| Home | ข้อมูลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี |
Download แบบฟอร์ม
download โปรแกรมสำหรับอ่านได้ที่นี่

   การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์ม
ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ตัวอย่างกรอก
แบบฟอร์ม
Download Form
(PDF,.DOC)
1 ใบคำร้องทั่วไป
มสธ.11
-- Download Form
2 คำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก
มสธ.9
-- Download Form
3 ใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่
มสธ.7
-- Download Form
4 ใบคำร้องขอเที่ยบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มสธ.18
-- Download Form
5 ใบคำร้องขอต่ออายุสถานภาพศึกษา
มสธ.25
-- Download Form
6 ใบคำร้องขอโอนชุดวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มสธ.19
-- Download Form
7 ใบลงทะเบียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มสธ.28
-- Download Form
8 ใบคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราว และ ถาวร
มสธ.27
-- Download Form
9 ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
มสธ.20
-- Download Form
10 แบบขอแจ้งข้อมูลเพื่อระบุในเอกสารเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา และ
คำชี้แจงการขอสำเร็จการศึกษา
มสธ.10
-- Download Form
Download Form
11 ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล
มสธ.8
-- Download Form
12 ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ.
มสธ.26
  Download Form
13 ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ. (กรณีย้ายสังกัดสาขาวิชา)
มสธ.26.1
  Download Form
14 แบบตัวอย่างลายมือชื่อ
-
-- Download Form
15 แบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านระบบ Pay at Post  
-
-- Download Form
16 แบบขอชำระเงินเพิ่มเติมผ่าน Pay at Post
-
 -- Download Form
17 ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต  
มสธ.16
 -- Download Form
18 ใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ. 30)
มสธ. 30
-- Download Form
19 แบบฟอร์มขอตรวจสอบผลการสอบ   -- Download Form
20 แบบฟอร์มสมัครใช้ SMS   -- Download Form

จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th