ผลงานในอดีต / งานวิจัย

   สาระน่ารู้

   ป้ายนิเทศออนไลน์

   รายการวิทยุกระจายเสียง

   ความรู้สุ่ชุมชนท้องถิ่น

   Web Radio

 
           
           
 


ประชาสัมพันธ์
 
 

กิจกรรม...ข่าว

พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
ประจำปีการศึกษา 2565
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
"โอกาสในการเทียบโอนสู่ระบบคลังหน่วยกิต"
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566
ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกการพิมพ์ มสธ.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 10307 คน