วิธีการศึกษาชุดวิชา

 

1. สื่อการสอน
สื่อการสอนชุดวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประกอบด้วย
     1.1  CD มัลติมีเดีย ประกอบด้วย สรุปเนื้อหา และแบบฝึกหัด โมดูลที่ 1-15
     1.2  การเรียนการสอนออนไลน์ – forum resources และ assignment Chat room

2. CD มัลติมีเดีย
     2.1  CD มัลติมีเดียชุดวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วย โมดูล 15 โมดูล จัดกลุ่มตามเนื้อหาไวยากรณ์ที่สำคัญ
           แบ่งออกเป็นส่วนสรุปเนื้อหาและส่วนแบบฝึกหัด
     2.2  แต่ละโมดูลแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อต่างๆ ตามแผนผังแนวคิดและแบบฝึกหัดในรูปมัลติมีเดีย แนวตอบของกิจกรรมจะปรากฏ
           ในแบบฝึกหัดโดยการคลิก นอกจากนี้ยังมีแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
     2.3  เครื่องหมายอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ (ถ้ามี)
     2.4  การใช้ซีดี
              วิธีการใช้แผ่น CD

            1. ใส่แผ่นซีดีลงในช่องอ่านแผ่น

            2. รอเครื่องอ่านเรียกข้อมูลแบบอัตโนมัติ (AutoPlay) ซึ่งจะมีหน้าต่างเล็กปรากฏขึ้นที่หน้าจอ
                ให้ทำการคลิกที่ Run index.html ต่อจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Yes ที่หน้าต่างใหม่ตามภาพ
                ก็จะเข้าสู่หน้าแรกโดยสมบูรณ์*                                                  

               

            3. ให้สังเกตในบางหน้าเมื่อคลิกแสดงขึ้นมาจะมีแถบสีเหลืองปรากฏขึ้นด้านล่างของแถบเครื่องมือ Browser ให้คลิกขวาที่แถบสีเหลือง
                แล้วเลือก Allow Blocked Content…  หน้าต่าง Security Warning ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิกปุ่ม Yes ตามภาพ

                เพื่อให้หน้านั้นปรากฏการแสดงผลอย่างสมบูรณ์

              

               * หมายเหตุ ซีดีชุดนี้แสดงผลได้ดีกับ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป

                  เพื่อประสิทธิภาพในการแสดงผลควรปรับความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้สูงกว่า 1024x768 pixels

โปรแกรมเสริม
Flash Player

< ติดตั้งโปรแกรม Flash Player

   ในกรณีที่กิจกรรมแบบทดสอบที่เป็นรูปแบบ Flash ไม่มีการแสดงผล

Acrobat Reader

< ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader หากไม่สามารถอ่านเอกสารแบบ PDF ได้ เนื่องจากคู่มือการศึกษาเป็นแบบ PDF
    คู่มือการศึกษา

                       
     2.5  คำศัพท์ยาก นักศึกษาสามารถหาความหมายของคำศัพท์ โดยการใช้ MOUSE วางไว้เหนือคำศัพท์นั้น จะปรากฏคำอธิบายคำศัพท์ใน

           บริบทนั้น หรือ นักศึกษาสามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์ได้จากพจนานุกรมออนไลน์ ที่ได้ให้ URL Address ไว้
     2.6  คำย่อ

Noun  

คำย่อ 

N

Pronoun      คำย่อ   PRON
Verb        คำย่อ            V
Adjective     คำย่อ       ADJ
Adverb  คำย่อ ADV
Preposition คำย่อ PREP
Conjunction คำย่อ CONJ
Determiner  คำย่อ DET
คำกริยาที่ไม่ผัน    คำย่อ          V base form
คำกริยาที่เติม ing   คำย่อ        V ing
คำกริยาที่เติม ed     คำย่อ  V ed
คำกริยารูป present    คำย่อ    V1
คำกริยารูป past simple  คำย่อ   V2
คำกริยารูป past participle  คำย่อ      V3

 

การใช้คำศัพท์เฉพาะ

Independent clause  

ประโยคย่อยอิสระ

 

Dependent clause ประโยคย่อยไม่อิสระ  
Simple sentence      ประโยคความเดียว   
Compound sentence ประโยคประสม  
Complex sentence      ประโยคความซ้อน  


3. อุปกรณ์ที่ต้องใช้
    ความต้องการระบบ (System Requirements)

       :: 120 MHZ or more (Intel *Pentium* processor or equivalent)

       :: 16 MB, 32 MB or more of RAM

       :: CD-ROM 8X or more

       :: 65,000-color (High Color/16-bit) video display card or better

       :: Windows XP, Vista, or Windows7

    *All other brands and names are property of their respective owners.

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาใช้ต้องต่อเชื่อมกับระบบอินเทอร์เน็ตในกรณีที่มีการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

4. การจัดแบ่งเวลาในการศึกษา
    ควรศึกษาสม่ำเสมอ เนื่องจากชุดวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นการใช้ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารในทักษะต่างๆ ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ  นักศึกษาควรกำหนดเวลาในการศึกษาชุดวิชานี้ไว้ประมาณสัปดาห์ละ 10 – 12 ชั่วโมง โดยอาจจัดแบ่งเวลาไว้ประมาณวันละ 2 ชั่วโมง นักศึกษาไม่ควรเก็บสะสมไว้ศึกษาในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนสอบ เพราะจะทำให้การศึกษาไม่ได้ผล นักศึกษาควรจะระลึกอยู่เสมอว่าทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนั้นจะต้องอาศัยการสั่งสมและการพัฒนาโดยไม่ขาดตอน

 

5. ขั้นตอนการศึกษา
    ในการศึกษาซีดีมัลติมีเดียแต่ละโมดูล และกิจกรรมออนไลน์ นักศึกษาควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
       5.1 อ่านแนวคิด วัตถุประสงค์
       5.2 ศึกษาแผนผังแนวคิด
       5.3 ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและตรวจสอบคำตอบ
       5.4 ศึกษาเนื้อหาในซีดี
       5.5 ทำกิจกรรมซีดีและตรวจสอบคำตอบ
       5.6 ศึกษาเนื้อหาส่วนที่เป็น resources เพิ่มเติม
       5.7 เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ เช่น forum ซึ่งจะมีทุกโมดูล ฝึกหัด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
       5.8 *ทำกิจกรรมประจำชุดวิชาทางออนไลน์ (บังคับ)
       5.9 ศึกษาจาก webcast ประเด็นที่ยาก (ถ้ามี)
     5.10 จดข้อข้องใจ ข้อความ ถามอาจารย์ผู้สอนจาก chat หรือ FAQ ออนไลน์
     5.11 ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
     5.12 เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หลังเรียน และปรับปรุงตนเอง
     5.13 นักศึกษาสามารถทบทวนประเด็นต่างๆ ที่ยังไม่เข้าใจได้อีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถเข้าไปศึกษาตามส่วนต่างได้ ไม่จำเป็นต้องไปตามลำดับ