...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนกันยายน  2559

 ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร
     ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ ตำบลหนองปรง จังหวัดเพชรบุรี
          โดย...ดร.กานต์ทิตา   สีหมากสุก
                 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                 ต.หมากแข้ง  อ. เมือง  จ.อุดรธานี
                 อีเมล์ : kanthita_kan@hotmail.com


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือนสิงหาาคม  2559

1. คุณปรีดี  ปลื้มสำราญกิจ
2. คุณพงศัก  ปะคองจิต
นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 “หลอดเลือดสมองตีบตัน รักษาได้ ด้วยยาละลายลิ่มเลือด”
          โดย...พญ.ปวีณา  นราทอง
                 อาชีพแพทย์
                 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
                 อีเมล์ : amiri_aa@hotmail.com


 ใส่บาตรอย่างไร...ไม่มีโทษ
          โดย...พระมหาอมร   มหาลาโภ (สุทธิ)
                 วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
                 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                 อีเมล์ : amorn_oad@hotmail.com


  พรมมิ อาหารบำรุงสมองของผู้สูงอายุ
          โดย...คุณรัตนาภรณ์  โตไธสง
                 อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการ
                 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
                 อีเมล์ : tothaisong1601@gmail.com


  การบริการสารสนเทศงานวิจัยกับการเข้าถึง
      ข้อมูลเปิดในมหาวิทยาลัยวิจัย

          โดย...รศ.ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน
                 อาชีพอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์
                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                 อีเมล์ :
namtip.wip@stou.ac.th

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4094 คน