การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Home คณะทำงาน แผนการจัดการความรู้ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่รายงานผล
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. [ 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 ]           หัวข้อ [ ICT | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | งานวิจัย ]

เรื่อง วันที่เข้าร่วม
สัมมนา/ฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วม
สัมมนา/ฝึกอบรม
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA)  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย17-20 มกราคม 2560อ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง IEEE KST 2017 The 9th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST) จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมอมารี ชลบุรี1-4 กุมภาพันธ์ 2560ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนา "Are You Ready for Thailand 4.0 ?"  จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และ ACIS Professional Center Co., Ltd. ณ อาคาร Software Park นนทบุรี9 มีนาคม 2560รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
ผศ.กชกร ณ นครพนม
รายงานการเข้าร่วมสัมมนา Education ICT Forum 2017: How to reform Education System to accelerate Thailand 4.0 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร26-27 เมษายน 2560ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
รายงานผลการเข้าฝึกอบรม Blockchain Programming  จัดโดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ณ อาคาร Software Park นนทบุรี24-26 พฤษภาคม 2560รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมหรือไม่กับการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ? (Thai Brand and Packaging: Are you ready for Industrial 4.0 ? จัดโดย ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส ณ ห้องประชุม 211-212 ชั้น 2 อาคารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา17 มิถุนายน 2560รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
รศ.สุณี ภู่สีม่วง
ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน