มสธ.
หน้าแรก
คุณสมบัติผู้สมัคร
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาขาวิชาอื่นๆ

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ ของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคคลที่สนใจทั่วไปให้มีวุฒิการศึกษาและความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปพัฒนาตนเองตลอดจนงานที่ปฏิบัติอยู่ เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) ใน 2 แขนงวิชา คือ

           1. แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เปิดสอน 1 วิชาเอก คือ
               - วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 2 ปี
           2. แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม  เปิดสอน 1 วิชาเอก คือ
               - วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2 ปี

       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
           1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม
           2) เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
           3) เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           4) เพื่อให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่สังคม
           5) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต

       ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านการพิมพ์ หรือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (พาณิชยกรรม) ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไป ประกอบอาชีพส่วนตัว และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บนสุด/top   


แขนงวิชา/วิชาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
   แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (961)
 • วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 2 ปี (96112)
             ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
  1. เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
     ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร และ

  2. มีวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
      2.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
            หรือเทียบเท่า ในสาขาการพิมพ์ หรือ
      2.2 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าในประเภทวิชา
           ช่างอุตสาหกรรม หรืออนุปริญญาศิลปศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาการพิมพ์ หรือ
           อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่สาขาการพิมพ์ หรือ
      2.3 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาอื่นที่มิใช่สาขา
           การพิมพ์
 
   แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม (962)
 • วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2 ปี (96212)
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
  1. เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
       ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร และ

  2. มีวุฒิการศึกษาใดวุฒิการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
      2.1สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางพณิชยกรรม
             ทุกสาขา หรือ
      2.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ
             พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์
             วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติศาสตร์ และสถิติประยุกต์ หรือ
      2.3 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
            หรือสูงกว่าในสาขาอื่น ที่มิใช่ สาขาพณิชยกรรม


บนสุด/top   


หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (961)
   วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 2 ปี (96112)
      1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาการพิมพ์

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 7 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
  - บังคับ 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 7 ชุดวิชา
  - บังคับ 4 ชุดวิชา
 • 97301 วัสดุทางการพิมพ์
 • 97302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์
 • 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
 • 97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ 
  - และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยต้องเลือกชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างน้อย 2 ชุดวิชา
 • 97401 การจัดการทางการพิมพ์
 • 97402 การออกแบบทางการพิมพ์
 • 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ *
 • 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ *
 • 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึกการพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด *
 • 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ *
 • 97408 ธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์
       หมายเหตุ  *  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ


แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (961)
   วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 2 ปี (96112)
      2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
  หรือ 
           อนุปริญญาศิลปศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาการพิมพ์ หรืออนุปริญญาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ในสาขาอื่น ที่มิใช่ สาขาการพิมพ์
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา
  - บังคับ 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  - และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
 • 10103 ทักษะชีวิต
 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
  - บังคับ 6 ชุดวิชา
 • 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
 • 97102 การถ่ายภาพงานพิมพ์
 • 97301 วัสดุทางการพิมพ์
 • 97302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์
 • 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
 • 97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ 
  - และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยต้องเลือกชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างน้อย 2 ชุดวิชา
 • 97401 การจัดการทางการพิมพ์
 • 97402 การออกแบบทางการพิมพ์
 • 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ *
 • 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ *
 • 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึกการพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด *
 • 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ *
 • 97408 ธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์
    หมายเหตุ  *  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ


แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (961)
   วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 2 ปี (96112)
      3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ในสาขาอื่น ที่มิใช่ สาขาการพิมพ์
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา
  - บังคับ 6 ชุดวิชา
 • 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
 • 97102 การถ่ายภาพงานพิมพ์
 • 97301 วัสดุทางการพิมพ์
 • 97302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์
 • 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
 • 97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ 
  - และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยต้องเลือกชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างน้อย 2 ชุดวิชา
 • 97401 การจัดการทางการพิมพ์
 • 97402 การออกแบบทางการพิมพ์
 • 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
 • 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ *
 • 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึกการพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด *
 • 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ *
 • 97408 ธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์
       หมายเหตุ  เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ


แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม (962)
    วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2 ปี (96212)
       1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางพณิชยกรรมทุกสาขา หรือปริญญาตรี

           หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์
           วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติศาสตร์ และสถิติประยุกต์
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา
  - บังคับ 4 ชุดวิชา
 • 96301 คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
 • 96302 สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น
 • 96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ *
 • 96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
  - และเลือก 4 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยต้องเลือกชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างน้อย 1 ชุดวิชา
 • 96402 คอมพิวเตอร์กับการบัญชี
 • 96403 คอมพิวเตอร์กับการตลาด
 • 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
 • 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • 96406 คอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร
 • 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล *
          หมายเหตุ   * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ           
                   

แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม (962)
    วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2 ปี (96212)
       2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

            หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่น ที่มิใช่ สาขาพณิยชกรรม
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ชุดวิชา หรือ 84 หน่วยกิต
รายละเอียดหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
 • 10151 ไทยศึกษา
  ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
 • 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา
  - บังคับ 6 ชุดวิชา
 • 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
 • 30202 หลักการบัญชี
 • 96301 คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
 • 96302 สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น
 • 96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ *
 • 96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
  - และเลือก 4 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยต้องเลือกชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอย่างน้อย 1 ชุดวิชา
 • 96402 คอมพิวเตอร์กับการบัญชี
 • 96403 คอมพิวเตอร์กับการตลาด
 • 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
 • 96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • 96406 คอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร
 • 96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล*

