การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Home คณะทำงาน แผนการจัดการความรู้ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่รายงานผล
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2561
เลือก ปี พ.ศ. [ 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 ]           เลือก หัวข้อ [ ICT | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | งานวิจัย ]

เรื่อง วันที่เข้าร่วม
สัมมนา/ฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วม
สัมมนา/ฝึกอบรม
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Android Programming & UX/UI for Mobile App  จัดโดย บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด10-11,17-18,22-24 กุมภาพันธ์ 2561อ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
รายงานผลการเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง Printing Transformation ฝ่าวิกฤตการพิมพ์สู่บรรจุภัณฑ์ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์25 เมษายน 2561รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
รศ.สุณี ภู่สีม่วง
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2  จัดโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่1-2 พฤษภาคม 2561ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านไอที (IT Application Audit Process) จัดโดย สถาบันวิทยาการ สวทช. ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร16-18 พฤษภาคม 2561รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์