ผลงานในอดีต / งานวิจัย

   สาระน่ารู้

   ป้ายนิเทศออนไลน์

   รายการวิทยุกระจายเสียง

   ความรู้สุ่ชุมชนท้องถิ่น

   Web Radio

 
           
           
 


  ประชาสัมพันธ์  
 
      
 
 

กิจกรรม...ข่าว

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
"โอกาสในการเทียบโอนสู่ระบบคลังหน่วยกิต"
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566
ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกการพิมพ์ มสธ.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 ร่วมจัดกิจกรรม "กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ"
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

 สัมมนา "การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า" และมอบมุมการศึกษา
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

 จัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

 พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ประชุมหารือการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร มสธ.

 การประกวดสุนทรพจน์ "เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฯ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ
จัดบูธแนะแนวการศึกษา "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
แนะแนวการศึกษาและมอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จ.นครราชสีมา

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
ประชุมหารือการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
อภิปรายทางวิชาการ "ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อรับกระแสะดิจิทัล 4.0"
วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
พิธีมอบโล่สามศร มสธ.
วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ กศน.แขวงรามอินทรา ศูนย์การเรียนชุมชนวัดคลองครุ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มสธ.
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณโรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
ศึกษาดูงาน "โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา"
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร มสธ.
จัดบูธแนะแนวการศึกษา "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2556 คน