาด
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 2 ปี  
รหัสวิชาเอก 30262
     5) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. ในสาขาวิชาธุรกิจโรงแรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจบริการ และการประชาสัมพันธ์
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
  วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 2 ปี  
รหัสวิชาเอก 30262
     6) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. จากวิทยาลัยชุมชน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การบริหารงานนันทนาการในสถานประกอบการ
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.

แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 2 ปี รหัสวิชาเอก 30312 (ทุกกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน)
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
33201 การบริหารราชการไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน **
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
33420 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
33432 การบริหารสำนักงาน
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
  หมายเหตุ 
  *
   ในการเลือกชุดวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนขอให้ตรวจสอบกับตารางสอบด้วยทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ชุดวิชาที่เลือก
     มีวันและคาบเวลาสอบตรงกับชุดวิชาอื่นเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชา
     ในคาบเวลาสอบเดียวกัน

  ** ในการเลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้านในโครงสร้างหลักสูตร ต้องตรงกับกลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่ระบุไว้ในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1)
บนสุด/top   จัดทำโดย : ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537


e-mail ติดต่อ : ฝ่ายรับนักศึกษา / ad.reoffice@stou.ac.th