มสธ.
หน้าแรก
คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาขาวิชาอื่นๆ

        
      สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   มุ่งให้การศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพในด้านอาหารและโภชนาการ การพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการจัดการธุรกิจด้านคหกรรมศาสตร์ โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์แก่ผู้สนใจและผู้ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิชาชีพดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) และหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) ดังนี้

        1. วิชาเอกโภชนาการชุมชน  เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบันอาหารบำบัดโรค การผลิตและการใช้อาหาร และอื่นๆ เพื่อให้สามารถไปปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ ทั้งในระดับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เปิดสอนวิชาเอกต่างๆ ดังนี้
            1.1 วิชาเอกโภชนาการชุมชน 4 ปี
            1.2 วิชาเอกโภชนาการชุมชน 2 ปี

        2. วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว   เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดูการพัฒนาเยาวชน ตลอดจน บุคคลวัยต่างๆ ของครอบครัว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกอบกกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นต่างๆ และสามารถประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เปิดสอนวิชาเอกต่างๆ ดังนี้
            2.1 วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว 4 ปี
            2.2 วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว 2 ปี

        3. วิชาเอกธุรกิจอาหาร เน้นการให้ความรู้เชิงบูรณาการสาระด้านเทคโนโลยีอาหารและด้านการจัดการอาหารอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การถนอมรักษาผลผลิตอาหารสดภายหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ การตลาดอาหาร การดำเนินงานเชิงธุรกิจในการประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก เปิดสอน 1 วิชาเอก คือ
             - วิชาเอกธุรกิจอาหาร 2 ปี
        4. วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร   เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการให้บริการในงานโรงแรมและภัตตาคาร เพื่อให้มีทักษะและสามารถดำเนินงานด้านการโรงแรมและภัตตาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดสอน 1 วิชาเอก คือ
             - วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร 2 ปี

        สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
            1) เพื่อจัดการศึกษาให้ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและความเป็นอยู่ดีมีสุขของคนไทย
            2) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมในการดำเนินงานคหกรรมศาสตร์ในด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน การประกอบธุรกิจ และการประกอบอาชีพอิสระให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน และการเปลี่ยนแปลง สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
            3) เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ในด้านต่างๆ
            4) เพื่อบริการวิชาการสู่สังคมและเผยแพร่ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลและสื่ออื่นๆ
            5) เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านความรู้ทางคหกรรมศาสตร์

      ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีโอกาสในการเลือกเข้าสู่อาชีพที่ตนสนใจและถนัด ทั้งนี้เนื่องจากมีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาความรู้ด้านนี้อีกมาก เช่น กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ที่รับผิดชอบดำเนินงานในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนที่ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารโภชนาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชน หรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ยิ่งกว่านั้นยังสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบธุรกิจหรืออาชีพอิสระส่วนตัวตามที่แต่ละบุคคลสนใจ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

       
บนสุด/top   


แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 • วิชาเอกโภชนาการชุมชน 4 ปี (70114)
 • วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว 4 ปี (70124)

       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ี้

  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่าตามที่
      กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพ* มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
      หลังจากสำเร็จการศึกษานับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ

  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่าตามที่
       กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์  ในวัน
       เปิดภาคการศึกษาที่สมัคร
หรือ
 
3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า
       และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
      หรือ
 
4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาอื่น 
       ยกเว้นประเภทวิชา คหกรรม
หรือ
  7. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า


หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

 • วิชาเอกโภชนาการชุมชน 2 ปี (70112)
 • วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว 2 ปี (70122)

      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนั้

 1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) วิชาเอก
      คหกรรมศาสตร์ หรือวิชาโทคหกรรมศาสตร์ หรือ

  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
      คหกรรมศาสตร์ทุกวิชาเอก หรือ


      (ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 ต้องแนบสำเนาวุฒิการศึกษาที่
       ระบุวิชาเอกหรือวิชาโทคหกรรมศาสตร์ประกอบการสมัครด้วย
       จำนวน  2 ฉบับ)


