ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4727 คน


   ขอเชิญส่งบทความเชิงปกิณกะเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
         บทความใดได้รับการพิจารณาเผยแพร่
         ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนบทความละ 500 บาท


ประกวดสุนทรพจน์
“ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ”
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ ห้อง 148และ331อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
ประจำปีการศึกษา 2558
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
มอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณห้องสมุด กศน.บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ
แนะแนวการศึกษาและมอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 1,29 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

 มอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ
โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ
โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ
โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 12,13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
จังหวัดนครราชสีมา

 จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 มอบมุมวิชาการ โครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ
วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ โรงงานจานดาวเทียม PSI จังหวัดสุพรรณบุรี

 กิจกรรมตอบปัญหานักเรียนมัธยมปลาย และอภิปรายทางวิชาการ
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ
ห้อง 5209 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ
อาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานคุมประพฤติ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 ผลิตรายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น

 โครงการเรียนล่วงหน้า