วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักฯ ได้ให้การต้อนรับ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ โรงแรมตวันนา หารือเรื่องการพัฒนาการศึกษาแบบผสมผสาน (Blended Learning) พร้อมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสำนักฯ ...(FB https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=270005934704622&id=110678677304016)
           สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมมือกับสาขาวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนได้รับความเชื่อมั่นในทุกด้านจากผู้เรียนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ
นอกจากนี้ปัจจุบันสำนักการศึกษาต่อเนื่องยังเพิ่มหลักสูตร STOU Modular อันเป็นหลักสูตรระยะสั้น ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มุ่งเน้นไปที่สมรรถนะของผู้เรียนเรียนด้วยระบบ
On line เป็นส่วนใหญ่ และสำเร็จได้ด้วยระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกหลายด้าน อาทิ เรื่องการจัดฝึกอบรม จากฝ่ายบริหารการฝึกอบรม เรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากฝ่ายอุทยานการศึกษา มสธ. เป็นต้น
          สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ของ มสธ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.th เลือกหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร 0 2504 7711-2 และหลักสูตร STOU. Modular ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Modular.stou.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม โทร 02504 7720-1
 
ประมวลภาพ

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2458 คน