ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนกรกฎาคม  2559

 ประเพณีสารทเดือนสิบ ธารแห่งน้ำใจที่ยิ่งใหญ่
          โดย...คุณพงศกร   พรหมเรืองโชติ
                 อาชีพ รับราชการครู
                 ต.อ่าวลึกใต้  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่
                 อีเมล์ : ppm-mumu@hotmail.com


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือนมิถุนายน  2559

1. คุณปิณฑะการ  ชอบชม
2. คุณนวนนท์   รื่นนิมิตร
ปทุมธานี
ลพบุรี
ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 บทวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง “ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ”
          โดย...คุณชัยณรงค์  อกอุ่น
                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
                 อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
                 อีเมล์ : makkaaot@gmail.com


 พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกงแห่งแรกของประเทศไทย)

          โดย...อาจารย์ปรีดี   ปลื้มสำราญกิจ
                 อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
                 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
                 อีเมล์ : preedee@nsru.ac.th


  ๒๐ แง่คิดเปลี่ยนชีวิตคุณ
          โดย...คุณนันท์ธิญากร   กลิ่นพยอม
                 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
                 อีเมล์ : aody_kung-99@hotmail.com


  โรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้ายที่มากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
          โดย...คุณธนะพัฒน์  เพชรกล่อง
                 อาชีพ แพทย์ประจำคลินิกชุมชน
                 คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด
                 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
                 อีเมล์ : phetklong2011@gmail.com

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2546 คน