วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566  รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานภายในสำนักฯ ให้การต้อนรับ
คุณไพศาล อัญญธนา (ศาล) และคุณธนพจน์ แพสุวรรณ (โหน่ง) อดีตสมาชิกวงคีรีบูน คณะกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารโครงการฯ ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. เกี่ยวกับการเรียนปริญญาตรี
ล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรม และSTOU Modular โดยความร่วมมือกับ
ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยซึ่งจัดทำโครงการ iEco pop career สำหรับนักเรียน ม.ปลายโดยจะเรียนควบคู่ไปกับโครงการสัมฤทธิบัตร มสธ.

           สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมมือกับสาขาวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนได้รับความเชื่อมั่นในทุกด้านจากผู้เรียนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ
นอกจากนี้ปัจจุบันสำนักการศึกษาต่อเนื่องยังเพิ่มหลักสูตร STOU Modular อันเป็นหลักสูตรระยะสั้น ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มุ่งเน้นไปที่สมรรถนะของผู้เรียนเรียนด้วยระบบ
On line เป็นส่วนใหญ่ และสำเร็จได้ด้วยระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกหลายด้าน อาทิ เรื่องการจัดฝึกอบรม
จากฝ่ายบริหารการฝึกอบรม เรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากฝ่ายอุทยานการศึกษา มสธ. เป็นต้น
          สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร ของ มสธ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.th เลือกหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร 0 2504 7711-2 และหลักสูตร STOU. Modular ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Modular.stou.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม โทร 02504 7720-1
"เรียนสัมฤทธิบัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทุนมนุษย์ไทยสู่สากล"
โครงการสัมฤทธิบัตร...คลิก
หลักสูตรฝึกอบรม...คลิก
STOU Modular...คลิก

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 769 คน