ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

...ส า ร ะ น่ า รู้...   เดือนพฤศจิกายน 2558

 หลักการอ่าน “นวนิยาย” เพื่อการเสพให้ได้อรรถรส
           โดย...นายชัยณรงค์  อกอุ่น
                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
                 อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี
                 อีเมล์ : makkaaot@gmail.com


...รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล...
ร่วมตอบคำถามบทความเชิงปกิณกะ เดือนตุลาคม  2558

1. คุณศิริมา  วกสุดจิต
2. คุณพงศร  มีวาสนา
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของสำนัก
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกิจกรรมกับสำนักในโอกาสต่อไป


หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 สุขภาพดี หุ่นสวย ด้วยโยคะ
           โดย...นางณัณทิญา   ฟักรักษา
                 หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

                 อีเมล์ : rinlynan7488@gmail.com


 แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
            โดย...นายประภัสสร   ทองยินดี
                  อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
                  ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
                  อีเมล์ : chichi115@hotmail.com


 รักษาโรคออฟฟิศซินโดรม (OfficeSyndrome) ด้วยการนวดไทย
             โดย...นายธนัญชัย  สารพัดโชค
                  อาชีพนักศึกษา มสธ.
                  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
                  อีเมล์ : thananchai.s@thaiairways.com


 พระปัญจสิงขร : ดุริยเทพเครื่องสาย
            โดย...นายประจักษ์  น้อยเหนื่อย
                  รับราชการครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
                  แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
                  อีเมล์ : prajak.buu@gmail.com

  กรดไหลย้อนโรคฮิต สำหรับคนไฮเปอร์
            โดย...นางสาวสุรางรัตน์  คำเกิด
                  อาชีพปัจจุบัน ธรุกิจส่วนตัวร้านถ่ายเอกสาร
                  ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                  อีเมล์ : surangrath_bon@hotmail.com
จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3388 คน