ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 7443 คนมอบมุมวิชาการ "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


ศึกษาดูงาน "โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา"
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำ
นักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร มสธ.
จัดบูธแนะแนวการศึกษา "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ
โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ
โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพฯ

มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี