ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 9650 คน


   ขอเชิญส่งบทความเชิงปกิณกะเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
         บทความใดได้รับการพิจารณาเผยแพร่
         ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนบทความละ 500 บาท
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ
โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ
โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 12,13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
จังหวัดนครราชสีมา

 จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 มอบมุมวิชาการ โครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ
วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ โรงงานจานดาวเทียม PSI จังหวัดสุพรรณบุรี

 กิจกรรมตอบปัญหานักเรียนมัธยมปลาย และอภิปรายทางวิชาการ
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ
ห้อง 5209 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ
อาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานคุมประพฤติ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 ผลิตรายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น

 โครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น

 แนะแนวการศึกษา และมุมวิชาการ
วันที่ 21,22 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

 แนะแนวการศึกษา และมุมวิชาการ
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว แบบพหุภาคี
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมตวันนา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ
โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ
สัมมนาโครงการแนะแนวการศึกษาเฉพาะกลุ่ม"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 22 มกราคม 2559 ณ
ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

แนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 15 มกราคม 2559 ณ หอประชุมและอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ

แนะแนวการศึกษาและมอบมุมวิชาการ "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

แนะแนวการศึกษาและมอบมุมวิชาการ "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา