วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา จัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
หลักสูตรฝึกอบรมและ STOU Modular ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณาจารย์ต้อนรับ และนักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,500 คน
          จัดบูธแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular ของสำนักการศีกษาต่อเนื่อง มสธ. เป็นแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
ที่มีความพร้อมในการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา สะสมชุดวิชาเมื่อพร้อมจึงโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี ของ มสธ.ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย
“จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
"เรียนสัมฤทธิบัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทุนมนุษย์ไทยสู่สากล"
โครงการสัมฤทธิบัตร...คลิก
หลักสูตรฝึกอบรม...คลิก
STOU Modular...คลิก

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1194 คน