รายการวิทยุกระจายเสียง ประจำปี 2554

 กลุ่มที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ซีดีแผ่น
รายการ
เรื่อง
วิทยากร
1
2

เรียนในระบบ Home school แล้วได้อะไร

น.ส.บุญมนัสสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4
พิพิธภัณฑ์ถุงยาง น.ส.สุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์
11
โรคอัลไซเมอร์ แพทย์หญิงอรพิชญา ไกรฤทธิ์

2
14
การบริการสังคมเพื่อกลุ่มพิเศษ นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ
21
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนสถานที่ปลดล็อคความจน ดร.เสรี พงศ์พิศ
22
มหาวิทยาลัยชีวิต ดร.เสรี พงศ์พิศ

3
25
การดื้อยา...ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม ผศ.ภญ.ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
26
รถเข็นนิทานเคลื่อนที่ แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร
30
การทำรองเท้าแตะอาชีพที่ไม่ควรมองข้าม อาจาย์วิเชียร คงฤทธิ์
4
34
การปล่อยเต่า...ทำบุญหรือสร้างบาป รศ. ส.พ.ญ. ดร.นันทริกา ชันซื่อ
41
ส้มแขกพืชเศรษฐกิจใหม่ นางลัดดา คาวิจิตร
5
51
เตรียมพร้อมซ่อมบ้านหลังน้ำลด อาจารย์พรภัทร์ บุณยเกตุ
52
ซ่อมบ้านหลังน้ำลดอย่างไรให้ปลอดภัย อาจารย์พรภัทร์ บุณยเกตุ