ป้ายนิเทศออนไลน์ เผยแพร่เดือนต่างๆ ดังนี้
ป้ายนิเทศออนไลน์ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 3 เรื่อง
ป้ายนิเทศออนไลน์ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 3 เรื่อง
ป้ายนิเทศออนไลน์ เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 3 เรื่อง
ป้ายนิเทศออนไลน์ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 4 เรื่อง
ป้ายนิเทศออนไลน์ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 จำนวน 3 เรื่อง
ป้ายนิเทศออนไลน์ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 จำนวน 4 เรื่อง
ป้ายนิเทศออนไลน์ เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 จำนวน 4 เรื่อง
ป้ายนิเทศออนไลน์ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 จำนวน 3 เรื่อง

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2

โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2633 คน