  3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการเรือน หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาอื่น ๆ ที่มีพื้นความรู้ประกาศนียบัตร
      วิชาการศึกษา (ป.กศ.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
      ทางคหกรรมศาสตร์ หรือมีพื้นความรู้ประกาศนียบัตรฝึกหัดครูการเรือน หรือ

      
(ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ต้องแนบสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ประกอบการสมัครต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
              ก) สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นอนุปริญญา 2 ฉบับ และ
              ข) สำเนาวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)หรือ
                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทางคหกรรมศาสตร์ หรือ
                   ประกาศนียบัตรฝึกหัดครูการเรือน จำนวน 2 ฉบับ)
  
           

  5. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ จากสถาบัน
     การศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง หรือ

  6. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางคหกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
     สาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า          
         
                                         


 
แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ (702)
 • วิชาเอกธุรกิจอาหาร 2 ปี (70212)

       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา  
      หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทางคหกรรมศาสตร์ หรือ
       เทคโนโลยีอาหาร หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
      วิชาเอกหรือวิชาโทคหกรรมศาสตร
หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
       หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าทางเกษตรกรรม
      โดยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจอาหารหลังจากสำเร็จ
      การศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
       ที่สมัคร
 หรือ
 
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
       หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ

     โดยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจอาหารหลังจากสำเร็จ
     การศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ป
  นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร


 
แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ (702)
 • วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร 2 ปี (70222)


     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 
1.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา
     การโรงแรมการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) หรือ
     ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ
     ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง  หรือเทียบเท่าในวิชาเอกหรือวิชาโทคหกรรมศาสตร์
     หรือ

  3. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง ในสาขาวิชา
      ธุรกิจบริการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
      วิชาเอกบริหารธุรกิจ หรือ

  4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
      นานาชาติ จากโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
      นานาชาติ (ไอทิม) หรือ
 
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือ
      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ
      ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่มิได้กำหนด
      คุณสมบัติไว้ในข้อ 1 - 3 โดยสำเร็จจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง
      ศึกษาธิการ หรือ สำนักงาน ก.พ.รับรอง


  
หมายเหตุ  
  *  ารประกอบอาชีพในที่นี้ หมายความรวมถึง การทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน หรือทำงานอยู่กับบ้านด้วย
             นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร 2 ปี จะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตามกิจกรรม
  ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่ มสธ. 50 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติ
  เสริมทักษะในสถานประกอบการ 350 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษาที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงแรมและ/หรือภัตตาคาร หรือสำเร็จ
  การศึกษาและ/หรือการฝึกอบรมด้านการโรงแรมและภัตตาคาร เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยวุฒิการศึกษาหรือ
  การฝึกอบรมมิได้เป็นส่วนหนึ่งของคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคำร้องและอาจได้รับการยกเว้น
  การฝึกปฏิบัตเสริมทักษะในส่วนของสถานประกอบการได้ ซึ่งสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จะพิจารณาเป็นกรณีไป และนักศึกษาจะสำเร็จ
  การศึกษาได้เมื่อสอบผ่านครบทุกชุดวิชาตามหลักสูตร และผ่านการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะครบถ้วนแล้วเท่านั้น

บนสุด/top   


หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
วิชาเอกโภชนาการชุมชน 4 ปี ( 70114)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1-5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน    9 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ    9 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี    1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20-24 ชุดวิชา หรือ 120-144 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
  - บังคับ 3 ชุดวิชา

 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10152 ไทยกับสังคมโลก
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

    สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
    ได้รับ ยกเว้น หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบางชุดวิชา โดยกำหนดชุดวิชาศึกษาทั่วไปที่ต้องศึกษาแต่ละวุฒิการศึกษา ดังนี้
  2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
  2.1 ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา

  2.2 ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา
  3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3.1 ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา

  3.2 ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ ช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม
        ศิลปหัตถกรรม

  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา
  4. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา
 • 70101 จิตวิทยาทั่วไป
 • 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
 • 70202 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
 • 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • 70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
 • 70205 วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์
 • 70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์
 • 70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
 • 70302 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
  - บังคับ 8 ชุดวิชา
 • 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
 • 70312 อาหารและโภชนาการ
 • 70313 อาหารบำบัดโรค
 • 70314 การผลิตและการใช้อาหาร
 • 70411 อนามัยชุมชน
 • 70412 โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน
 • 70413 การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน
 • 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือก
  เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
  เป็นนักศึกษาแล้ว


วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว 4 ปี ( 70124)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1- 5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน     9 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ     9 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี     1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 20-24 ชุดวิชา หรือ 120-144 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
   - บังคับ 3 ชุดวิชา

 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
     ได้รับ ยกเว้น หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบางชุดวิชา โดยกำหนดชุดวิชาศึกษาทั่วไปที่ต้องศึกษาแต่ละวุฒิการศึกษา ดังนี้
  2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
  2.1 ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา

  2.2 ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา
  3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3.1 ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา

  3.2 ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ ช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม
        ศิลปหัตถกรรม
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา
  4. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา
 • 70101 จิตวิทยาทั่วไป
 • 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
 • 70202 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
 • 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • 70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
 • 70205 วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์
 • 70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์
 • 70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
 • 70302 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
  - บังคับ 8 ชุดวิชา
 • 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
 • 70322 พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม
 • 70323 สุขภาพเด็ก
 • 70324 อนามัยครอบครัว
 • 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
 • 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
 • 70423 การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน
 • 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
 •     เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาไม่อนุญาตให้เลือก
  เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
  โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
  เป็นนักศึกษาแล้ว
   
             


หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
วิชาเอกโภชนาการชุมชน 2 ปี (70112)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา
 • 70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
 • 70205 วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์
 • 70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์
 • 70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา
 • 70312 อาหารและโภชนาการ
 • 70313 อาหารบำบัดโรค
 • 70314 การผลิตและการใช้อาหาร
 • 70411 อนามัยชุมชน
 • 70412 โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน
 • 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว 2 ปี (70122)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา
 • 70204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
 • 70205 วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์
 • 70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์
 • 70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา
 • 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
 • 70322 พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม
 • 70323 สุขภาพเด็ก
 • 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
 • 70423 การจัดการสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน
 • 70431 ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 

แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ (702)
   วิชาเอกธุรกิจอาหาร 2 ปี (70212)
      1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
         หรือเทียบเท่าทางคหกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)
         วิชาเอก หรือวิชาโทคหกรรมศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
 • 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา                                                                                                                                         
  - บังคับ 8 ชุดวิชา
 • 71330 เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจอาหาร
 • 71331 การจัดการธุรกิจอาหาร
 • 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร *
 • 71333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร
 • 71430 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร
 • 71432 การถนอมและการแปรรูปอาหาร
 • 71434 การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • 71436 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก
 • 71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
  ชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  แล้ว
  หมายเหตุ    * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
                                                                                             

แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ (702)
   วิชาเอกธุรกิจอาหาร 2 ปี (70212)
      2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ

          เทียบเท่าทางเกษตรกรรม
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน   1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี   1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ชุดวิชา หรือ 78 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
 • 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา                                                                                                                                       
  - บังคับ 9 ชุดวิชา
 • 70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์
 • 71330 เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจอาหาร
 • 71331 การจัดการธุรกิจอาหาร
 • 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร *
 • 71333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร
 • 71430 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร
 • 71432 การถนอมและการแปรรูปอาหาร
 • 71434 การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • 71436 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก
 • 71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
  วิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
       หมายเหตุ    * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน


แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ (702)
   วิชาเอกธุรกิจอาหาร 2 ปี (70212)
      3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ

         เทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน   1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี   1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
 • 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา                                                                                                                                       
  - บังคับ 10 ชุดวิชา
 • 70205 วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์
 • 70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์
 • 71230 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น
 • 71331 การจัดการธุรกิจอาหาร
 • 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร *
 • 71333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร
 • 71430 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร
 • 71432 การถนอมและการแปรรูปอาหาร
 • 71434 การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • 71436 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 71431 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก
 • 71433 ผลิตภัณฑ์อาหาร 

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
  ชุดวิชาเลือกเสรีโดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
       หมายเหตุ   * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
              

แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ (702)
   วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร 2 ปี (70222)
      1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้ระบุไว้ในคุณสมบัติข้อ 1-3
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
 • 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา                                                                                                                                         
  - บังคับ 8 ชุดวิชา
 • 11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
 • 71111 จิตวิทยาการบริการ
 • 71112 อุตสาหกรรมการบริการ
 • 71113 เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
 • 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม *
 • 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร *
 • 71216 การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคาร
 • 71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร **
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 71217 ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร
 • 71218 การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
  ชุดวิชาเลือกเสรีโดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  

  หมายเหตุ

  * (1) นักศึกษาทุกคนที่ได้ผ่านการลงทะเบียนและศึกษาชุดวิชา 2 ชุดวิชา ได้แก่ 71114 การจัดการและเทคนิค การบริการในโรงแรม
          และ 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร จะต้องเข้ารับฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัย
          สุโขทัยธรรมาธิราช  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง โดยไม่มีการยกเว้น


   (2) นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการโรงแรมไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง หลังจากเข้ารับการ
        ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ตามข้อ (1) แล้ว อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงแรม หรือ ภัตตาคาร หรือ
        สำเร็จ
  การศึกษา และ / หรือการฝึกอบรมด้านการโรงแรมและภัตตาคาร เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยวุฒิการศึกษา
        หรือ การฝึกอบรมมิได้เป็นส่วนหนึ่งของคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับ
        การพิจารณา
  ยกเว้น การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในส่วนของสถานประกอบการได้ ซึ่งสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จะพิจารณาเป็นกรณีไป

   (3) นักศึกษาที่จะสำเร็จหลักสูตรการโรงแรมและภัตตคารได้ จะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะครบตามข้อ (1) และ
        ข้อ (2) โดยจำนวนชั่วโมงรวมกันไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง หรือกรณีที่ได้รับการยกเว้นในข้อ (2) จะต้องทำงานตามที่ได้รับ
        มอบหมาย และส่งให้ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะถือว่าการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะครบถ้วนตาม
        ข้อกำหนดของหลักสูตร


   ** ชุดวิชา 71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
       ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้นและเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
       ที่มหาวิทยาลัยหรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาดังกล่าว


แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ (702)
   วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร 2 ปี (70222)                                                
      2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ จากโรงเรียนการจัดการโรงแรม

           และการท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทิม)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 18 ชุดวิชา หรือ 108 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
 • 10152 ไทยกับสังคมโลก
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา
 • 70101 จิตวิทยาทั่วไป
 • 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • 70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์
 • 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา                                                                                                                                         
  - บังคับ 8 ชุดวิชา
 • 11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
 • 71111 จิตวิทยาการบริการ
 • 71112 อุตสาหกรรมการบริการ
 • 71113 เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
 • 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม *
 • 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร *
 • 71216 การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคาร
 • 71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร **
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 71217 ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร
 • 71218 การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
  ชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

  หมายเหตุ

  * (1) นักศึกษาทุกคนที่ได้ผ่านการลงทะเบียนและศึกษาชุดวิชา 2 ชุดวิชา ได้แก่ 71114 การจัดการและเทคนิค การบริการในโรงแรม
          และ  71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร จะต้องเข้ารับฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัย
          สุโขทัยธรรมาธิราช ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง โดยไม่มีการยกเว้น


    (2) นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการโรงแรมไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง หลังจากเข้ารับการ
          ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ตามข้อ (1) แล้ว อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงแรม หรือ ภัตตาคาร หรือ
          สำเร็จ
  การศึกษา และ / หรือการฝึกอบรมด้านการโรงแรมและภัตตาคาร เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยวุฒิการศึกษา
          หรือ การฝึกอบรมมิได้เป็นส่วนหนึ่งของคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับ
          การพิจารณา
  ยกเว้น การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในส่วนของสถานประกอบการได้ ซึ่งสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จะพิจารณา
          เป็นกรณีไป


    (3) นักศึกษาที่จะสำเร็จหลักสูตรการโรงแรมและภัตตคารได้ จะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะครบตามข้อ (1) และ
         ข้อ (2) โดยจำนวนชั่วโมงรวมกันไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง หรือกรณีที่ได้รับการยกเว้นในข้อ (2) จะต้องทำงานตามที่ได้รับ
         มอบหมายและส่งให้ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะถือว่าการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะครบถ้วน
         ตามข้อกำหนดของหลักสูตร


