มสธ.
หน้าแรก
คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาขาวิชาอื่นๆ

        
          สาขาวิชารัฐศาสตร์  มุ่งให้การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมและการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีด้านการเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองไทยและต่างประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมือง การปกครองเปรียบเทียบ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มี 2 แขนงวิชา คือ

        1. แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์   เน้นความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองโดยทั่วไป ซึ่งผู้ศึกษาสามารถนำทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
        2. แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  เน้นความรู้ทางด้านการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศตลอดจนระบบการเมืองการปกครองของประเทศอื่นๆ ซึ่งผู้ศึกษาสามารถนำทฤษฎี และข้อเท็จจริงไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบายสถานการณ์และปรากฎการณ์ทางการเมืองระหว่าง ประเทศที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

          สาขาวิชารัฐศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
        1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองให้กับข้าราชการทางการเมืองการปกครองพนักงาน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
        2) เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับสังคมไทย และมีความสามารถในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสังคม
        3) เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานระหว่างประเทศในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่การทูต พนักงานบริษัทห้างร้าน เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ประจำบริษัทหรือธนาคารพาณิชย์ เลขานุการ นักหนังสือพิมพ์ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ มูลนิธิ หรือสมาคมระหว่างประเทศต่างๆ นอกจากนั้น ยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เช่น การเป็นสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อนึ่ง สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและประชาชนทั่วไปก็สามารถ ใช้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์นี้พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และร่วมในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี   

บนสุด/top


แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (801)
 • วิชาเอกทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 4 ปี (80114)
  แขนงวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมือง
               การปกครองเปรียบเทียบ  (802)
 • วิชาเอก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 4 ปี (80214)

  
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 
   1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือ เทียบเท่า       
         และประกอบอาชีพมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา หรือ
  
  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น(ม. 3) หรือ เทียบเท่า
        
โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร  หรือ
    3. 
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น(ม. 3) หรือ เทียบเท่า  
         และผ่านการอบรมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรที่สภารับรอง หรือ

    4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือ
    5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา หรือ

    6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
หรือ
    7. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวส. และปวท.) หรือ
    8. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื่น ๆ


บนสุด/top   


หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (801)
   วิชาเอกทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 4 ปี (80114)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1-5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19-23 ชุดวิชา หรือ 114-138 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
  - บังคับ 4 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  - และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
          สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือปริญญาตรี 
         ได้รับ ยกเว้น ชุดวิชาศึกษาทั่วไปบางชุดวิชา โดยกำหนดชุดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ต้องศึกษาแต่ละ วุฒิการศึกษา ดังนี้

 2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
  2.1 ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  2.2 ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา

 3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3.1 ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  3.2 ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ ช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม
          ศิลปหัตถกรรม

  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา

 4. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวท. และ ปวส.)
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา

 5. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา
 • 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
 • 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
 • 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
 • 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
 • 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
 • 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาค และชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
 • 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
 • 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
 • 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา                                                                                                                                
  - บังคับ 5 ชุดวิชา
 • 81310 ปรัชญาการเมือง
 • 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 • 81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • 81313 หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่
 • 81414 หลักการคลังและการงบประมาณ *
  - เลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
 • 81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
 • 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ***
 • 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ ****
 • 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
 • 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์
 • 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
 • 82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ **
 • 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
 • 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือก
      เป็น
  ชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
      เป็นนักศึกษาแล้ว

   หมายเหตุ
                      * สามารถใช้ชุดวิชา
33202 การคลังและงบประมาณของสาขาวิชาวิทยาการจัดการแทนได้ 

           
        ** นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 82424 กฏหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
                      
 ห้ามลงทะเบียนเรียน  ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ และชุดวิชา 41452 สถาบันระหว่างประเทศ
                         เป็นชุดวิชาเลือกเสรี


                   *** นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ห้ามลงทะเบียนเรียน
                        
 ชุดวิชา 32304 การบริหารงานบุคคล เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