    หมายเหตุ   * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ


 • ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
      เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ยกเว้น ชุดวิชาต่อไปนี้
   1.   ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกชุดวิชา
   2.   16344 การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง
   3.   16414 การผลิตหนังสือพิมพ์
   4.   16417 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
   5.   16420 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
   6.   16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
   7.   16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
   8.   16429 การผลิตงานประชาสัมพันธ์
   9.   16440 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
  10. 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  11. 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
  12. 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
  13. 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
  14. 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
  15. 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
  16. 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
  17. 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  18. 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
  19. 20001 ระบบการเรียนการสอน
  20. 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
  21. 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำหรับครู
  22. 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  23. 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  24. 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
  25. 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  26. 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  27. 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
  28. 54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์
  29. 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
  30. 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
  31. 56302 การฝึกปฏิบัติชันสูตรสาธารณสุข
  32. 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
  33. 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
  34. 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
  35. 93438 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
  36. 93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
  37. 93440 การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ
  38. 93441 การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก
  39. 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
  40. 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  41. 96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
  42. 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
  43. 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
  44. 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
  45. 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด
  46. 97406 เทคนิคหลังพิมพ์


บนสุด/top   คำแนะนำ
  มหาวิทยาลัยกำหนดโปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2549  เพื่อเป็น
แนวทางให้นักศึกษาตัดสินใจ
               เลือกชุดวิชาสำหรับ
ลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  3  ชุดวิชา  แต่ไม่น้อยกว่า  1  ชุดวิชา
               ในแต่ละภาคการศึกษา
มีแนวทางการลงทะเบียนเรียน ดังนี้                   

               แนวทางที่  1  ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมลงทะเบียนเรียน
ของสาขาวิชา
                  1.1 เลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิชากำหนดให้ ในแต่ละภาคการศึกษา
                  1.2 ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ชุดวิชา ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องไม่มีวันและคาบเวลาสอบตรงกัน
                        โดยดูจากตารางสอบไล่ประจำภาคการศึกษานั้น ๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

               แนวทางที่  2  ลงทะเบียนเรียนตามหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
                  2.1 ให้ศึกษาชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนจากหมวดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
                  2.2 ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อน  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาชุดวิชา
                        ในระดับที่เป็นพื้นฐาน แล้วจึงเรียนชุดวิชาในหมวดวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี (ถ้ามี)  ตามลำดับ

                  2.3 ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ โดยดูรายชื่อชุดวิชาที่เปิดสอนจากตารางสอบไล่
                        ประจำภาคการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน

                  2.4 ถ้าลงทะเบียนเรียนมากกว่า  1  ชุดวิชา  ให้ตรวจสอบกำหนดวันและคาบเวลาสอบ  ของชุดวิชานั้นๆจากตารางสอบไล่
                        ประจำภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบมากกว่า  1  ชุดวิชา                                         ในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
              สำหรับชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
       นั่นคือ นักศึกษาจะต้องเหลือ
ชุดวิชาที่ต้องศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชา และจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพที่มหาวิทยาลัย
       หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุดวิชาดังกล่าว

หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 2 ปี รหัสวิชาเอก
96112
      1)
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาการพิมพ์
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 2 ปี รหัสวิชาเอก 96112
      2)
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรืออนุปริญญาศิลปศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาการพิมพ์ หรืออนุปริญญาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่ไม่ใชสาขาการพิมพ์
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น
97102 การถ่ายภาพงานพิมพ์
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 2 ปี รหัสวิชาเอก
96112
       3) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาอื่นที่ไม่ใการพิมพ์
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น
97102 การถ่ายภาพงานพิมพ์
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.

แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม
   วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2 ปี รหัสวิชาเอก
96212
      1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ทางพาณิชยกรรม หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์
         การบัญชี การจัดการ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติศาสตร์ และสถิติประยุกต์
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
96301 คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
96402 คอมพิวเตอร์กับการบัญชี
เสาร์ 28 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม
   วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2 ปี รหัสวิชาเอก
96212
      2) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าหรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ในสาขาอื่นที่ไม่ใาขาพณิชยกรรม
รหัสชุดวิชา - ชื่อชุดวิชา
วันสอบ
เวลาสอบ
10151 ไทยศึกษา
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
13.30 - 16.30 น.
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อาทิตย์ 29 เม.ย. 2550
09.00 - 12.00 น.
และเลือกเสรี 1 ชุดวิชา *

     หมายเหตุ   * ในการเลือกชุดวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียน ขอให้ตรวจสอบกับตารางสอบด้วยทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ชุดวิชา
                       ที่เลือกมีเวลาสอบตรงกับชุดวิชาอื่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบ
                       มากกว่า 1 ชุดวิชา ในคาบเวลาสอบเดียวกัน และชุดวิชาที่เลือกต้องเป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ

บนสุด/top   จัดทำโดย : ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537


e-mail ติดต่อ : ฝ่ายรับนักศึกษา / ad.reoffice@stou.ac.th