   ** ชุดวิชา 71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
       ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้นและเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
       ที่มหาวิทยาลัยหรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาดังกล่าว


แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ (702)
   วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร 2 ปี (70222)                                                
      3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ  
           อนุปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอื่นที่มิได้กำหนดคุณสมบัติไว้ในข้อ 1-3
         โดยสำเร็จจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชุดวิชา หรือ 90 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา
 • 70101 จิตวิทยาทั่วไป
 • 70203 หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • 70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์
 • 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา                                                                                                                                       
  - บังคับ 8 ชุดวิชา
 • 11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
 • 71111 จิตวิทยาการบริการ
 • 71112 อุตสาหกรรมการบริการ
 • 71113 เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
 • 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม *
 • 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร *
 • 71216 การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคาร
 • 71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร **
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 71217 ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร
 • 71218 การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือกเป็น
  ชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

  หมายเหตุ

  * (1) นักศึกษาทุกคนที่ได้ผ่านการลงทะเบียนและศึกษาชุดวิชา 2 ชุดวิชา ได้แก่ 71114 การจัดการและเทคนิค การบริการในโรงแรม
          และ 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร จะต้องเข้ารับฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัย
          สุโขทัยธรรมาธิราช ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง โดยไม่มีการยกเว้น


    (2) นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการโรงแรมไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง หลังจากเข้ารับการ
          ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ตามข้อ (1) แล้ว อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในโรงแรม หรือ ภัตตาคาร หรือ
          สำเร็จ
  การศึกษา และ / หรือการฝึกอบรมด้านการโรงแรมและภัตตาคาร เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยวุฒิการศึกษา
          หรือ การฝึกอบรมมิได้เป็นส่วนหนึ่งของคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับ
          การพิจารณา
  ยกเว้น การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในส่วนของสถานประกอบการได้ ซึ่งสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จะพิจารณา
          เป็นกรณีไป


    (3) นักศึกษาที่จะสำเร็จหลักสูตรการโรงแรมและภัตตคารได้ จะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะครบตามข้อ (1) และ
         ข้อ (2) โดยจำนวนชั่วโมงรวมกันไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง หรือกรณีที่ได้รับการยกเว้นในข้อ (2) จะต้องทำงานตามที่ได้รับ
         มอบหมาย และส่งให้ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะถือว่าการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะครบถ้วน
         ตามข้อกำหนดของหลักสูตร


   ** ชุดวิชา 71219 ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
       ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้นและเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
       ที่มหาวิทยาลัยหรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาดังกล่าว

บนสุด/top   


       มหาวิทยาลัยได้กำหนดโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกชุดวิชา
  
สำหรับลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาที่สมัครโดยนักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได ้ ไม่เกิน 3 ชุดวิชา และไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา
   ในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ได้ ดังนี้
  1. ให้ศึกษาชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนจากหมวดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตร ตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
  2. ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ ทำความเข้าใจเนื้อหาชุดวิชาในระดับที่เป็นพื้นฐาน
      แล้วจึงเรียนชุดวิชาใน หมวดวิชาแกน ุหมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี (ถ้ามี) ตามลำดับ
  3. ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยดูรายชื่อ ชุดวิชาที่เปิดสอนจากตารางสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
     ที่ลงทะเบียนเรียน
  4. ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ชุดวิชา ให้ตรวจสอบกำหนดวันและคาบเวลาสอบ ของ ชุดวิชานั้นๆ จากตารางสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่
      ลงทะเบียนเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 1 ชุดวิชา ในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
 
 

           สำหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น นั่นคือนักศึกษาจะต้องเหลือชุดวิชาที่ต้องศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชา และจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพที่มหาวิทยาลัย  หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ชุดวิชาดังกล่าว

บนสุด/top   จัดทำโดย : ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537


e-mail ติดต่อ : ฝ่ายรับนักศึกษา / ad.reoffice@stou.ac.th