สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำรายการ “การศึกษาต่อเนื่อง”เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคาร เวลา 16.00-16.20 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ โดยออกอากาศพร้อมกันทั่ว
ประเทศ 11 สถานี

ระบบ AM
1. สวศ. กรุงเทพฯปริมณฑล
(ปริมณฑล : สมุทรปราการ นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม)
2. สวศ. ลำปาง
3. สวศ. นครสวรรค์
4. สวศ. ขอนแก่น
5. สวศ. อุบลราชธานี
6. สวศ. จันทบุรี
7. สวศ. กระบี่
8. สวศ. สงขลา
9. สวศ. สุราษฏร์ธานี
ระบบ FM
1. สวศ. แม่ฮ่องสอน
2 . สวศ. ระนอง


ระบบ AM ความถี่ 1467 KHz


ระบบ AM ความถี่ 549 KHz
ระบบ AM ความถี่ 936 KHz
ระบบ AM ความถี่ 621 KHz
ระบบ AM ความถี่ 711 KHz
ระบบ AM ความถี่ 927 KHz
ระบบ AM ความถี่ 963 KHz
ระบบ AM ความถี่ 558 KHz
ระบบ AM ความถี่ 1242 KHz

ระบบ FM ความถี่ 102 MHz
ระบบ FM ความถี่ 105.75 MHz
จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3270 คน