กลับหน้าแรก มสธ.
School of Science and Technology
ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | ข้อมูลเพื่อการเรียน ป.ตรี | ข้อมูลเพื่อการเรียน ป.โท  | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | แหล่งวิทยาการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
 | กระดานสนทนากลาง | กระดานสนทนาใหม่ระบบ DS-SOS
Administrator
ยินดีต้อนรับสู่..Home Page ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับสู่..Home Page ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   


 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน
 ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรกฤษณ์  สุวชิรัตน์ ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     เกียรตินิยมอันดับสอง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.29

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)
  ในภาค 2/2557 มีกิจกรรม e-Learning 1 ชุดวิชา คือ 99312 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นกิจกรรมที่มีคะแนนเก็บ คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด และจะนำไปรวมกับคะแนนการสอบปลายภาคอีก 80 คะแนน
เริ่มเปิดเรียน 15 มีนาคม 2558


กิจกรรมประจำชุดวิชา
เป็นกิจกรรมที่มีคะแนนเก็บ คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด และจะนำไปรวมกับคะแนนการสอบปลายภาคอีก 80 คะแนน
  ในภาค 2/2557 มีกิจกรรมประจำชุดวิชา 

กิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม
ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุดวิชา คือ
 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ครั้งที่ 1 หน่วยที่ 1-7 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 เวลา 9:00-15:00 น.
 • ครั้งที่ 2 หน่วยที่ 8-15 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 เวลา 9:00-15:00 น.

 • มีคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม 30 คะแนน และนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค 70 คะแนน

  กิจกรรมสอนเสริมปกติ
  ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 สาขาวิชาไม่มีกิจกรรมสอนเสริมปกติ ดังนี้
   

  กิจกรรมสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Tutorial)
  ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 ชุดวิชา คือ
  99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
  <ดูรายการย้อนหลัง ได้ที่นี่>

  ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนี้
  96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

   

  กิจกรรมอบรมเข้มพิเศษ
   นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเข้มพิเศษ จะ ต้องมีเงื่อนไขครบทั้ง 3 ข้อดังนี้
  1. เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายในภาคการศึกษาที่จะเข้ารับการการอบรมเข้มพิเศษของชุดวิชานั้นๆ และ
  2. เคยสอบไม่ผ่านวิชานี้มาแล้ว 1 ครั้ง และ
  3. ลงทะเบียนวิชานี้ในภาคการศึกษาที่จะเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษ

   ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา ดังนี้
  96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (จะประกาศวันจัดอบรมภายหลัง)


  กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ/ประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 2/2557
  ชุดวิชา จำนวนรอบ วันที่ฝึก
 • 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล (ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเลือกรอบเข้าฝึก
      หากมีความจำเป็น ต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา)
 • 4

  25-27 เม.ย.58
  9-11 พ.ค.58
  16-18 พ.ค.58
  23-25 พ.ค.58

 • 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
 • 1 13-16 มิ.ย.58
 • 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ! download กิจกรรมฝึกที่บ้าน !
      ** นักศึกษาควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA มาก่อน 
           หรือสอบผ่านวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาก่อน **
 • 1 4-7 ก.ค.58
  (ยืนยัน 4-7 ก.ค.58
  เอกสารใบตอบรับระบุวันที่ผิดพลาดค่ะ)
 • 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
 • 1 25-28 มิ.ย.58
 • 97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
 • 4 21-24 พ.ค.58
  28-31 พ.ค.58
  4-7 มิ.ย.58
  11-14 มิ.ย.58
 • 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • 1 18-21 มิ.ย.58
 • 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
 • 1 4-7 มิ.ย.58
 • 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
 • 1 28-31 พ.ค.58
 • 96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 • 1 25-29 มิ.ย.58
 • 97409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ 
 • 1 29 ก.ค.-2 ส.ค.58
 • 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม 
 • 2 25-29 มิ.ย.58
  29 ก.ค.-2 ส.ค.58
 • 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      *นักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้นำ Notebook มาด้วย*
      โดย download และติดตั้งโปรแกรมดังนี้
    - JDK http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
    - NetBeans IDE http://netbeans.org/downloads/index.html
    - phpMyAdmin http://www.phpmyadmin.net/home_page/
 • 2 25-29 มิ.ย.58 (ITธุรกิจ & วิทยฯคอมฯ)

  29 ก.ค.-2 ส.ค.58 (การจัดการ ICT)
  เฉพาะเจ้าหน้าที่
   
     
  รีบลงทะเบียน ด่วน! นักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ์) ต่อเนื่อง 2 ปี

