ภาษาเขมร

รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
ชุดวิชาละ
(บาท)
รุ่นที่
102
103
104
105

10163

                                 เสริมทักษะภาษาเขมร
  ชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร


1,200
11012
  ชุดวิชาภาษาเขมรเชิงธุรกิจ
1,300
11017
  ชุดวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 1
1,100

          หมายเหตุ       
 เปิดสอนในรุ่นนั้น
                                  
-   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น


รายการหลัก