ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
   โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
   E-mail address:
ceoffice@stou.ac.th

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
   โทรศัพท์ 0 2504 7562-4
   E-mail address: gsoffice@stou.ac.th

ศูนย์สารสนเทศ
   โทรศัพท์ 0 2504 7788
   E-mail address: ic.proffice@stou.ac.th


  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

จังหวัดเพชรบุรี
             90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
             โทร. 0 3240 3801 – 5
             โทร. 0 3240 3821

จังหวัดนครนายก
             196 หมู่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
             โทร. 0 3730 6247-9

จังหวัดจันทบุรี
             หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
             โทร. 0 3938 9430-3

จังหวัดอุดรธานี
             หมู่ 10 บ้านคำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
             โทร. 0 4229 2496 - 500

จังหวัดอุบลราชธานี
             199 หมู่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
             โทร. 0 4528 1891-5

จังหวัดลำปาง
             หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
             โทร. 0 5482 9811 – 4

จังหวัดสุโขทัย
             4 หมู่ 7 ถนนสุโขทัย-กำแพงเพชร(101) กม.429 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
             โทร. 0 5565 1097

จังหวัดนครสวรรค์
             105/35 หมู่ 10 ถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
             โทร. 0 5622 2450

จังหวัดยะลา
             ตู้ ปณ.95 ปณจ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000
             
โทร. 0 7326 4020 , 0 7326 4016 , 0 7326 4018 , 0 7326 4023

จังหวัดนครศรีธรรมราช
             169 หมู่ 3 ถ.นครศรีฯ – ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80001
             
โทร. 0 7537 8680 - 8