  เรียน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ ต่อเนื่อง 2 ปี ที่เป็นนักศึกษาปี 2552 และก่อนปี 2552
  ขอให้เร่งลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ข้างล่างนี้โดยเร็ว เนื่องจากหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี มีกำหนด ปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2557
  เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาจึงได้มีแผนการจัดอบรมเข้มพิเศษให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ดังนี้

 • ภาคการศึกษาที่ 1
  97302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์
  97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด
 • ภาคการศึกษาที่ 2
  97301 วัสดุทางการพิมพ์
  97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

  ขอให้นักศึกษาติดตามการจัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาดังกล่าวจากเว็บไซต์สาขา และรีบลงทะเบียน ก่อนปิดหลักสูตร
  หากหลักสูตรปิดแล้ว นักศึกษาจะต้องไปเข้าสู่หลักสูตรปกติ ที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน คือ
 • หลักสูตร วท.บ.แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)

   เปิดรับสมัครตั้งแต่ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2555

   
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

  ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรยุทธ กลั่นน้ำเค็ม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสื่อโปสเตอร์ ในแนวคิด "การป้องกันไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง" จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซน­เตอร์
   

  เรียน นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา หากท่านได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปและวัฒนะธรรม หรือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ โปรดแจ้งข้อมูลของท่านที่ e-mail: stoffice@stou.ac.th ข้อมูลของท่านจะเป็นคะแนนในตัวชี้วัดหนึ่งของสาขาวิชา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

   

  ==>    การบันทึกประเด็นความรู้ กิจกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ ==>

  การปรับปรุงเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคุณเอกรัตน์  วิโรจนกุล

  > การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดย อาจารย์ กชกร ณ นครพนม อาจารย์ อิทธิเดช มูลมั่งมี และอาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

   


  กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรับสมัครงาน
   

   
     
  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ อันจะส่งผลให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นที่พึงประสงค์ และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิต ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไว้ดังนี้

  1. เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา
  2. มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อตนเอง พึ่งตนเอง
  3. มีความมุ่งมั่น ขย้นหมั่นเพียรในการเรียนด้วยความอดทน
  4. มีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการเรียนด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  5. มีการเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  6. มีความซื่อสัตยสุจริต ประพฤติปฏิบัติตนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
  7. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
   
     
  การปิดหลักสูตร
   เรียน นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 
  สาขาวิชาได้ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น นักศึกษาท่านใดที่เรียนครบ 3 เท่าของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม จึงขอแนะนำให้สมัครเรียนในหลักสูตร วท.บ.(วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2555


   เรียน นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 
  สาขาวิชาได้ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ดังนั้น นักศึกษาท่านใดที่เรียนครบ 3 เท่าของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม หากต้องการศึกษาต่อจะต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วที่มีอยู่ในหลักสูตรใหม่ได้


  อนึ่ง นักศึกษาทุกคนสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ทั้งหมด 3 เท่าของหลักสูตร และต่ออายุสถานภาพได้อีก 1 ปี เช่น หลักสูตร 2 ปี สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 สามารถใช้ระยะเวลาศึกษาได้ทั้งหมด 7 ปี นั่นคือ เรียนได้จนถึงปีการศึกษาสุดท้ายคือ 2556 เป็นต้น เมื่อหมดสถานภาพนักศึกษาแล้ว หากต้องการสมัครเรียนต่อจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาเท่านั้น
   
     
  การเทียบแทนชุดวิชา
  เนื่องจากมีหลายชุดวิชาที่ได้รับการปรับปรุงหรือปิดสอน สาขาวิชาจึงขอแจ้งให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาที่เทียบแทนกัน ดังนี้
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
  ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม ชุดวิชาที่ใช้เทียบแทน มติสภาวิชาการ
  97401 การจัดการทางการพิมพ์ (เปิดสอนภาค 1/2550 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย) หรือ
  97408 ธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์ (เปิดสอนภาค 2/2550 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
  97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์ ครั้งที่ 7/2550
  วันที่ 3 พ.ค.50

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม ชุดวิชาที่ใช้เทียบแทน มติสภาวิชาการ
  96301 คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
  (เปิดสอนภาคพิเศษ/53 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
  96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม ครั้งที่ 4/2552
  วันที่ 26 ก.พ.52
  96402 คอมพิวเตอร์กับการบัญชี และ
  96406 คอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร
  (ทั้ง 2 ชุดวิชา เปิดสอนภาคพิเศษ/53 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
  96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและ
  การบัญชีเพื่อการจัดการ
  30202 หลักการบัญชี (เปิดสอนภาค 2/52 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย) 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ ครั้งที่ 6/2553
  วันที่ 25 มี.ค.53
  96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 99311 ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2555
  วันที่ 31 พ.ค.55

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม ชุดวิชาที่ใช้เทียบแทน มติสภาวิชาการ
  30204 องค์การและการจัดการ 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 6/2553
  วันที่ 25 มี.ค.53
  32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
  97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ หรือ
  97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไรแรงกด
  97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ ครั้งที่ 17/2554
  วันที่ 1 ก.ย.54
  97301 วัสดุทางการพิมพ์
  97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  97302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์
  97215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  97302 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์
  97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 •  
     

  TOP
  การเทียบหน่วยกิตของชุดวิชาทางคอมพิวเตอร์

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งผลการวิเคราะห์ชุดวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เพื่อเทียบเป็นหน่วยกิตทางคอมพิวเตอร์ สรุปได้ดังนี้

  ชุดวิชา จำนวนหน่วยกิตทางคอมพิวเตอร์
  96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  96301 คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
  96302 สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น
  96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
  96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
  96402 คอมพิวเตอร์กับการบัญชี
  96403 คอมพิวเตอร์กับการตลาด
  96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
  96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
  96406 คอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร
  96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจ
  96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
  96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
  96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
  96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
  99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
  6 หน่วยกิต
  3 หน่วยกิต
  4 หน่วยกิต
  6 หน่วยกิต
  3 หนวยกิต
  4 หน่วยกิต
  3 หน่วยกิต
  2 หน่วยกิต
  3 หน่วยกิต
  2 หน่วยกิต
  3 หน่วยกิต
  6 หน่วยกิต
  6 หน่วยกิต
  4 หน่วยกิต
  1 หน่วยกิต
  3 หน่วยกิต
  6 หน่วยกิต
  4 หน่วยกิต
  2 หน่วยกิต

  download เอกสารรับรอง ได้ที่นี่!! (ยังมีชุดวิชาเพิ่มเติม อยู่ระหว่างดำเนินการ)
   
     

  TOP
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง)

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
  จึงขอประกาศให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรเดิมทราบ ดังนี้

  1. ปิดการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการตลาด(96403) คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม(96301) คอมพิวเตอร์กับการบัญชี(96402) และคอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร(96406) ในปีการศึกษา 2554 (เปิดสอนครั้งสุดท้ายในปีการศึกษา 2553 )
  2. กำหนดให้ชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม(96301) เทียบแทนได้กับชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม(96305)
  3. นักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรเดิมอาจขอเปลี่ยนมาเรียนในหลักสูตรปรับปรุงได้ โดยยื่นคำขอต่อสำนักทะเบียนและวัดผล กรณีนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุงและสอบผ่านจนกว่าจะครบจำนวนชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ภายในระยะเวลาการศึกษาที่เหลืออยู่ของหลักสูตรเดิม

  นักศึกษาที่ต้องเรียนวิชา 30202 หลักการบัญชี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ให้ลงเรียนวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ แทน

   
     

  TOP
  รายการ นานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาได้จัดรายการ "นานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ 11 สถานี ดังนี้
   
  ชื่อสถานี
  ระบบ
  ความถี่
  1.
  สวศ.กรุงเทพมหานคร (รังสิต)
  A.M.
  1467 KHz
  2.
  สวศ.ลำปาง
  A.M.
  549 KHz
  3.
  สวศ.ขอนแก่น
  A.M.
  621 KHz
  4.
  สวศ.สุราษฎร์ธานี
  A.M.
  1242 KHz
  5.
  สวศ.สงขลา
  A.M.
  558 KHz
  6.
  สวศ.นครสวรรค์
  A.M.
  936 KHz
  7.
  สวศ.กระบี่
  A.M.
  963 KHz
  8.
  สวศ.อุบลราชธานี
  A.M.
  711 KHz
  9.
  สวศ.จันทบุรี
  A.M.
  927 KHz
  10.
  สวศ.ระนอง
  F.M.
  105.75 MHz
  11.
  สวศ.แม่ฮ่องสอน
  F.M.
  102 MHz
   โดยมีกำหนดการออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน) เวลา 15:20 - 16:00 น.
   
     

  TOP
  Poll : ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ
  ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ท่านใดที่ประเมินผลต่ำกว่าระดับดีลงไป กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่ e-mail: stoffice@stou.ac.th
  ดีมาก
  ดี
  พอใช้
  น้อย
  น้อยที่สุด
   
   
  ติดต่อสอบถามข้อมูล
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ 02 5048191 - 3     โทรสาร 02 5034932
  Email: stoffice@stou.ac.th
  จำนวนผู้เข้าชม 1144919 คน

      ActiveUsers = 2
  footer

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.