                  ****
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ ห้ามลงทะเบียนเรียน
                         
ชุดวิชา 33433  การพัฒนาองค์การเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

                  

                       

       - สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อทำหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม หรือจราจร
          ควรลงทะเบียน
เรียน ชุดวิชา 81427 กฏหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ และ ชุดวิชา 81428 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
         พยานหลักฐาน
สำหรับรัฐศาสตร์ ทั้งสองชุดวิชาดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุมกฏหมายไทย 3 วิชา คือ กฏหมายอาญาครบทุกลักษณะ
          กฏหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฏหมายลักษณะพยาน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้พิจารณาเห็นชอบ
         2 ชุดวิชา
ดังกล่าวตามบันทึกที่ ทม.มท 0667.22/820 ลงวันที่  27 เมษายน 2533

       - นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น
         ขอแนะนำให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81427 กฏหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
         พยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์


       - สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งสัสดีจะต้องศึกษาในแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์เท่านั้น

       - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และใช้คุณวุฒิดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
          รัฐศาสตรบัณฑิต สามารถเทียบโอนชุดวิชา 81427 กฏหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
และชุดวิชา
          81428 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ มาใช้เป็นชุดวิชาเลือก
          ในหมวดวิชาเฉพาะ
ได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และจะต้องศึกษาชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะอีกเพียง 1 ชุดวิชา ( จาก 3 ชุดวิชา )

       - ขอแนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร ์ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี เพื่อประโยชน์
         ในการศึกษาชุดวิชาอื่น ๆ ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ต่อไป      


แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ (802)
   วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 4 ปี (80214)
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1-5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19-23 ชุดวิชา หรือ 114-138 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
          สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือปริญญาตรี
          ได้รับ ยกเว้น ชุดวิชาศึกษาทั่วไปบางชุดวิชา โดยกำหนดชุดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ต้องศึกษาแต่ละ วุฒิการศึกษา ดังนี้

 2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
  2.1 ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  2.2 ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา

 3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3.1 ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา
  3.2 ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ ช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม
       ศิลปหัตถกรรม

  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา

 4. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ยกเว้น ปวท. และ ปวส.)
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา
 • 10131 สังคมมนุษย์
 • 10151 ไทยศึกษา

 5. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  ให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา
 • 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
 • 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
 • 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
 • 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
 • 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
 • 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาค และชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
 • 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
 • 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
 • 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา                                                                                                                                   
  - บังคับ 5 ชุดวิชา
 • 82318 สังคมโลก
 • 82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ
 • 82320 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
 • 82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก
  - และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
 • 81414 หลักการคลังและการงบประมาณ *
 • 81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
 • 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ **
 • 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ ***
 • 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
 • 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์
 • 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
 • 82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ****
 • 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
 • 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
     เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เลือก
     เป็น
  ชุดวิชาเลือกเสรี โดยดูรายชื่อชุดวิชาจากเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้เมื่อขึ้นทะเบียน
     เป็นนักศึกษาแล้ว
   หมายเหตุ
                       * สามารถใช้ชุดวิชา
33202 การคลังและงบประมาณของสาขาวิชาวิทยาการจัดการแทนได้    
                   

                     ** นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ห้ามลงทะเบียนเรียน
                         
 ชุดวิชา 32304 การบริหารงานบุคคล เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

                    ***
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ ห้ามลงทะเบียนเรียน
                          
ชุดวิชา 33433  การพัฒนาองค์การเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

                   ****
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 82424 กฏหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
                        
 ห้ามลงทะเบียนเรียน  ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ และชุดวิชา 41452 สถาบันระหว่างประเทศ
                           เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

                       

       - สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อทำหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม หรือจราจร
          ควรลงทะเบียน
เรียน ชุดวิชา 81427 กฏหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ และ ชุดวิชา 81428 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
         พยานหลักฐาน
สำหรับรัฐศาสตร์ ทั้งสองชุดวิชาดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุมกฏหมายไทย 3 วิชา คือ กฏหมายอาญาครบทุกลักษณะ
          กฏหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฏหมายลักษณะพยาน ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้พิจารณาเห็นชอบ
         2 ชุดวิชา
ดังกล่าวตามบันทึกที่ ทม.มท 0667.22/820 ลงวันที่  27 เมษายน 2533

       - นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น
         ขอแนะนำให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 81427 กฏหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ และชุดวิชา 81428 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
         พยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์


       - สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งสัสดีจะต้องศึกษาในแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์เท่านั้น

       - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และใช้คุณวุฒิดังกล่าวสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
          รัฐศาสตรบัณฑิต สามารถเทียบโอนชุดวิชา 81427 กฏหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
และชุดวิชา
          81428 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ มาใช้เป็นชุดวิชาเลือก
          ในหมวดวิชาเฉพาะ
ได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และจะต้องศึกษาชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะอีกเพียง 1 ชุดวิชา ( จาก 3 ชุดวิชา )

       - ขอแนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร ์ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี เพื่อประโยชน์
         ในการศึกษาชุดวิชาอื่น ๆ ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ต่อไป      

บนสุด/top   คำแนะนำ
  มหาวิทยาลัยกำหนดโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2549  เพื่อเป็น
แนวทางให้นักศึกษาตัดสินใจ
               เลือกชุดวิชาสำหรับ
ลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  3  ชุดวิชา  แต่ไม่น้อยกว่า  1  ชุดวิชา
               ในแต่ละภาคการศึกษา
มีแนวทางการลงทะเบียนเรียน ดังนี้                   

               แนวทางที่  1  ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมลงทะเบียนเรียน
ของสาขาวิชา
                  1.1 เลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชากำหนดให้ ในแต่ละภาคการศึกษา
                  1.2 ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ชุดวิชา ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องไม่มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน
                        โดยดูจากตารางสอบไล่ประจำภาคการศึกษานั้น ๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

               แนวทางที่  2  ลงทะเบียนเรียนตามหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
                  2.1 ให้ศึกษาชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนจากหมวดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
                  2.2 ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อน  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาชุดวิชา
                        ในระดับที่เป็นพื้นฐาน แล้วจึงเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี (ถ้ามี)  ตามลำดับ

                  2.3 ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยดูรายชื่อชุดวิชาที่เปิดสอนจากตารางสอบไล่
                        ประจำภาคการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน

                  2.4 ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า  1  ชุดวิชา  ให้ตรวจสอบกำหนดวันและคาบเวลาสอบ  ของชุดวิชานั้นๆจากตารางสอบไล่
                        ประจำภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า  1  ชุดวิชา                                         ในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
              สำหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
       นั่นคือ นักศึกษาจะต้องเหลือ
ชุดวิชาที่ต้องศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชา และจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพที่มหาวิทยาลัย
       หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาดังกล่าว

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
  วิชาเอกทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80114
     1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม. 3 หรือ ม. 6 หรือเทียบเท่า
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10121 อารยธรรมมนุษย์
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10131 สังคมมนุษย์
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
  วิชาเอกทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80114
     2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
  วิชาเอกทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80114
     3) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
  วิชาเอกทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80114
     4) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา ปวท. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
  วิชาเอกทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80114
     5) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง(ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ ช่างภาพ)  เคมีอุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
  วิชาเอกทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80114
     6) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ยกเว้น ปวท. และ ปวส.
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
  วิชาเอกทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80114
     7) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80214
     1) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา ม. 3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10121 อารยธรรมมนุษย์
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10131 สังคมมนุษย์
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80214
     2) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80214
     3) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80214
     4) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80214
     5) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ ช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80214
     6) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  ยกเว้น ปวท. และ ปวส.
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 4 ปี รหัสวิชาเอก 80214
     7) สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
บนสุด/top   จัดทำโดย : ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537


e-mail ติดต่อ : ฝ่ายรับนักศึกษา / ad.reoffice@stou.ac.th