มสธ.
หน้าแรก
คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาขาวิชาอื่นๆ


      
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อมั่นว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือหลักที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เป็นเฟืองจักรในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) จึงมุ่งให้ผสานกันอย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน ระหว่างการเรียนการสอนในวิชาชีพอย่างมีคุณภาพกับการให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ค้นคว้าได้ โดยไม่แยกวิธีการเรียนรู้ออกจากชีวิตการทำงานและครอบครัว และผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะจะสามารถกำหนดและดำเนินการตามแผนการศึกษาของตนเอง ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคนดีในสังคม มีคุณธรรม รวมทั้งสามารถปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีวิจารณญาณในการคิด ตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วหลากหลาย

     สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) 1 แขนงวิชา คือ
        - แขนงวิชาพยาบาลศาสตร์

     สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยการจัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในทุกระดับปริญญาและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
        2. เพื่อทำการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพยาบาลและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยอาจร่วมมือกับสถาบันภายนอกทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
        3. เพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกลให้ทันสมัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง
        4. เพื่อเป็นแหล่งบริการงานทางวิชาการ บริการด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่น องค์กรของรัฐและเอกชน
        5. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
        6. เพื่อทำนุบำรุง สนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

     ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  จะเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล ซึ่งจะมีสิทธิสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

 
บนสุด/top   


หลักสูตร คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

 • แขนงวิชาพยาบาลศาสตร์ (51112)

   
        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

   1. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้การบริการพยาบาลโดยตรง
       ต่อผู้รับบริการ ทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
       ภายหลังสำเร็จการศึกษา 
   
    2. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
       ปฏิบัติการพยาบาลระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร   
    3. มีวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้       
        3.1 สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในระดับวิชาชีพ  
                ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 หรือ 
      
        3.2 สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในระดับเทคนิค       
                ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก
  ารพยาบาลและ
                การผดุงครรภ์ชั้น 2


       (ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
        ที่สภาการพยาบาล ให้ความเห็นชอบและสำนักงาน
        คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) 
        รับรอง ตามมาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
        การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และ
        ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
        และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2540)

บนสุด/top   


หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
แขนงวิชาพยาบาลศาสตร์ (51112)
     1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 3.1
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3  ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 8  ชุดวิชา
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
  2. กลุ่มวิชาชีพ
2  ชุดวิชา
6  ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 ชุดวิชา
 • 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
 • 51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล
  2. กลุ่มวิชาชีพ 6 ชุดวิชา
 • 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช *
 • 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น *
 • 51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล
 • 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น *
 • 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ *
 • 51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือก
      เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว
          หมายเหตุ   * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
                    

แขนงวิชาพยาบาลศาสตร์ (51112)
     2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
ตามที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติ ข้อ 3.2
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
  2. กลุ่มวิชาชีพ
2 ชุดวิชา
7 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 ชุดวิชา
 • 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
 • 51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล
  2. กลุ่มวิชาชีพ 7 ชุดวิชา
 • 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช *
 • 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น *
 • 51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล
 • 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น *
 • 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ *
 • 51304 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล 
 • 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ *
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
       เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือก
       เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
       เป็นนักศึกษาแล้ว
         หมายเหตุ   * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
                     
บนสุด/top   คำแนะนำ
  มหาวิทยาลัยกำหนดโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2549  เพื่อเป็น
แนวทางให้นักศึกษาตัดสินใจ
               เลือกชุดวิชาสำหรับ
ลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  3  ชุดวิชา  แต่ไม่น้อยกว่า  1  ชุดวิชา
               ในแต่ละภาคการศึกษา
มีแนวทางการลงทะเบียนเรียน ดังนี้                   

               แนวทางที่  1  ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมลงทะเบียนเรียน
ของสาขาวิชา
                  1.1 เลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชากำหนดให้ ในแต่ละภาคการศึกษา
                  1.2 ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ชุดวิชา ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องไม่มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน
                        โดยดูจากตารางสอบไล่ประจำภาคการศึกษานั้น ๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

               แนวทางที่  2  ลงทะเบียนเรียนตามหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
                  2.1 ให้ศึกษาชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนจากหมวดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
                  2.2 ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อน  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาชุดวิชา
                        ในระดับที่เป็นพื้นฐาน แล้วจึงเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี (ถ้ามี)  ตามลำดับ

                  2.3 ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยดูรายชื่อชุดวิชาที่เปิดสอนจากตารางสอบไล่
                        ประจำภาคการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน

                  2.4 ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า  1  ชุดวิชา  ให้ตรวจสอบกำหนดวันและคาบเวลาสอบ  ของชุดวิชานั้นๆจากตารางสอบไล่
                        ประจำภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า  1  ชุดวิชา                                         ในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
              สำหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
       นั่นคือ นักศึกษาจะต้องเหลือ
ชุดวิชาที่ต้องศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชา และจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพที่มหาวิทยาลัย
       หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาดังกล่าว

 หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
 แขนงวิชาพยาบาลศาสตร 2 ปี หัสวิชาเอก 51112
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น *
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ *
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.

   หมายเหตุ     * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 1ชุดวิชา ยกเว้นในกรณีที่เคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติแล้วสอบไม่ผ่าน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนขุดวิชาฝึกปฏิบัติเดิมและลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา ฝึกปฏิบัติอีก 1 ชุดวิชาได้

     1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรกควรเรียนชุดวิชา 51201 มโนมติและกระบวนการพยาบาล ก่อนลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ หรือจะลงทะเบียนเรียนพร้อมชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติก็ได้

     2. ให้เลือกชุดวิชาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา

บนสุด/top   จัดทำโดย : ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537


e-mail ติดต่อ : ฝ่ายรับนักศึกษา / ad.reoffice@stou.ac.th