วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โดย นางสาวอุษณีย์ โฉมฉายแสง นางสาวปาลิตา จ้อยรุ่ง และทีมงานแนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและ STOU Modular
ให้แก่นักศึกษา มสธ.ที่เข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ประมาณ 292 คน
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและ STOU Modular ของสำนักการศีกษาต่อเนื่อง มสธ.ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตรของ มสธ.
      ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.th เลือก หลักสูตรโครงการสัมฤทธิบัตร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร 0 2504 7711-2
หลักสูตรฝึกอบรม โทร 0 2504 7715 และ 17 และหลักสูตร STOU Modular ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Modular.stou.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
โทร 02504 7720-1 "เรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิบัตร ไม่มีวุฒิก็เรียนได้" “จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
"เรียนสัมฤทธิบัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทุนมนุษย์สู่สากล"
  โครงการสัมฤทธิบัตร...คลิก
  หลักสูตรฝึกอบรม...คลิก
  STOU Modular...คลิก

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 355 คน